41 (06-08) Wobenzym

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
Médium: Rozhlasový spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Rozhlasový spot: „Wobenzym“
zadávateľa: MUCOS Pharma CZ, s.r.o.  
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Stupava voči rozhlasovému spotu, ktorý komunikuje liek Wobenzym. Podľa sťažovateľa je v reklame prípravok klamlivo vydávaný za liek, a preto reklamu považuje za zavádzajúcu. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že sťažnosť považuje za bezpredmetnú. Wobenzym je skutočne voľne predajný liek, ktorý je už 27 rokov oficiálne zaregistrovaný na Slovensku prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. 
 
Popis reklamy:
Reklamný čítaný oznam bol odvysielaný v nasledovnom znení: „Obdobie dovoleniek je opäť tu. A práve teraz je v lekárňach horúca novinka. Malé, skladné balenie lieku Wobenzym 300 tabliet. Dá sa bez problémov pribaliť do tašky alebo vziať so sebou len tak do vrecka. Wobenzym urýchľuje hojenie úrazov, pôsobí proti zápalom a posilňuje imunitu oslabenú napríklad vplyvom klimatizácie. Najlepší účinok dosiahnete, ak začnete Wobenzym užívať čo najskôr po vzniku zdravotných problémov. Preto je dobré ho mať na dovolenke so sebou. Wobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poraďte sa svojim lekárom, či lekárnikom. Dovolenka a šport. Nové balenie lieku Wobenzym 300 tabliet.  
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť (čl. 12 ods. 1 Kódexu). V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Predmetný produkt je oficiálne schváleným liekom, ktorý nie je viazaný na lekársky predpis.  Tvrdenia uvedené v reklame sú súladné a zodpovedajú terapeutickým indikáciám, ktoré sú uvedené aj v rámci schváleného súhrnu charakteristických vlastností lieku. Reklama obsahuje taktiež výzvu na to, aby sa spotrebiteľ o užívaní lieku poradil so svojim lekárom, či lekárnikom a reklama spĺňa požiadavky, ktoré Kódex na tento druh komunikácie kladie. Zároveň reklama neobsahuje klamlivé údaje a nie je ani koncipovaná spôsobom, ktorý by zneužíval nedostatok skúseností alebo znalostí spotrebiteľa alebo jeho dôverčivosť, a preto ju Komisia vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Rozhlasový spot: „Wobenzym“, zadávateľa: MUCOS Pharma CZ, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 20. 06. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.2.2020

Raňajky s reklamou: Je gender problematika v reklame naozaj problémom?

      Pozývame vás na ďalší zo série eventov Raňajky s reklamou, ktoré organizuje...

5.2.2020

Tlačová správa z 1. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 1. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 30. 01. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.