42 (06-09) Wacom Cintiq 16

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Alza.sk s.r.o.
Médium: web stránka zadávateľa
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 16 písm.d)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Web stránka zadávateľa: „Wacom Cintiq 16“
zadávateľa: Alza.sk, s. r. o. 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 16 písm. d) Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Banská Bystrica voči informáciám uverejneným na web stránke zadávateľa Alza.sk, s. r. o. Sťažovateľ uvádza, že pri produkte „grafický tablet Wacom Cintiq 16“ zadávateľ uvádza nepravdivú odporúčanú (pôvodnú) cenu, ktorá je oveľa vyššia než aká v skutočnosti kedy bola. Riadna cena je uvedená ako zľava z ceny, ktorú produkt nikdy nemal. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že pri produkte Wacom Cintiq 16 bola po celú dobu jeho predaja zverejnená správna kúpna cena vo výške 621,90 Eur. Nedopatrením však bola pri tejto kúpnej cene chybne uvedená pôvodná cena vo výške 1709 Eur, ktorá bola chybou kopírovania produktovej karty v internom systéme spoločnosti, prevzatá z produktu Wacom Cintiq pro 16, ktorého pôvodná cena je skutočne 1709 Eur. Ihneď po upozornení došlo k náprave. 
 
Popis reklamy:
Na web stránke internetového obchodu bol ponúkaný tovar – grafický tablet Wacom Cintiq. Stránka obsahovala o.i. fotografiu produktu, jeho stručný popis a informáciu o cene. „Pôvodná cena pri zaradení do predaja alebo doporučená predajná cena. Zobrazená cena je zaokrúhlená na celé eurá: 1709 €. Akciová cena na Alza: 621,90 €“
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Informácia o cene obsiahnutá v reklame alebo okolnosť, že informácia o cene je neúplná alebo chýba, nesmie vzbudzovať predovšetkým dojem, že cena bola alebo bude zvýšená, znížená alebo zmenená, ak sa tak nestalo alebo sa tak nestane (čl. 16 písm. d) Kódexu). 
V danom prípade Komisia vychádzala aj z tvrdenia zadávateľa, ktorý pripustil, že cena uvedená ako pôvodná (t.z. cena pri zaradení do predaja alebo doporučená predajná cena) vo výške 1709 € bola zobrazená pri predmetnom produkte nesprávne. S ohľadom na túto skutočnosť má Komisia za to, že predmetná reklama mohla vyvolať v priemernom spotrebiteľovi mylný dojem, že uvedený produkt sa predáva vo výraznej zľave, čo však nebola pravda, nakoľko pôvodná cena produktu je  v skutočnosti oveľa nižšia. Informácia o cene, obsiahnutá v reklame mohla teda vzbudzovať dojem, že cena bola znížená, a to aj napriek tomu, že sa tak nestalo, čo považuje Komisia za porušujúce Kódex. Komisia však zároveň prihliadla aj na to, že uvedená situácia vznikla pravdepodobne v dôsledku technického omylu a ocenila, že zadávateľ uvedenú informáciu upravil bezprostredne po obdržaní sťažnosti. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Wacom Cintiq 16“ zadávateľa: Alza.sk, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 16 písm. d) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 20. 06. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

2.7.2021

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 24. 06. 2021 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.