73 (10-05) vysávač Electrolux

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: NAY a.s.
Médium: TV sponzorský odkaz
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV sponzorský odkaz/spot: „vysávač Electrolux“
zadávateľa: NAY a.s.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rade ako združeniu etickej samoregulácie bola doručená sťažnosť od fyzickej osoby, okres Pezinok voči spotu, ktorý komunikuje tyčový vysávač Elektrolux. Sťažovateľ je toho názoru, že v reklame namiesto výrazu „tyčový“ odznie vulgarizmus. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o. i. uvádza, že podľa jeho názoru reklama neporušuje žiadne z ustanovení Kódexu. V spote sa spomína iba „tyčový“ vysávač (a nie nejaký iný), pričom pri schvaľovaní znenia, ani pri výrobe spotu nebol žiaden zámer ani dôvod označiť propagovaný vysávač iným prívlastkom a žiadne iné slovo sa významovo na dané miesto v spote nehodí. Navyše hovorený text je sprevádzaný záberom práve na tyčový vysávač. Tyčové vysávače sú jedným z druhov vysávačov a pod týmto označením sú bežne predávané všetkými veľkými predajcami elektrospotrebičov, pričom spotrebiteľom je tento druh vysávačov dobre známy rovnako ako jeho ustálené označenie. 
 
Popis reklamy:
Obrazová zložka sponzorského spotu zachytáva muža, ktorý vysáva predmetným tyčovým vysávačom. V rámci scény je niekoľko detailných záberov na produkt – tyčový vysávač. 
Sponzorský spot je doplnený voice-overom v znení: „Tyčový vysávač Elektrolux Pure Q9 s technológiou BrushRollClean pre vašu čistú domácnosť. Tento program a Electrolux Pure Q9 vám prináša NAY. Žijeme technikou.“   
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti (čl. 11 ods. 1 prvá veta). V danom prípade sa Komisia s tvrdením sťažovateľa nestotožnila. V reklame nie je uvedený výraz, ani tvrdenie, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti či slušnosti. Reklama komunikuje konkrétny produkt – tyčový vysávač, pričom uvedené je zrejmé ako zo zvukovej časti spotu, tak aj z obrazu. Komisia má preto za to, že reklama neporušuje Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV sponzorský odkaz/spot: „vysávač Elektrolux“, zadávateľa: NAY a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť  sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 12. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.