10 (02-10) Výpredaj rozbaleného elektra

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: OKAY Slovakia, s.r.o.
Médium: Internetová reklama
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internetová reklama: „Výpredaj rozbaleného elektra – 80%“  
zadávateľa: OKAY Slovakia, s.r.o. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Žilina, voči internetovej reklame „Výpredaj rozbaleného elektra až -80%“ umiestnenej na stránke predajcu OKAY Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ má za to, že reklama zavádza spotrebiteľa o cene, kedy spotrebiteľ nadobudne klamlivý dojem, že dobre nakúpil v rámci veľkej akcie. Sťažovateľ ďalej uvádza, že po prejdení ponuky od iných dodávateľov rovnakého tovaru zistil, že pôvodná cena je klamlivá a veľmi navýšená. Ako príklad zadávateľ uvádza konkrétnu ponuku obývacej steny, predávanej ako rozbalená, pričom na stránke českého predajcu našiel uvedený výrobok v pôvodnej výrazne nižšej cene ako ho ponúka zadávateľ. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že predmetná reklama je už viac ako 3 roky neaktívna. Na samotnej stránke https://www.okay.sk/clanky/vypredaj-rozbaleneho-elektra-vyuzi-zlavy-az-80/ je uvedené, že „Akcia trvá do 12. 9. 2017 alebo do vypredania zásob“. Táto stránka je teda neaktuálna, nepromuje sa, nie je uvedená na hlavných stránkach www.okay.sk a dostať sa k nej dá len skrz priamy odkaz (slúži k archivácií). Čo sa týka cenotvorby, zadávateľ uvádza, že nedokáže posúdiť konkurenciu na základe čoho stanovuje svoje kúpne ceny a zľavy. To, že predávajúci uvádza aj cenu pôvodnú je bežná obchodná prax a nemožno to považovať za klamlivé jednanie. Za pôvodnú cenu je uvádzaná cena, ktorá skutočne bola v systéme zaevidovaná v minulosti ako cena predajná.
 
Popis reklamy:
Internetový banner umiestnený na stránke predajcu obsahuje text v znení: „Výpredaj rozbaleného elektra: Využi zľavy až 80 %!“ text je doplnený obrázkami elektra a spotrebičov. Pod bannerom sa nachádzajú jednotlivé kategórie elektro tovaru, ktoré boli zahrnuté do ponuky. Na stránke je pod ponukou uvedený text „Akcia trvá do 12. 9. 2017 alebo do vypredania zásob. Od 10. do 12. septembra máš navyše dopravu s vyzdvihnutím na predajni úplne zadarmo!“
 
 
 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V predmetnom prípade Komisia vychádzala pri posudzovaní zo skutočnosti, že daná reklama nie je aktuálna a ponuka bola ukončená v roku 2017, čo je uvedené aj ako súčasť stránky, na ktorej je banner umiestnený. Zároveň sťažovateľ neuviedol také informácie, ktoré by mohli viesť k tomu, aby daná reklama mohla byť označená za neetickú Sťažovateľ ako príklad neuviedol „elektro“ ale uviedol ponuku na „obývaciu stenu“, ktorá však nepredstavuje tovar spadajúci do ponuky zadávateľa v kontexte predmetnej reklamy a predmetom jeho námietok teda nie je elektro tovar, na ktorý sa pravdepodobne vzťahovala aj akciová cena, ale nábytok, ktorý nebol súčasťou predmetnej reklamy. Komisia preto vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internetová reklama (web stránka zadávateľa): „Výpredaj rozbaleného elektra – 80%“, zadávateľa: OKAY Slovakia, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 25. 02. 2021
 
 
   Mária Tóthová Šimčáková v.r.
         predsedníčka Komisie
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.4.2021

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 25. 03. 2021 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

12.3.2021

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 02. 2021 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.