62 (09-02) Vyhraj smartfón

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: ELEKTROSPED, a. s.
Médium: Facebook
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Príspevok na Facebooku: „Vyhraj smartfón“
zadávateľa: ELEKTROSPED, a. s.   
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci október zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Vranov nad Topľou, ktorá namieta voči sponzorovanému príspevku na Facebooku, prostredníctvom ktorého zadávateľ upozorňuje na spotrebiteľskú súťaž. Sťažovateľ poukazuje na tvrdenia „Vyhrajte mobil zadarmo! a „Kúpte si u nás mobil, zaregistrujte ho a vyhrajte druhý úplne zadarmo“ a má za to, že reklama je klamlivá, nakoľko najskôr si musí zákazník mobil kúpiť, aby mohol vyhrať, čiže výhra nie je zadarmo. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že reklama podľa jeho názoru neklame spotrebiteľa a pravdivo uvádza všetky podmienky súťaže. Cieľom zadávateľa je ponúknuť spotrebiteľom zaujímavú akciu za transparentných podmienok. 
 
Popis reklamy: 
Reklama má podobu sponzorovaného príspevku na facebooku. Vizuál reklamy zobrazuje tri smartfóny a logo spoločnosti Datart. Reklama je doplnená textom: Kúpte si u nás mobil, zaregistrujte ho a vyhrajte druhý úplne zadarmo.“ V spodnej časti je priamy odkaz na web stránku datart.sk, interaktívny „button“ – „Viac informácií“, po kliknutí na ktorý je zákazník presmerovaný na web stránku k súťaži a text v znení: „ Vyhrajte mobil zadarmo! Výhra každý týždeň! Kúpte mobil, zaregistrujte sa a ...“. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
V zmysle Kódexu sa o produkte nesmie tvrdiť, že sa šíri bez nároku na odplatu, najmä v spojení so slovami „grátis“, „zadarmo“, „bez poplatku“ v akomkoľvek gramatickom tvare, alebo jeho variante v cudzom jazyku, ak pre spotrebiteľa vzniká akýkoľvek nevyhnutný náklad s výnimkou skutočných nákladov dodávky, dopravy či poštovného; ak spotrebiteľ musí zaplatiť skutočný náklad dodávky, dopravy či poštovného, reklama musí obsahovať dostatočne zreteľné tvrdenie v takom zmysle (čl. 15 ods. 3 Kódexu). V danom prípade je predmetom reklamy komunikácia spotrebiteľskej súťaže, v ktorej môže zákazník vyhrať mobilný telefón. Účasť v súťaže je podmienená predchádzajúcim nákupom mobilu a jeho následnou registráciou. Komisia sa nestotožnila s názorom sťažovateľa, že reklama je klamlivá a má za to, že  reklama zrozumiteľne a jasne upozorňuje na podmienky súťaže, vrátane skutočnosti, že potenciálnemu získaniu výhry predchádza povinnosť nákupu. Komisia sa nedomnieva, že na základe reklamy by mohol zákazník nadobudnúť mylný dojem, že účasť v súťaži je automatická, resp. že účastník nemusí splniť žiadne podmienky. Naopak, priamo v reklame sú výzvy v podobe „kúpte“ a „zaregistrujte“, ktoré jasne definujú podmienky súťaže. Výraz „zadarmo“ v tomto prípade reklama viaže na výhru ako takú a nie na podmienky zapojenia sa do súťaže, prípadne všeobecne na možnosť získania „mobilu zadarmo“ bez ďalších dodatočných nákladov a tieto skutočnosti vyplývajú aj z reklamy, ktorú Komisia nepovažuje za porušujúcu Kódex. 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že príspevok na Facebooku: „Vyhraj smartfón“, zadávateľa: ELEKTROSPED, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 15. 11. 2018 
 
                                                                                               
                                                                                              Slavomíra Salajová 
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

8.7.2019

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 20. 06. 2019 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

24.5.2019

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 15. 05. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.