53 (07-10) Výhra v súťaži „Zaplať mobilom“

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Médium: SMS
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods.3
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
SMS: „Výhra v súťaži „Zaplať mobilom“, zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.
 
Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči reklamnej komunikácii v podobe SMS správy o výhre v súťaži „Zaplať mobilom“. Sťažovateľ uvádza, že mu dňa 16.6.2019 bol zaslaný e-mail, ktorý sprostredkoval možnosť získať sumu 5 eur, v prípade troch platieb cez Apple Pay. Ďalej sťažovateľ uvádza, že mu boli doručené  2 SMS. V prvej ho sporiteľňa informuje o tom, že vyhral v súťaži „Zaplať mobilom“ 20 eur, v druhej, ktorá mu bola zaslaná neskôr ho sporiteľňa informovala o tom, že výhra nebola určená jemu. 
Sťažovateľ uvádza, že napriek tomu, že postupoval podľa podmienok, k plneniu dobrovoľného záväzku nedošlo. Navyše boli zmenené podmienky záväzku počas obdobia, ktoré si SLSP určila. Podľa názoru sťažovateľa reklama nebola pravdivá a nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že „klient bol v rámci kampane oslovený cielenou kampaňou (reklamným eDM – ako formou reklamy, ktorú sťažovateľ uvádza v podaní) v rámci incentive schémy Apple Pay. V tejto schéme sme sa zaviazali voči spoločnosti Apple pri implementácii platobného riešenia Apple Pay priamo oslovovať klientov, ktorí si svoju kartu tokenizovali do tohto platobného riešenia, avšak neuskutočnili žiadnu platbu. Ako motiváciu s prísľubom získania 5€ odmeny po splnení podmienok, ktoré klient dostal v tomto eDM. Klientom bude táto odmena vyplatená po preskúmaní splnenia podmienok  získania v priebehu mesiaca 09/19. Zároveň v čase od 12.9 prebiehala súťaž o 20€ pre všetkých  klientov (bez ohľadu na to či boli oslovení alebo nie), ktorí splnia podmienky dané v štatúte súťaže zverejnené na webstránke venujúcej sa tejto súťaži: https://zaplatmobilom.sk/sk/zaplat-mobilom/aktivuj-si-mobilne-platby. Daný štatút súťaže nebol v priebehu trvania súťaže upravovaný a aktuálne je už súťaž pre naplnenia kvóty uzavretá. Žiaľ, pri zasielaní oznámenia o výhre 20€ došlo k omylu. Nastala situácia, že oznámenie o výhre dostali okrem výhercov aj klienti, ktorí predmetnú výhru pre nesplnenie podmienok nezískali. Obratom boli takto dotknuté osoby informované o tom, že táto sms im bola zaslaná omylom a teda výhra im vyplatená nebude.“
 
Popis reklamy:
Reklama mala podobu dvoch textových správ, zasielaných klientom v rámci súťaže „Zaplať mobilom“ v nasledovnom znení: 
 
SMS 1: „SLSP: Gratulujeme, vyhrali ste 20 eur v sutazi Zaplat mobilom od Slovenskej sporitelne. Peniaze Vam dnes pripiseme na ucet. Dakujeme, ze s nami bankujete :)“  
 
SMS 2: „SLSP: Ups, mrzi nas to, urobili sme chybu. Tato vyhra nebola urcena Vam. Ospravedlnujeme sa a verime, ze Vas potesi aspon zlava do kina. Dakujeme za pochopenie.“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V danom prípade sú predmetom posudzovania SMS správy, prostredníctvom ktorých zadávateľ komunikoval s výhercami v rámci spotrebiteľskej súťaže „Aktivuj si mobilné platby a vyhraj“, cieľom ktorej bolo podporiť používanie debetných platobných kariet vydaných SLSP prostredníctvom aplikácie Google Pay a Apple Pay. Ako uviedol aj zadávateľ, súťaž bola určená pre všetkých klientov, pričom z uvedeného vyplýva, že bola určená aj pre sťažovateľa. Komisia neupiera zadávateľovi organizovať súťaže pre svojich klientov, avšak zároveň má za to, že v prípade, ak zadávateľ organizuje v krátkom čase súťaží viac, navyše s podmienkami, ktoré sú veľmi podobné, tak ako tomu bolo v tomto prípade, mal by venovať aj zvýšenú pozornosť spôsobu, akým podmienky súťaží odkomunikuje. V opačnom prípade môže byť spotrebiteľ zmätený a uvedený oprávnene do omylu, tak ako v prípade sťažovateľa, ktorý si pravdepodobne spojil dve súťaže. Takáto interpretácia súťaží mohla podľa Komisie vzniknúť práve z nedostatočne odkomunikovaných podmienok oboch akcií (napr. v direct maile k akcii „začnite používať Apple pay“ nie sú uvedené konkrétne dátumy, chýba odkaz na web stránku s podmienkami súťaže a pod., pri súťaži „zaplať mobilom“ zase spotrebiteľ ani nemusel dostať informáciu o tom, že súťaž prebieha, bolo mu len oznámené, že vyhral, prípadne nevyhral...), ktoré sú si navyše na prvý pohľad veľmi podobné a celková komunikácia tak môže objektívne uviesť spotrebiteľov do omylu. Taktiež samotné SMS, ktorými zadávateľ komunikoval so svojimi klientmi, podľa Komisie nemožno považovať za formu komunikácie, ktorá by bola etická. Komisia si uvedomuje, že v rámci realizácie súťaže, môže dôjsť aj k chybe, avšak v tomto prípade došlo k informovaniu súťažiaceho, ktorý ani nemusel vedieť, že sa do súťaže zapojil niekoľko hodín, a teda klient bol počas tejto doby objektívne uvedený do omylu. Komisia má za to, že uvedená komunikácia nebola z pohľadu kreatívnej, aj samotnej realizačnej časti vo vzťahu k súťaži pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že SMS: „Výhra v súťaži „Zaplať mobilom“, zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy, prípadne k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 09. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.