46 (08-03) VÚB, a.s.: „Zafixujte si dobrý úrok na tááákto dlho“

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Všeobecná úverová banka, a.s.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
TV spot: „Zafixujte si dobrý úrok na tááákto dlho“
zadávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada zaevidovala v mesiaci september sťažnosť fyzickej osoby, okres Rimavská Sobota, voči TV spotu, ktorý propaguje hypotéku s fixáciou úroku. Sťažovateľ predmetnej reklame vytýka, že spot neposkytuje objektívne informácie o všetkých podstatných podmienkach na získanie špeciálnej úrokovej sadzby. Skutočná úroková sadzba je umelo rozdelená na dve časti – vlastnú úrokovú sadzbu a "špeciálny poplatok" čo nemá iné opodstatnenie, iba zahmlievať a zmiasť klienta. Priemerný spotrebiteľ sa nevyzná vo finančnej matematike a v prepočtoch poplatkov vyjadrených v sumách alebo % do ročných úrokových sadzieb, ale rozhoduje sa a pozná úrokové sadzby – ich výška je hlavné rozpoznávacie a rozhodovacie kritérium keď sa rozhoduje vziať si úver. V tejto reklame je práve úroková sadzba skrývaná a modifikovaná tak, aby vyšla nízko a atraktívne, čo ale nezodpovedá realite pri prepočte na celkové náklady. Priemerný spotrebiteľ sa nerozhoduje podľa celkových nákladov, pretože to vyžaduje vyššiu finančnú gramotnosť. Poplatok nie je uvedený v sadzobníku – je uvedený len v žiadosti o úver a zmluve o úvere – je teda pre klienta prekvapivý v tom, že sa na neho nevie vopred pripraviť a prepočítať si výhodnosť úveru – ak poplatok „vidí“ poriadne až v zmluve a je už pod tlakom uzatvárania zmluvy, tak nemá dostatok priestoru zvážiť výhodnosť takéhoto produktu. Rozdiel medzi úrokovou sadzbou a celkovými nákladmi je pri tomto produkte veľmi výrazný, pričom tento rozdiel je v podstate v danej reklame absolútne skrytý, pretože reklama zvýrazňuje len úrokovú sadzbu. tento rozdiel je dokonca tak významný, že je to hlavné rozhodovacie kritérium pre klienta. Tento rozdiel medzi sadzbou a nákladmi spotrebiteľ vidí až v zmluve, čo je neskoro z hľadiska času a možnosti zvážiť ponuku produktu. Reklama zvýrazňuje sadzbu 1,49% pri fixe na 10 rokov. Ilustratívny príklad, uvedený v reklame drobnými písmenkami ale počíta s fixom na 8 rokov, pri ktorom je špeciálny poplatok len 2% (oproti 4% pri 10 Ročnom fixe), čo sťažovateľ považuje za absolútne zavádzajúce reklamovať 10 ročný fix a ako príklad ukazovať 8 ročný fix. V príklade nie je vysvetlená kalkulácia špeciálneho poplatku (že sa jedná o % z objemu úveru). V príklade je ako výška úveru uvedená suma 61.440 Eur, pretože k hypotéke pripočítali aj špeciálny poplatok aj poplatok za poskytnutie úveru, čo podľa sťažovateľa nedáva zmysel, pretože ide o záväzky (poplatky) platené klientom v prospech banky, kým istina úveru je platená bankou v prospech klienta. Navýšenie istiny o tieto sumy vychádza z predpokladu, že klient nemá na ich úhradu, a preto mu banka najprv na tieto poplatky požičia prostredníctvom úveru, čo podľa sťažovateľa nemá žiadnu logiku. Z reklamy nie je jasné čo sa bude diať s vopred zaplateným poplatkom ak sa úver predčasne skončí a na to má spotrebiteľ zákonné právo. Či sa vracia celý alebo jeho pomerná časť – to je pre zákazníka veľmi dôležité rozhodovacie kritérium, pretože tento poplatok tvorí výraznú časť výsledných celkových nákladov. Výrazná časť celkovej ceny (poplatok) nie je v reklame vôbec spomenutá a už vôbec nie vysvetlená zrozumiteľným a jasným spôsobom pre priemerného spotrebiteľa. S ohľadom na vyššie uvedené považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú a zavádzajúcu. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že má za to, že reklama spĺňa všetky podstatné informácie vyžadované platnými právnymi predpismi SR. Vo vzťahu k námietke sťažovateľa ohľadom toho, že „skutočná úroková sadzba je umelo rozdelená na dve časti – vlastnú úrokovú sadzbu a špeciálny poplatok, čo podľa neho nemá iné opodstatnenie iba zahmlievať a miasť klienta“, zadávateľ uvádza, že  to, čo sťažovateľ namieta je plne v súlade so zákonom č. 90/2016 Z.z. o úveroch na bývanie v platnom znení, nakoľko tento výslovne predpokladá, že okrem úrokov banky vyžadujú od klientov aj poplatky, resp. iné plnenia. Práve z dôvodu, aby nedochádzalo k zahmlievaniu, zákon s cieľom umožniť klientovi porovnať ponuky a určiť skutočnú cenu úveru zaviedol povinnosť veriteľa informovať klienta o ročnej percentuálnej miere nákladov (RPMN) a za istých okolností v reklame uvádzať spolu s RPMN aj tzv. reprezentatívny príklad, v ktorom sa všetky poplatky účtované bankou musia uvádzať. K otázke finančnej gramotnosti spotrebiteľa, ktorú naznačuje sťažovateľ, zadávateľ uvádza, že to je argument, ktorý by v podstate diskvalifikoval akúkoľvek reklamu na akýkoľvek finančný produkt. Banky, ani iné podnikateľské subjekty nemôžu niesť zodpovednosť za finančnú gramotnosť jednotlivých spotrebiteľov, hoci napríklad spoločnosť VÚB, a.s. dlhodobo podporuje projekty zamerané práve na finančné vzdelávanie. Úlohou RPMN je však práve to, že umožňuje porovnať cenu jednotlivých úverových produktov aj pre tých, ktorí finančnú matematiku neovládajú. Ak spotrebiteľ nevie alebo nechce venovať pozornosť údaju o RPMN, nemožno za to viniť automaticky zadávateľa reklamy. Aj z „5P zodpovedného finančného spotrebiteľa“ uverejneného na internetovej stránke NBS vyplýva, že priemerný finančný spotrebiteľ kombinuje rôzne zdroje informácií, číta a ubezpečuje sa, že rozumie všetkým podstatným podmienkam poskytnutej služby a ak niečomu nerozumie, pýta sa. Nemožno preto prijať tvrdenie sťažovateľa, že vnímanie ceny úveru priemerným spotrebiteľom sa začína a končí úrokovou sadzbou a že zákon má chrániť takého spotrebiteľa, ktorý nevenuje dostatočnú pozornosť ostatným dostupným a relevantným údajom. V súvislosti s námietkou sťažovateľa, že „poplatok nie je uvedený v sadzobníku, ale len v žiadosti o úver“, zadávateľ uvádza, že s námietkou nie je možné súhlasiť, nakoľko poplatok je riadne komunikovaný nielen v reklame, ale aj na webovej stránke zadávateľa, vo formulári ESIS (Európsky štandardizovaný informačný formulár), žiadosti o úver a napokon, v konečnej zmluve. Predajca o možnosti výberu a podmienkach úveru na bývanie informuje klienta už v rámci predpredajného rozhovoru, kedy mu je zrozumiteľne a jasne komunikované, že s úverom je spojený špeciálny poplatok, v akej výške a na aké fixované obdobie a môže sa dobrovoľne rozhodnúť pre tento typ produktu. Ak sa klient rozhodne pre tento produkt, všetky informácie má uvedené aj v samotnej žiadosti o úver. Vyššie uvedené rozsiahle informačné povinnosti predchádzajúce uzavretiu samotnej zmluvy (ako aj práva na odstúpenie a rozmyslenie bez akýchkoľvek sankcií) len dokazujú, že nie je zámerom, aby reklama obsahovala takto rozsiahle informácie. Reklama má podľa zadávateľa spĺňať predovšetkým propagačnú funkciu. V súvislosti s námietkou sťažovateľa ohľadom reprezentatívneho príkladu, ktorý je uvedený na dobu fixu 8 rokov, pričom reklama zvýrazňuje sadzbu 1.49%  pri fixe na 10 rokov, zadávateľ  uvádza, že zákon, ani smernice nemajú jednoznačnú interpretáciu v tom, ako modelovať reprezentatívny príklad v reklame tak, aby pokryl potenciálne možnosti, ktoré podliehajú voľbe klienta. Hoci má reklama zvýraznenú úrokovú sadzbu za 10 ročný fix, nie je podľa zadávateľa vylúčené použitie reprezentatívneho príkladu napr. ak pre 8 ročný fix, nakoľko reprezentatívny príklad obsahuje všetky zákonné náležitosti finančného charakteru. Z reklamy dokonca pre klienta vyplýva aj dodatočná informácia, a to, že za ten istý úrok, si môže klient zvoliť aj kratšie obdobie. V súvislosti s námietkou sťažovateľa ohľadom výšky úveru v príklade, zadávateľ uvádza, že klient má pri platení poplatkov v zásade dve možnosti – zaplatiť ich v hotovosti alebo si o poplatok navýšiť istinu a splácať ho postupne tak, ako celú istinu úveru. V reprezentatívnom príklade zadávateľ vybral klientami najviac vyžadovaný model zo strany klientov, a teda, že poplatok sa zaráta do istiny úveru. Vzhľadom k tomu, že do celkových nákladov vstupujú všetky poplatky, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť, a teda aj špeciálny poplatok a zároveň, RPMN je tvorená aj celkovými nákladmi, má zadávateľ za to, že reprezentatívny príklad je správny. V súvislosti s námietkou sťažovateľa ohľadom absencie informácií o tom, čo bude s poplatkom v prípade predčasného skončenia úveru, zadávateľ uvádza, že tieto informácie nie sú predmetom reklamy. Ďalej zadávateľ uvádza, že je to práve reprezentatívny príklad v reklame, kde sa majú uvádzať všetky podstatné nákladové položky súvisiace s úverom tak, aby poskytli spotrebiteľovi komplexnú informáciu. Ak teda banka požaduje od klienta v súvislosti s úverom okrem úroku aj iný poplatok a banka nezatajuje, že ho požaduje, má byť jeho existencia uvedená práve v reprezentatívnom príklade.   
 
Popis TV spotu: 
Spot začína zobrazením rybky v akváriu, ktorá hovorí: „Kam zas išla? Čo zas rieši? Stále niečo vybavuje a mne nič nepovie! Petráá!“ K akváriu prichádza Petra, ktorá sa rybičke prihovára: „Ahoj moja. Vieš, čo som vybavila? Všetko! A už mám s hypotékou pokoj. A vieš na ako dlho? Na tááákto dlho (ukazuje dĺžku rozpažením rúk). A vieš, čo teraz budeme robiť? Užívať si.“ Petra spokojne odchádza a nasleduje záber na rybičku. V obraze sú uvedené informácie: Zafixujte si dobrý úrok na tááákto dlho. 1,49% p.a.; špeciálna ponuka fixácia na 10 rokov. V dolnej časti sú uvedené kontaktné údaje: odkaz na web stránku www.vub.sk a číslo telefonickej linky *0200. Pod údajmi je uvedený reprezentatívny príklad v znení: „Mesačná anuitná splátka hypotéky vo výške 61 440 Eur (k výške úveru 60 000 eur je pripočítaný poplatok za poskytnutie úveru a špeciálny poplatok) s úrokovou sadzbou 1,49 % p.a. pri 8-ročnej fixácii a dobe splatnosti 30 rokov predstavuje 211,75 eura. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 1,67%, počet splátok 360. Výška poplatku za poskytnutie hypotéky je 240 eur a špeciálny poplatok za úrok je vo výške 1200 eur. Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť je 76 230 eur (bez nákladov na vypracovanie znaleckého posudku, za vklad do katastra nehnuteľnosti a bez nákladov na poistenie nehnuteľnosti). Hodnota založenej nehnuteľnosti je 70 000 eur“. Voice-over hovorí: „Aj vy si môžete užívať, keď budete mať pokoj na tááákto dlho. Zoberte si výhodný úrok 1,49% s fixáciou aj na 10 rokov.“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosti, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním. Osobitná pozornosť sa vyžaduje okrem iného pri prezentácii alebo inom informovaní o charakteristikách produktu, či jeho ekonomickej alebo finančnej hodnote a konečnej cene (čl. 14 ods. 5 písm. a ) a b) Kódexu). Cieľom predmetnej reklamy je komunikácia finančného produktu – hypotéky s možnosťou zafixovania si úrok vo výške 1,49 % p.a. na obdobie až 10 rokov. Reklama jasne a zrozumiteľne komunikuje podmienky propagovanej ponuky a Komisia nie je toho názoru, že v spote odznie informácia, či údaj, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa. Komisia má taktiež za to, že zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť informovaniu o charakteristikách produktu, vrátane výšky úroku a skutočnosti, že dĺžka fixácie úroku môže byť „až“ 10 rokov, z čoho je zrejmé, že zákazník si môže úrok zafixovať aj na kratšie obdobie. Samotný reprezentatívny príklad, uvedený v reklame zrozumiteľne vysvetľuje náklady na hypotéku a explicitne informuje klienta aj  o podmienke úhrady poplatku za poskytnutie hypotéky a špeciálneho poplatku za úrok. S námietkou sťažovateľa ohľadom skutočnosti, že reklama propaguje fixáciu úroku na 10 rokov a reprezentatívny príklad demonštruje náklady na hypotéku pri fixácii úroku na 8 rokov sa Komisia nestotožnila, keďže aj v samotnom spote je jasne uvedené, že fixácia úroku môže byť až na 10 rokov, a teda aj na kratšie obdobie, a je preto akceptovateľné, že zadávateľ v rámci reprezentatívneho príkladu uviedol aj model s kratšou dobou fixácie. TV spot taktiež obsahuje odkaz na web stránku zadávateľa, v rámci ktorej sú podmienky propagovaného produktu podrobne vysvetlené a Komisia sa nedomnieva, že by sa v reklame opomenula podstatná informácia, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Zafixujte si dobrý úrok na tááákto dlho“, zadávateľa: Všeobecná úverová banka, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 13. 10. 2016
              Mgr. Mária Tóthová Šimčáková
                      predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.4.2021

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 25. 03. 2021 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

12.3.2021

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 02. 2021 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.