24 (06-06) Všetko len za 99€

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: FAST PLUS, spol. s r.o.
Médium: Internet (príspevok na Facebooku)
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Príspevok na Facebooku: „Všetko len za 99€“
zadávateľa: FAST PLUS, spol. s r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec, voči príspevku na sociálnej sieti facebook, ktorý propagoval časovo obmedzenú akciu „Všetko len za 99€“. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že reklama priamo vo svojom vizuáli uvádza text v znení: “Všetko len za 99€“, pričom následne v texte príspevku je uvedené, že ponuka sa vzťahuje len na vybrané produkty, na základe čoho považuje sťažovateľ reklamu za zavádzajúcu.  
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že si dovoľuje poukázať na skutočnosť, že text „Všetko len za 99€“ nikdy nie je uvedený samostatne, ale vždy iba v spojení so zreteľnou a zrozumiteľnou textovou informáciou, že zľava sa uplatňuje iba na vybrané produkty. Zadávateľ má za to, že priemerný spotrebiteľ aj pri zbežnom pohľade vníma danú konkrétnu reklamu ako celok a jeho pozornosti nemôže uniknúť zreteľná a zrozumiteľná informácia, že akcia sa vzťahuje na vybraný tovar, zvlášť ak táto informácia nie je uvedená na konci, ale hneď na začiatku reklamy
 
Popis reklamy: 
Reklama má podobu príspevku na sociálnej sieti Facebook. Obrazová časť reklamy obsahuje informáciu „Všetko len za 99€“, spolu s údajom o dátume platnosti akcie (iba v nedeľu; 14.6.). Vizuál je doplnený logom spoločnosti. Príspevok je doplnený textom v znení: „Iba dnes, 14.6. môžete nakúpiť na našom webe planeo.sk vybrané produkty len za 99€. Akcia platí len do polnoci“ a odkazom na web stránku zadávateľa. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom podniku a ani o jeho produktoch, pričom za takýto sa považuje aj údaj sám o sebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je text v znení „Všetko len za 99€“, pričom tento je následne doplnený informáciou o tom, že akcia sa vzťahuje len na vybrané produkty. Komisia akceptuje, že zadávateľ informáciu o tom, že akcia je obmedzená na vybrané druhy tovaru uvádza priamo v reklame, resp. v jej popise, a teda zákazník sa túto skutočnosť z reklamy môže priamo aj dozvedieť, na druhej strane sú však tieto tvrdenia vo vzájomnom nesúlade, resp. v rozpore. Využitie výrazu „na všetko“ je vo svojom význame jednoznačne chápané ako bezvýhradné, a teda, nemalo by byť v reklame použité, ak zadávateľ ponúka určitú časť produktov, na ktorú sa akcia nevzťahuje, resp. sa akcia v skutočnosti vzťahuje len na niektoré/ vybrané produkty, tak ako tomu je v prípade predmetnej reklamy. V skutočnosti totiž v zmysle, ako zadávateľ použil slovo všetko by si vyžadovalo napr. textáciu „Všetko čo sme pre vás vybrali do akcie dňa... je len za ...“ Uvedená reklama však neobsahovala dostatočne adekvátnu informáciu, vo vzťahu k spracovaniu vizuálu, ktorá by spotrebiteľovi hovorila o tom, že slovo všetko sa vzťahuje len na vybraný akciový tovar nie na všetok tovar, ktorý zadávateľ ponúka. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama, resp. využitie daného výrazu „na všetko“ vzhľadom na okolnosti ako ich zadávateľ použil nemožno považovať za etické, a preto reklamu vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.     
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že príspevok na Facebooku: „Všetko len za 99€“, zadávateľa: FAST PLUS, spol. s r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.   
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 30. 06. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.