45 (06-03) Volania Easy - porovnanie

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Médium: web stránka zadávateľa
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 2 a ods. 3 a čl. 18 ods. 1 písm. b)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Web stránka zadávateľa: „Volania Easy - porovnanie“
zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. 
     
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 14 ods. 2 a ods. 3 a čl. 18 ods. 1 písm. b) Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci jún zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Liptovský Mikuláš voči porovnaniu cien za telefonovanie, ktoré bolo zverejnené na stránke zadávateľa. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že zadávateľ porovnáva denný balíček služieb a jeho cenu so službami ostatných operátorov, ktoré sú podľa sťažovateľa časovo neobmedzené. Zadávateľ tak porovnáva podľa sťažovateľa služby, ktoré sú neporovnateľné a v reklame nikde nie je uvedené, že daná cena v prípade služieb zadávateľa je platná, len ak sa hovory uskutočňujú počas jedného dňa. 
 
Zadávateľ svoje stanovisko k sťažnosti, zo dňa 13.6.2017 uvádza, že časť webovej stránky Spoločnosti https://www.telekom.sk/volania/easy (ďalej len ako „webová stránka Easy“) nie je možné vnímať ako reklamu a vyňať tak určitú časť z celého obsahu, ale za reklamu v zmysle Kódexu je potrebné vnímať celú webovú stránku Easy. Podstata webovej stránky Easy spočíva v poskytnutí základných informácií o programe služieb Easy Pecka (produkte Spoločnosti), ktorý vo forme predplatenej služby poskytuje Spoločnosť. Ako z podnetu fyzickej osoby vyplýva, podnet smeruje k časti webovej stránke Easy, ktorá sa týka porovnávania cien s vybranými predplatenými službami od iných mobilných operátorov a k prezentovanej cene služby Easy. Spoločnosť si dovolí poukázať na to, že ako druhá záložka na vodorovnej ponukovej lište webovej stránke Easy je uvedená časť „Služby a ceny“, ktorá sa rovnako nachádza v úvodnej časti webovej stránky Easy, vzhľadom k tomu, že Spoločnosť považuje komunikáciu ceny programu služieb Easy Pecka za jednu z podstatných vlastností. Ako je vidieť, Spoločnosť jednoznačne a zrozumiteľne komunikuje cenu volaní a SMS, pričom zároveň dodáva, že účastník zaplatí maximálne 50 centov za deň. Takže tento denný limit maximálnej ceny je Spoločnosťou deklarovaný už hneď na začiatku webovej stránky Easy. Keďže ide o komunikáciu prostredníctvom siete Internet, Spoločnosť využíva jednoduché odkazy (linky), prostredníctvom ktorých sa prípadný záujemca a/alebo účastník dostane ku kompletným informáciám vzťahujúcim sa k čiastkovým informáciám na príslušnej časti webovej stránky Easy. Rovnako tak je tomu aj v prípade informácie o maximálnej cene za jeden deň, pričom viac informácií je uvedených aj v príslušnej brožúrke, ktorú záujemca a/alebo účastník nájde v elektronickej podobe po kliknutí na uvedený odkaz (link) „Viac info“. Podmienky denného limitu maximálnej ceny sú uvedené aj priamo pod časťou webovej stránky Easy, ktorú namieta sťažovateľ, a to konkrétne v odkaze (linku) s názvom „Podmienky“, po rozkliknutí ktorého záujemca a/alebo účastník môže dostať informáciu o podmienkach denného limitu maximálnej ceny. Z toho je zrejmé, že záujemca/účastník dostáva informáciu o dennom limite maximálnej ceny na dvoch miestach webovej stránky Easy, čím je len zdôraznená dôležitosť uvedenej podstatnej a charakteristickej vlastnosti programu služieb Easy Pecka. Spoločnosť ďalej poukazuje na to, že v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o reklame“) porovnávacia reklama je prípustná, ak porovnáva služby, ktoré sú určené na rovnaký účel, ako aj ak objektívne porovnáva jednu alebo viac typických, podstatných a overiteľných vlastností služieb, vrátane ich ceny. Spoločnosť na podporu vyššie uvedeného zákonného ustanovenia uvádza a ako je uvedené aj v prvom odseku tohto vyjadrenia, že podstatnou a charakteristickou vlastnosťou programu služieb Easy Pecka je denný limit maximálnej ceny, ktorú účastník zaplatí v prípade, ak uskutoční prevádzku v rámci ktorejkoľvek siete na území Slovenskej republiky. Aby mohlo dôjsť k naplneniu vyššie citovaného zákonného ustanovenia Zákona o reklame, je logické, ba priam nutné, aby Spoločnosť porovnávala podstatnú a charakteristickú vlastnosť programu služieb Easy Pecka (denný maximálny limit ceny) s porovnateľnými vlastnosťami vybraných predplatených služieb od iných mobilných operátorov. Vo vzťahu k objektivite porovnávania cien hovorí aj ten fakt, že Spoločnosť pri porovnávaní cien zohľadnila cenové zvýhodnenia, ktoré jednotliví mobilní operátori poskytujú (napr. v prípade ponuky O2 bolo zohľadnené volanie po 1. minúte v sieti O2 zadarmo a pod.). Aj z tohto prístupu Spoločnosti je vidieť, že porovnávacia reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči záujemcovi a to tak, aby pri porovnávaní zrejme najcitlivejšieho ukazovateľa predplatených služieb, t.j. ceny, neboli zahrnuté, resp. zabudnuté vlastnosti, ktoré ovplyvňujú výsledok celého porovnávania. Spoločnosť si na tomto mieste dovolí uviesť, že predplatenú službu Easy Spoločnosť poskytuje ako predplatenú službu bez doby viazanosti, teda s neobmedzenou dobou platnosti, ktorú účastník môže kedykoľvek ukončiť formou výpovede alebo dohodou. Objektivita porovnávacej reklamy je zachovaná práve tým, že boli uplatňované rovnaké kritéria (10 minút volania a 10 SMS) na vybrané predplatené služby príslušných mobilných operátorov Sťažovateľ uvádza „V reklame telekom porovava denny balicek a chvali sa cenou naproti tomu u ostatných operatorov sa jedna o casovo neobmedzenu sluzbu.“ Na záver tak Spoločnosť chce zdôrazniť, že len časť webovej stránky Easy nie je možné vnímať ako reklamu. Za reklamu je potrebné považovať celú webovú stránku Easy a príslušnú reklamu posudzovať v komplexnom zmysle a sprístupnených informácií. Spoločnosť zastáva názor, že súlad webovej stránky Easy s Etickým kódexom reklamnej praxe je nevyhnutné posudzovať práve s ohľadom na kontext celej webovej stránky Easy, t.j. s ohľadom na celkovú formu a spôsob komunikácie. Na základe vyššie uvedeného Spoločnosť je toho názoru, že Spoločnosť sa žiadnym spôsobom nedopustila porušenia všeobecne záväzného právneho predpisu a posudzovaná reklama nie je ani v rozpore s Etickým kódexom reklamnej praxe a navrhuje Komisii predmetnú sťažnosť zamietnuť ako neopodstatnenú.
 
Popis reklamy:
Sťažovateľom namietané informácie – porovnanie je súčasťou web stránky, ktorá je tematicky zameraná na poskytnutie informácií o službe „Easy“. Na stránke bol v čase obdržania sťažnosti uvedený nasledovný text: „Mohlo by ťa zaujímať. Katka, Fero, Mirka a Jaro musia obvolať svojich kamošov. Každý z nich má v Telekom, 4ke, O2 a Orangei 1 kamoša, ktorému volá 10 minút a pošle 10 SMS. Spolu tak každý z nich volá 4 kamošom 40 minút a pošle im spolu 40 SMS.“ Pod textom sú vyobrazené štyri smartfóny, na obrazovkách ktorých je uvedené nasledovné porovnanie: „Katka má Easy kartu: Volania a SMS ju stoja do: Telekomu 0,50 €, O2 0,50 €, 4ky 0,50 €; Orangeu 0,50 €. SPOLU 2,00 €; Jaro má Primu: Volania a SMS ho stoja do: Telekomu 1,80 €, O2 1,80 €, 4ky 1,80 €; Orangeu 1,80 €. SPOLU 7,20 €; Fero má O2 Fér. Volania a SMS ho stoja do: Telekomu 1,90 €, O2 0,73 €, 4ky 1,90 €; Orangeu 1,90 €. SPOLU 6,43 €; Mirka má 4ku. Volania a SMS ju stoja do: Telekomu 0,80 €, O2 0,80 €, 4ky 0,52 €; Orangeu 0,80 €. SPOLU 2,92 €.“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V danom prípade zadávateľ v rámci web stránky porovnáva ceny volaní jednotlivých operátorov pri využití služieb predplatených kariet. Na stránku bola následne umiestnená okrem iného aj informácia v znení: „Porovnanie platné k 1.4.2016. Ide o ilustračný príklad spotreby za kalendárny deň.“ Komisia nenamieta voči možnosti využiť porovnanie ako také, avšak s ohľadom na informáciu o dátume, ku ktorému bolo porovnanie vykonané (1.4.2016) má za to, že toto nemožno považovať v súčasnosti za aktuálne a zohľadňujúce všetky aktuálne podmienky a parametre jednotlivých konkurenčných ponúk. V tomto smere Komisia napríklad poukazuje na nezohľadnenie aktuálnosti výpočtu ceny pri produkte Prima (výpočet nezohľadňuje klesanie ceny v závislosti od počtu volaných minút a celková cena je teda v danom prípade nižšia). Údaje o cenách teda mohli byť k dátumu porovnania pravdivé, avšak skutočnosť, že v súčasnosti už tieto nezohľadňujú zmeny a úpravy poplatkov za služby konkurencie nemožno ich považovať za pravdivé. Priemerný spotrebiteľ zároveň nemá dôvod spochybňovať pravdivosť informácií, resp. overovať si ich a tak môže byť uvedený do omylu, a domnievať sa, že informácie uvedené v porovnaní sú aktuálne a platné, čo nie je pravda. S ohľadom na túto skutočnosť má Komisia taktiež za to, že reklama na základe klamlivých údajov môže získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného (čl. 14 ods. 3 Kódexu) a je toho názoru, že reklama porovnáva vlastnosti produktov neobjektívnym spôsobom (čl. 18 ods. 1 písm. b) Kódexu). V predmetnom prípade nemá kontext celej internetovej stránky vplyv na spotrebiteľa a ani inde na stránke by sa spotrebiteľ nedozvedel iné a napr. priebežne aktualizované informácie porovnávajúcej reklamy.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že informácie uvedené na web stránke: „Volania Easy – porovanie“, zadávateľa: Slovak Telekom, a. s. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 14, ods. 2 a ods. 3 a čl. 18 ods. 1, písm .b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)      vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)      namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)      namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 22. 06. 2017
                             Mária Tóthová Šimčáková
                               predsedníčka Komisie
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.5.2018

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 2. 5. 2018 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie...

3.4.2018

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 22. 03. 2018...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.