61 (10-09) Vianoce od Telekomu

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Vianoce od Telekomu (Darček 15 GB)“ 
zadávateľa: Slovak Telekom, a.s.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb, z okresov Bratislava a Senec, voči vianočnému spotu zadávateľa Slovak Telekom, a.s., v ktorom v ktorom komunikuje zákazníkom benefit v podobe darčeka 15GB. 
Prvý sťažovateľ uvádza, že reklama ponižujúco zobrazuje duchovné posolstvo omší, keď babka povie, že si pozrú v aute omšu a deti prekrútia očami. Uvedenú scénu považuje sťažovateľ za dehonestujúcu voči tej časti obyvateľstva, ktorá je nábožensky orientovaná. Druhý sťažovateľ má za to, že reklama uráža veriacich. Sťažovateľ tiež poukazuje na to, že reklama nesmie znižovať alebo znevažovať autoritu, zodpovednosť, úsudok alebo vkus rodičov ani iných dospelých osôb zodpovedných za výchovu a zdravie maloletých. Z reklamy je podľa sťažovateľa jasné, čo si myslí posádka auta - a čo si o babke myslia vnúčikovia. Sťažovateľ tiež vyjadruje názor, že napriek protináboženskej nálade ľudí sa v poslednej dobe snažia tvorcovia (nielen reklamy, ale aj rôznych vtipných seriálov) "provokovať" aj jednu, aj druhú stranu, čo považuje za neetické. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že „zámerom reklamy „Darček 15 GB“ bolo spropagovať darček 15 GB dát pre všetkých našich zákazníkov s paušálmi, ktoré dostanú od nás len tak. Sme presvedčení o tom, že po tomto ťažkom roku si to jednoducho zaslúžia. Jedným zo spôsobov, ako tieto dáta plnohodnotne využiť, je napríklad streamovanie videí. Keďže tento rok bol náročný a plný obmedzení, novým online fenoménom sa – okrem iného – stalo sledovanie živých prenosov svätých omší na internete. Tie si mimoriadne obľúbila najmä staršia cieľová skupina, pre ktorú to v týchto neľahkých časoch bola jediná príležitosť na modlitbu. Tento výnimočný fenomén v slovenskej spoločnosti nás zaujal, a preto sme z neho spravili námet nášho televízneho spotu, kde sa babička počas nudnej cesty rozhodne využiť mobilné dáta sebe vlastným spôsobom a pustí si to, čo má úprimne rada. Zo svojho nápadu je doslova nadšená a toto nadšenie jej nemá nikto v zámere vziať či jej ho nejak prekaziť. Bolo by však neprirodzené a neuveriteľné, keby všetci členovia rodiny zdieľali babkine nadšenie z omše. Každý sme predsa iný a všetci máme odlišné predstavy o tom, ako sa dá skrátiť čas strávený jazdou v aute. Nikto z rodiny však babke nechce pokaziť jej radosť a aj preto jej rozhodnutie nijak nekomentujú. To, čo nasleduje, je klasická úsmevná situácia, keď okolo jedného nadšeného človeka sú viacerí so zamrznutými úsmevmi na tvárach. Takáto situácia môže nastať hocikedy, najmä počas sviatkov, keď sa v jednej rodine stretne viac generácií. Veríme, že reakcie a mimika ostatných členov rodiny nijako nedehonestujú vierovyznanie druhých, práve naopak, dávame priestor milej, humornej situácii zo života, aká sa môže prihodiť v každej rodine, a tým pádom sa s ňou tisíce divákov stotožnia. Uvedomujeme si našu zodpovednosť voči spoločnosti, aj preto sme v priebehu tohto neľahkého roka našim zákazníkom neraz pomohli rôznymi benefitmi, ktoré poskytujeme bezplatne. V predvianočnom období to je okrem iného aj poskytnutie hudobných a filmových aplikácií zadarmo alebo v predmetnom spote spomínané bezplatné dáta. Ruku na srdce – je to benefit, ktorý poteší predovšetkým mladšiu generáciu. Spoločnosť Slovak Telekom však aj svojím námetom televízneho spotu chcela inšpirovať staršiu generáciu k tomu, aby vianočný darček od nás využili na to, čo majú úprimne radi. V našej komunikácii si zakladáme na autenticite a reflektovaní aktuálneho diania v spoločnosti. Preto ak niekto chce naše dáta využiť na novodobý fenomén tohto roka – online omše –, má našu plnú podporu.“
 
Popis reklamy:
Spot zachytáva rodinu – mama, otec, stará mama a deti, ktorá spoločne cestuje autom. Chlapec sa opýta: „Už tam budeme?“
Mama mu odpovedá: „Ešte 2 hodiny zlatko.“
Stará mama vyberá telefón z kabelky a veselo hovorí: „Nebojte sa. Ubehne to ako voda. Pustíme si on-line omšu.“ 
Nasleduje záber na deti, ktoré sú prekvapené a rodičov, ktorí sa na seba mlčky pozrú.
Nasleduje záber na smartfón a prezentácia ponuky – darček 15GB.   
Spot je doplnený voice-overom v znení: „Tento rok to ale bola jazda! Preto si zaslúžite ďalší darček. Len tak. Každému darujeme až 15GB. Aktivujte si ich zadarmo v telekom aplikácii.“ 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie reklama obsahovať nič, čo by urážalo rasové, národnostné, politické alebo náboženské cítenie spotrebiteľov (čl. 13 ods. 5 Kódexu). Reklama by taktiež mala byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľov. Reklamný príbeh zachytáva rodinu, ktorá sa vezie v aute. Situácia, ktorá je vykreslená v rámci reklamy využíva určitú mieru prekvapenia a humoru, ktoré ale v danom prípade považuje Komisia za primerané a výstižné vo vzťahu ku komunikačnému posolstvu a celkovému spracovaniu reklamy. Moment, kedy si stará mama v aute pustí omšu v danom prípade skôr akoby reflektoval aj na záujmy staršej generácie a zároveň približoval to, že práve aj staršia generácia môže plnohodnotne využívať techniku a všetko, čo jej táto umožňuje a ponúka. Komisia si nemyslí, že v reklame je zobrazené správanie, ktoré by bolo voči určitej skupine, napríklad veriacich dehonestujúce, či urážlivé. Reakcie členov posádky, vrátane detí nie sú neslušné, skôr len vyjadrujú ich prekvapenie, prípadne to, že žáner, ktorý si starká zvolila nemusí byť ich obľúbeným, to však neznamená, že tento výber nerešpektujú resp. ho odmietajú. V reklame sa nikto z účinkujúcich náboženstvu nevysmieva, ich správanie je skôr milo úsmevné a takpovediac zo života a v každom ohľade tolerantné. Komisia sa taktiež nedomnieva, že reklama neznižuje, ani neznevažuje autoritu, zodpovednosť, úsudok alebo vkus rodičov či iných dospelých osôb zodpovedných za výchovu a zdravie maloletých. Deti, ktoré v reklame účinkujú sa k dospelej posádke auta nesprávajú neslušne, ani inak nevhodne a reklama je podľa Komisie pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom.      
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: TV spot: „Vianoce od Telekomu (Darček 15 GB)“, zadávateľa: Slovak Telekom, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR  pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 14. 01. 2021
 
 
 Mária Tóthová Šimčáková 
      predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.1.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.