31 (07-01) Vakcína je sloboda

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Médium: Internetová reklama (on-line spot)
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Internetová reklama (on-line spot): „Vakcína je sloboda“
 
Zadávateľa: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senica, voči spotu „Vakcína je sloboda“, ktorý je súčasťou očkovacej kampane „Slovensko proti Covidu“, zadávateľom ktorej je Ministerstvo zdravotníctva SR. Sťažovateľ poukazuje na adresnosť a obsah reklamy vo všetkých jej formách v súvislosti s občanmi SR, ktorí nemôžu byť vakcinovaní zo závažných zdravotných dôvodov. Sťažovateľ uvádza, že v reklame nie sú žiadnym spôsobom takýto občania, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať zo zdravotných dôvodov  uvedení a v tomto kontexte v reklame nie je ani žiadne upozornenie. Sťažovateľ má za to, že v súčasnosti nie je pre takýchto občanov žiadne riešenie a ustavičné konfrontovanie s heslom „vakcína je sloboda“ môže byť pre nich frustrujúce a môže v nich vyvolať dojem, že sú v spoločnosti nežiaduci a zároveň, že práve oni budú vinní za šírenie nákazy, pretože nie sú zaočkovaní. Podľa sťažovateľa môže reklama týmto ľudom privodiť ujmu (čl. 10 ods. 4 Kódexu), a občania môžu v dôsledku klamlivého výroku v reklame trpieť psychickými problémami, keďže reklama je cielená aj na nich, no vzhľadom na zdravotný stav sa nemôžu očkovať, a teda nemôžu využívať výhody, ktoré reklama uvádza. Sťažovateľ taktiež vyjadruje názor, že vakcína je zdravotný výkon uhrádzaný na základe zdravotného poistenia, pričom podľa jeho názoru takáto reklama nie je prípustná. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame nie je žiadna zmienka ani upozornenie na to, že občania by mali konzultovať vhodnosť alebo nevhodnosť vakcíny s ošetrujúcim lekárom, čím reklama uvádza sťažovateľov do omylu a vytvára dojem, že vakcína je vhodná pre všetkých, čo považuje sťažovateľ za klamlivé tvrdenie. Sťažovateľ v závere poukazuje na tvrdenie, ktoré odznie v reklame, konkrétne vyjadrenie lekára Viliama Dobiáša, ktorý tvrdí, že po podaní vakcíny „budem imúnny“. Viaceré lekárske štúdie a prezentované odborné články v médiách nehovoria o imúnnosti po podaní vakcíny, hovoria len o menšej infekčnosti a nižšej pravdepodobnosti šírenia nákazy, a preto považuje sťažovateľ predmetný výrok za klamlivý a vzbudzujúci dojem, že vakcína je jediným riešením proti šíreniu daného vírusu. 
Zadávateľ svoje stanovisko Rade v termíne nedoručil. 
 
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu spotu, zverejneného na stránke slovenskoproticovidu.sk a na kanáli Ministerstva zdravotníctva SR na YouTube. Vo videu vystupujú viaceré osobnosti, ktoré sa prihovárajú divákom nasledovným textom: 
Zuzana Čaputová (Prezidentka SR): „Očkovanie nás už stáročia chráni pred množstvom chorôb. Dôverujem odborníkom, a preto vakcínu aj dnes považujem za jedinú cestu ako poraziť vírus a vrátiť naše životy do normálu. Verím, že každý dostane šancu sa zaočkovať, aby sme znova mohli žiť bez obmedzení.“
Kamila Magálová (Filmová a divadelná herečka): „Napriek svojmu veku, by som si ešte chcela požiť niekoľko rôčkov, v kruhu svojich najbližších, v zdraví a pohode. A som presvedčená o tom, že zaočkovanie je tou správnou formou, aby sa mi tento sen vyplnil.“
Ján Kulan (Kňaz a dobrovoľník na COVID oddelení): „Prežívame náročné časy Covid epidémie. Vyčerpaní lekári, zdravotné sestry i personál robia, čo môžu, za čo im patrí veľká chvála a vďaka. A vďaka očkovaniu verím, že táto ťažká doba pominie čoskoro.“ 
Daniel Hevier (Spisovateľ, textár, výtvarník): „Neviem, kedy to bude a kam to bude. Viem však, že keď príde na mňa rad, tak sa nechám s dôverou zaočkovať, aby som ochránil seba i ľudí vo svojom okolí pred Covidom. 
Viliam Dobiáš (lekár, záchranár a prezident SČK): „Je overené, že predchádzať chorobám je ľahšie, úspešnejšie aj lacnejšie ako ich liečiť. Ja už mám prvú dávku a do konca januára budem imúnny. Chránim nielen seba, ale aj moju rodinu, pacientov a študentov.“
Dávid Králik (Učiteľ na diaľku 2020): „Ja verím, že vakcína v súčasnosti predstavuje najlepšie riešenie ako sa vysporiadať s koronou, a preto sa dám zaočkovať hneď ako prídem na rad. Vakcína je vzdelanie.“
Matej Tóth (Olympijský víťaz): „Pandémia Covid19 nám všetkým zasiahla do životov. Týka sa to aj nás športovcov. Aj my by sme radi trénovali a pretekali bez obmedzení. Prinášali vám radosť. A pritom sme tak blízko. Stačí naozaj málo. Stačí sa zaočkovať a túto pandémiu môžeme poraziť.“ 
V závere je zobrazený headline v znení: „Vakcína je sloboda“, odkaz na stránku kampane a log Ministerstva zdravotníctva SR.    
  
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala o.i. aj zo skutočnosti, že komunikačným posolstvom kampane nie je propagácia žiadnej konkrétnej vakcíny, od konkrétneho výrobcu, ale informovanie o vakcinácii proti vírusu Covid 19 vo všeobecnosti. V reklame nie je uvedená žiadna konkrétna značka produktu a komunikácia ani nenabáda potenciálneho spotrebiteľa k tomu, aby si vybral konkrétnu vakcínu, konkrétneho výrobcu. Kampaň teda nemá produktový charakter, ale skôr edukačný a jej cieľom je zvýšiť povedomie o možnosti nechať sa dobrovoľne v prípade záujmu a možnosti zaočkovať. 
Celkové spracovanie posolstva ako aj zvolené výrazové prostriedky a vyjadrenia jednotlivých osobností v danom prípade Komisia nepovažuje za nátlakové alebo napr. diskriminačné, voči osobám, ktoré objektívne vakcináciu podstúpiť nemôžu. Reklama nehovorí o tom, že občania, ktorí sa nedajú, prípadne nemôžu dať zaočkovať napríklad aj z objektívnych dôvodov sú nejakým spôsobom menejcenní alebo napríklad nežiaduci. Reklama podporuje osvetu o očkovaní vo všeobecnosti a prihovára sa primárne k osobám, ktoré, ak sa očkovať rozhodnú, tak môžu pričom sprostredkúva názor osobností, ktoré vakcináciu podstúpili alebo plánovali podstúpiť. 
Komisia nepovažuje za klamlivý alebo zavádzajúci ani výrok Dr. Viliama Dobiáša, ktorý uvádza, že po podaní vakcíny „...budem imúnny“ a v danom prípade prihliadala na skutočnosť, že tento je potrebné interpretovať v kontexte ako celkového komunikačného posolstva reklamy tak aj všeobecne známych skutočností, ktoré hovoria o tom, že vakcína významne znižuje riziko nakazenia, prípadne ťažkého priebehu vírusu. V reklame však nie je uvedené, že človek sa po podaní vakcíny nenakazí, resp. že bude proti nakazeniu vírusom chránený na 100% a z uvedeného výroku táto skutočnosť ani nevyplýva. 
Vo vzťahu k námietke ohľadom toho, že reklama neobsahuje napr. upozornenie aby sa ľudia poradili o vhodnosti vakcinácie s lekárom Komisia brala do úvahy skutočnosť, že záujemca o vakcínu si túto nemôže len tak kúpiť, napr. v lekárni, tak ako býva štandardom napr. pri voľnopredajných liekoch. Podaniu vakcíny predchádza pohovor s lekárom, ktorý aj na základe rozhovoru s pacientom a zdravotnej anamnézy vie vyhodnotiť, či existujú u toho ktorého záujemcu zdravotné riziká alebo prekážky vo vakcinácii a následne vakcináciu odporučiť alebo nie. Zároveň je nutné zdôrazniť, že v danom prípade ide o oficiálnu kampaň zadanú a koordinovanú Ministerstvom zdravotníctva SR, a teda orgánu, ktorý je na komunikáciu predmetných informácií príslušný a má uvedenú problematiku priamo vo svojej kompetencii. Takýto spôsob komunikácie vzhľadom na celkové komunikačné posolstvo a všeobecný účel kampane v danom prípade Komisia považuje za adekvátny a nie je toho názoru, že reklama porušuje ustanovenia Kódexu.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (on-line spot): „Vakcína je sloboda“, zadávateľa: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 19. 08. 2021 
   Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

2.7.2021

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 24. 06. 2021 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.