30 (04-12) V Lidli ceny dlhodobo znižujeme

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „V Lidli ceny dlhodobo znižujeme “
zadávateľa: Lidl slovenská republika, v.o.s. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, okres Čadca, voči spotu zadávateľa Lidl Slovenská republika, v.o.s., zameranom na propagáciu dlhodobého zníženia cien vybraných potravín. Sťažovateľ uvádza, že v danom prípade ide o porovnávaciu reklamu, kedy sa spoločnosť porovnáva s reklamou od spoločnosti Kaufland, v ktorej je uvedené „zmrazili sme ceny“. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že z predmetnej sťažnosti nie je zrejmé, v čom sťažovateľ vidí rozpor reklamy s Kódexom, nakoľko sťažnosť obsahuje len konštatovanie skutočnosti bez bližšej špecifikácie dôvodu, pre ktorý by reklama mala porušovať niektoré z ustanovení Kódexu. Zadávateľ ďalej uvádza, že predmetná reklama nemá podľa jeho názoru povahu porovnávacej reklamy, pričom vyhodnotenie kampane ako porovnávacej nepostačuje na to, aby bola takáto reklama považovaná za neprípustnú. V rámci kampane dochádza len k reprodukcii verejne dostupného a propagovaného tvrdenia spolu s poukazom na krok spoločnosti Lidl spočívajúci v dlhodobom znížení predajných cien pri vybranom sortimente. V danom prípade nedochádza k porovnaniu ani konkrétnych tovarov ako predajných cien, ale dôraz sa kladie na jednorazové a stále zníženie predajných cien vybraných produktov ponúkaných v predajnej sieti spoločnosti Lidl. 
 
Popis reklamy:
Dominantným výrazovým prostriedkom spotu je voice-over, ktorý na pozadí jednoduchej animovanej grafiky hovorí: „Kým niektorí ceny zmrazujú, u nás v Lidli ich dokonca dlhodobo znižujeme. Aby vám nezamrzol úsmev na tvári, dlhodobo sme pre vás zlacneli chlieb, maslo, vajíčka, tvaroh, olej, cukor, kuracie prsia....Lidl, správna voľba.“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Reklama produktu nesmie útočiť na iný produkt, iného zadávateľa reklamy alebo inú reklamu a nesmie iný produkt, zadávateľa reklamy alebo reklamu diskreditovať (čl. 17 Kódexu). Komisia sa nestotožnila s názorom sťažovateľa, že v danom prípade má reklama charakter neprípustnej porovnávacej reklamy. Cieľom komunikácie je prezentácia skutočnosti, že spoločnosť v rámci svojej kampane pristúpila k dlhodobému zníženiu cien vybraných druhov potravín. Reklama reaguje na avizované legislatívne zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na ceny a toto je skutočnosť na ktorú reagujú aj iné obchodné reťazce v rámci svojich reklamných kampaní. V reklame však nedochádza k porovnaniu so žiadnym konkrétnym konkurenčným subjektom, ani s jeho produktmi. V reklame nie je spomenutá žiadna iná konkrétna značka. Reklama síce reaguje na neidentifikovanú reklamu avšak robí tak práve v kontexte spoločenskej situácie a nie je postavená na porovnávaní reklamných kampaní, pričom komunikácia sa vzťahuje primárne k značke zadávateľa. V reklame nedochádza k porovnaniu s inými obchodnými reťazcami tak, ako naznačuje sťažovateľ. Komisia nie je toho názoru, že by reklama diskreditovala iného súťažiteľa alebo jeho reklamu, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.   
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „V Lidli ceny dlhodobo znižujeme “, zadávateľa: Lidl slovenská republika, v.o.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.  
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 25. 04. 2019 
                                                                                               Slavomíra Salajová  
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.