01 (01-01) Už nemáte na čo čakať

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: O2 Slovakia, s.r.o.
Médium: Rozhlasový spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Rozhlasový spot: „Už nemáte na čo čakať“
zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala v mesiaci december sťažnosť od fyzickej osoby, okres Nitra voči rozhlasovému spotu zadávateľa O2 Slovakia, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že súčasťou reklamy bolo vyjadrenie v znení: „ ...a ak bude treba, o zmluvnú pokutu sa postaráme“. Sťažovateľ poukazuje na to, že jednou zo zásad nášho právneho systému je princíp „dohody treba dodržiavať“. Podľa sťažovateľa nie je správne, ak niekto nahovára ľudí na nedodržiavanie dohôd a zmlúv, emočne zneužíva Vianoce a vianočnú hudbu, čím svojmu návodu dáva ešte aj určitú legitimitu a podprahovo vplýva na ľudí, obzvlášť na mládež. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že spoločnosť O2 dlhodobo bojuje proti neprávostiam na telekomunikačnom trhu a vyzdvihuje hodnotu férovosti a slobody. Jednou z daných neprávostí a rozporom so slobodou voľby je podľa spoločnosti aj viazanosť telekomunikačných služieb, ktoré pod hrozbou sankcie dosahujúcej niekoľkonásobky sumy mesačných faktúr, zamedzujú zákazníkom vybrať si slobodne a kedykoľvek aktuálnu ponuku na trhu bez toho, aby museli čakať na ukončenie viazanosti, alebo byt sankcionovaný pokutou  a využívať, a platiť za produkt, ktorý je pre nich nevhodný alebo nevýhodný. Preto spoločnosť svoje služby poskytuje bez viazanosti, teda bez potreby platenia zmluvnej pokuty v prípade zmeny názoru zákazníka. „Výkupom z viazanosti“ (preplatením zmluvnej pokuty) tak dáva možnosť zákazníkom túto neprávosť prekonať a využiť pre neho výhodnejšiu ponuku bez finančnej ujmy. Komunikácia tohto produktu v nijakom prípade nemá za cieľ motivovať ľudí na porušovanie dohôd. Pokiaľ má zákazník záujem prejsť k zadávateľovi, vypovie dohodu v súlade s podpísanou zmluvou a riadne vyplatí svoje záväzky voči starému operátorovi. Spoločnosť mu len s ich úhradou pomôže. Záverom zadávateľ zdôrazňuje, že  možnosť preplatenia zmluvnej pokuty ponúka už od septembra 2016, a to celoročne, nie je teda viazaná len na vianočné obdobie. O2 dlhodobo vyzdvihuje hodnotu férovosti a zároveň hodnotu slobody. Uznáva, že je dôležité aj prostredníctvom médií, ktoré využíva, edukovať mladých ľudí o týchto hodnotách. Dlhodobou činnosťou zadávateľa je edukácia a „naprávania trhu“, čím dáva mladým ľuďom signál, že veci, ktoré nefungujú, alebo nie sú férovo nastavené sa oplatí meniť a nielen pasívne prijímať.
 
Popis reklamy:
Rozhlasový spot sa začína mužským spevom, prerušovaným štikútaním v znení: 
„Rolničky, rolničky, kto vám dal ten hlas. Ježiško maličký a či Mikuláš...ja sa už neviem dočkať“. Nasleduje voice-over v znení: „Ani my sa už nevieme dočkať vás. So zlatým O2 paušálom, v ktorom teraz máte až 10 GB dát, čakáme už len na vás. A ak bude treba, o zmluvnú pokutu sa postaráme. O2.“
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnila zástupkyňa zadávateľa, Lucia Petrášová. L. Petrášová uviedla, že reklama využíva vianočnú atmosféru, keďže šlo o súčasť vianočnej reklamnej kampane, v rámci ktorej chcel zadávateľ okrem iného poukázať na možnosť prejsť k spoločnosti a začať využívať jej služby, avšak komunikácia v nijakom prípade nemá za cieľ motivovať ľudí na porušovanie dohôd. Reklama ponúka možnosť, že ak má niekto problém, napr. s uhradením zmluvnej pokuty, spoločnosť mu s tým vie pomôcť. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Reklamný spot je vo vianočnej a emotívnej atmosfére, vzhľadom na vianočné obdobie vysielania. V rámci reklamy zadávateľ hovorí o aktuálnej ponuke, ktorú môže zákazník získať v prípade, že začne využívať služby spoločnosti O2. Skutočnosť „preplatenia zmluvnej pokuty“ nie je v spote nijak dejovo a neprimerane dramatizovaná spôsobom, ktorý by mohol mať negatívny dopad na spotrebiteľa. Je len spomenutá na konci spotu ako informácia pre zákazníkov, ktorí majú záujem prejsť k zadávateľovi, ale nemajú tú možnosť vzhľadom na viazanosť u aktuálneho operátora. Komisia sa nedomnieva, že uvedené tvrdenie by malo nabádať ľudí, k tomu, aby nedodržiavali svoje záväzky a nie je ani toho názoru, že reklama zneužíva Vianoce, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že rozhlasový spot: „Už nemáte na čo čakať“, zadávateľa: O2 Slovakia, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je  opodstatnená.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 01. 2019 
 
                                                                                               
                                                                                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.