25 (04-07) Úver na dane pre podnikateľov

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Poštová banka, a.s.
Médium: reklamná kampaň
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Reklamná kampaň: „Úver na dane pre podnikateľov“
zadávateľa: Poštová banka, a.s. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči kampani zadávateľa Poštová banka, a.s. na úver pre podnikateľov. Sťažovateľ uvádza, že v kampani je uvedené: 
„Plaťte dane tempom, akým sa za ne stavajú diaľnice, modernizujú nemocnice a reformuje školstvo. Pomaličky, po kúskoch, že to ani nepocítite.“ Uvedená textácia je podľa sťažovateľa zavádzajúca. V praxi totiž podnikateľ zaplatí dane naraz, len si na ne musí požičať. Takáto textáciu by bola v poriadku, ak by ju používala Finančná správa, ktorá by podnikateľom umožňovala využívať nejakú formu daňového splátkového kalendára. V prípade banky však sťažovateľ považuje za korektné, ak by namiesto spojenia „Plaťte dane“ použil zadávateľ  spojenie „Splácajte dane“. Sťažovateľ ďalej uvádza, že v dnešnej dobe, keď aj z rôznych prieskumov vyplýva, že množstvo podnikateľov je nespokojných s fungovaním verejnej správy, môže podnikateľ oslovený reklamou nadobudnúť pocit, že takýmto spôsobom štát spravodlivo „vytrestá“. Ako problematické sťažovateľ vníma aj spojenie „Pomaličky, po kúskoch, že to ani nepocítite.“ Zadávateľ tvrdí, že klient splátku nepocíti, čo tiež nie je pravda. Splátkový kalendár je rozložený maximálne na 12 mesačných splátok. Zoberme si príklad bežného živnostníka, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky a jeho tržby sú 2000 eur mesačne. Podľa daňovej kalkulačky by jeho ročná daň predstavovala cca 1550 eur. Pri ročnej úrokovej sadzbe 2 % by mesačná splátka úveru v tejto výške so splatnosťou 12 mesiacov predstavovala cca 130 eur, čo určite nie je čiastka, ktorú by podnikateľ s tržbami 2000 eur „ani nepocítil“. Na to by bola potrebná aspoň dvojnásobne dlhšia doba splatnosti (pri 24 mesiacoch by splátka takéhoto úveru predstavovala cca 66 eur, pri 36 mesiacoch 44 eur).
 
Zadávateľ sa vo svojom stanovisku s názormi sťažovateľa nestotožňuje a poukazuje o.i. aj na to, že primárnym účelom reklamy ako takej je zaujať určitú cieľovú skupinu, a to za využitia pútavej prezentácie jej hlavnej myšlienky. Reklamu nemožno považovať za zavádzajúcu, sú v nej využité typické marketingové prvky vrátane šokujúceho spracovania hlavného motívu s cieľom upútať na seba pozornosť. Reklamu nie je možné vykladať striktne a doslova, ale s prihliadnutím na typ propagovaného produktu a adresáta reklamy. Adresátom reklamy sú podnikateľské subjekty, ktorým je ich daňová povinnosť známa a rovnako poznajú aj subjekt vo vzťahu ku ktorému si majú povinnosti plniť. Prezentovaným produktom je úver, pri ktorom klient uhrádza jednotlivé splátky postupne – nie jednorazovo, čiže v prenesenom význame pomaly. Reklama analogicky prirovnáva možnosť splatiť úver vo forme splátkového kalendára, t.j. po častiach, synonymicky rozumej po častiach. V reklame použitý text predstavuje výlučne originálne a osobitné zobrazenie hlavnej myšlienky s prihliadnutím na propagovaný produkt, ktorým je úver. Záverom zadávateľ dodáva, že reklama mohla na adresátov pôsobiť skôr priaznivo, lebo v relevantnom období upriamila pozornosť povinných subjektov na ich daňové povinnosti.   
 
Popis reklamy:
TV spot
Televízna reklama pozostáva z viacerých záberov, ktoré zobrazujú rozbité cesty, nemocnicu, školskú triedu. Zábery sú doplnené voice-overom v znení: „Plaťte dane tempom, akým sa za ne stavajú diaľnice, modernizujú nemocnice a reformuje školstvo. Pomaličky, po kúskoch, že to ani nepocítite. Úver na dane pre podnikateľov, rozložený na 12 splátok“. V závere spotu je vyobrazený názov produktu (úver na dane pre podnikateľov), informácia „bez poplatku za poskytnutie“ a odkaz na web stránku banky. V spodnej časti je text v znení: „ Viac informácii o produkte Úver na dane získate na www.postovabanka.sk/uvernadane
 
Web stránka: 
Na časti web stránky zadávateľa, ktorá informuje o predmetnom produkte sú uvedené nasledovné informácie: „Úver na financovanie daní; Úver na dane pre podnikateľov (živnostníci a spol. s r.o.) s minimálnou dĺžkou podnikania 2 roky a ročným obratom do 1 milióna eur poskytujeme bez akéhokoľvek poplatku navyše. 
Úver na dane
účelové čerpanie úveru na daň z príjmu za rok 2018,
splácanie vo forme 12 mesačných splátok,
výška úveru min. 500 € - maximálne do výšky splatnej dane aj s preddavkami,
bez poplatku za poskytnutie úveru,
o poskytnutie možno požiadať v ktorejkoľvek pobočke banky.
Aké dokumenty potrebujete?
daňové priznanie za rok 2018 a účtovná závierka za rok 2018,
potvrdenie o podaní daňového priznania a účtovnej závierky (postačuje elektronické),
potvrdenie o zaplatení dane (postačuje výpis z účtu), iba v prípade ak ste už daň zaplatili a žiadate o refinancovanie splatnej dane,
výpis z Obchodného registra SR / Živnostenského registra SR (originál nie starší ako 3 mesiace), prípadne ďalšie dokumenty požadované bankou.
V prípade, že vediete účtovníctvo, je potrebné predložiť aj finančné výkazy, prípadne ďalšie dokumenty požadované bankou.
Výhody
daň z príjmu si rozložíte na dlhšie časové obdobie, čím si uvoľníte finančné prostriedky pre investovanie do iných oblastí podnikania.“ 
V spodnej časti stránky je možnosť kliknúť na interaktívne polia „Mám záujem“ a „Dohodnite si stretnutie“. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V predmetnom prípade je cieľom reklamy komunikácia finančného produktu určeného podnikateľom, konkrétne úveru na financovanie daní. Účelom produktu je teda poskytnutie úverových prostriedkov vo výške splatnej dane na účely financovania dane. Zadávateľ v rámci hlavného motívu kampane poukazuje na nedostatky prítomné vo verejnom sektore. Uvedenú paralelu a využitie určitej vlny nespokojnosti ľudí s hospodárením so štátnym rozpočtom v kontexte propagovaného produktu a komunikačného posolstva reklamy Komisia nevníma ako porušujúcu Kódex. Komisia sa taktiež nedomnieva, že by reklama obsahovala informáciu alebo údaj, ktoré by mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. Z reklamy je zrejmé, čo je v danom prípade predmetom komunikácie, a teda, že reklama propaguje konkrétny druh účelového úveru, ktorý poskytuje konkrétna finančná inštitúcia - banka. Komisia si nemyslí, že by priemerný spotrebiteľ, v tomto prípade podnikateľ, vedomý si svojich daňových povinností, mohol nadobudnúť napríklad mylný dojem, že ak si zoberie predmetný druh úveru, vyhne sa tak plateniu daní, resp. nemusí si daňovú povinnosť splniť vôbec. Z reklamy taktiež nevyplýva, že uvedený produkt umožňuje reálne „platiť dane postupne“ v kontexte napríklad využitia nejakej daňovej úľavy alebo splátkového kalendára poskytnutého Finančnou správou, nakoľko z reklamy je zrejmé, že zadávateľom a poskytovateľom produktu je komerčný subjekt (banka). Uvedené tvrdenie skôr definuje základný účel samotného finančného produktu – úveru, ktorý si podnikateľ môže vziať na dane a ten postupne splácať, nakoľko splácanie je rozložené na 12 mesačných splátok. V reklame nie je uvedené, že samotné platenie daní je rozložené na splátky. Naopak z reklamy je jasné, že informácie sa vzťahujú výhradne k úveru, ktorého splatenie si podnikateľ môže rozložiť na 12 splátok, čomu zodpovedá aj tvrdenie „Pomaličky, po kúskoch, že to ani nepocítite“, a preto ju Komisia vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, reklamná kampaň: „Úver na dane pre podnikateľov“, zadávateľa: Poštová banka, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 25. 04. 2019 
                                                                                               Slavomíra Salajová  
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.