64 (08-09) Úprimné recenzie - posteľ

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: Heureka Shopping s.r.o., Česká republika
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
TV spot: „Úprimné recenzie – posteľ“
Zadávateľa: Heureka Shopping s.r.o., Česká republika
     
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe
 
Rada v mesiaci september zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, okres Zvolen a Levice, voči TV spotu zadávateľa Heureka Shopping s.r.o. Sťažovatelia zhodne namietajú, že reklama zachytáva sexuálny akt a je dvojzmyselná. Jedna zo sťažností poukazuje na nesúvis témy sexuálnej scény s obsahom reklamy, degradáciu intímneho styku na predmet recenzie. Oba sťažovatelia majú za to, že reklama je nevhodná pre deti a mládež, ktoré s ňou môžu prísť do kontaktu, či už v rámci kanálu YoutTube alebo počas vysielania v TV.  
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že TV spot neobsahuje žiadne sexuálne scény, reklama zachytáva muža a ženu v posteli a ich následnú konverzáciu, pričom protagonisti sú zahalení, žene je vidno len tvár, mužovi len hornú časť tela. V konverzácii nie je spomenutý intímny akt, konverzácia je slušná, neobsahuje žiadne vulgarizmy, či sexistické narážky.   Kniha Kámasútra je bežne predajnou knihou, ktorú si môže ktokoľvek zakúpiť v kníhkupectve. Zadávateľ sa odvoláva na bližšie nešpecifikované príklady iných reklám, ktorých obsah má byť viac vyzývavý a neslušnejší a poukazuje aj na to, že v rámci kanála YouTube je umiestnených oveľa viac videí a reklám, ktoré sú výrazne viac vyzývavé ako sťažovateľmi namietaná reklama, pričom ich obsah je voľne dostupný. K predmetnému spotu zadávateľ ďalej uvádza, že tento pracuje s reklamným nadsadením a určitou mierou humoru, pričom priemerným spotrebiteľom je reklama vnímaná pozitívne. Reklama neobsahuje neslušné scény alebo konverzácie a nie je nemravná, ani vulgárna. Reklama plní svoj účel – zaujať spotrebiteľa tak, aby pri svojich internetových nákupoch využíval možnosť recenzií jednotlivých e-shopov a produktov. Reklama sama o sebe a vyjadrovanie osôb v reklame nie je vulgárne a dehonestujúce a dbá na zásady slušného správania. 
 
Popis reklamy:
TV spot začína scénou, na ktorej sú partneri ležiaci v posteli po intímnom akte, kedy partnerka hodnotí partnera. Obaja sú zahalení, žene je vidieť iba tvár a muža od hrudníka vyššie. Scéna má pripomínať užívateľské recenzie, ktoré sa pridávajú pod produkty. Medzi mužom a ženou prebieha nasledovný dialóg: 
Muž: „Takže, aký som bol?“ 
Žena: „Plusy: Počiatočné nadšenie a slušná výbava. Mínusy: Trochu slabšia výdrž a dosť zlá technika. Tak 69%. Viac ti nedám.“
 
 
Po konverzácii partnerov prichádza prestrih na príklad vyhľadávania na stránke zadávateľa, konkrétne je to vyhľadávanie knihy Kámasútra, kde je vidieť ako sa zobrazujú užívateľské recenzie. Spolu s príkladom vyhľadávania prichádza aj voiceover: „Na úprimné recenzie našich zákazníkov sa dá spoľahnúť. Začínajte svoje nákupy na heureka.sk, kde vám pomôžu milióny používateľských recenzii. Heureka, nakupujte s prehľadom.“
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také výrazy a zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti a slušnosti (čl. 11 ods. 1). Reklamný príbeh využíva primeranú mieru reklamného nadsadenia a humoru, ktoré sú v kontexte pointy reklamného príbehu a komunikačného posolstva reklamy ľahko pochopiteľné. V reklame nie je zobrazená situácia, či konanie, ktoré by mohlo byť klasifikované ako neslušné alebo porušujúce všeobecné normy mravnosti či slušnosti a nie je v nej zobrazené ani explicitné alebo neetické sexuálne správanie. Muž ani žena nie sú v reklame zobrazení sexisticky, diskriminačne alebo urážlivo a Komisia si nemyslí, že reklama by mohla mať negatívny dopad na maloletých.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, TV spot: „Úprimné recenzie – posteľ, zadávateľa Heureka Shopping s.r.o., Česká republika nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)      vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)      namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)      namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 21. 09. 2017
                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                  predsedníčka Komisie
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

6.7.2018

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 28. 6. 2018 sa konalo 6. zasadnutie...

11.6.2018

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 31. 5. 2018...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.