65 (08-10) Úprimné recenzie - bábätko

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Heureka Shopping s.r.o., Česká republika
Médium: TV spot
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 11 ods. 1 písm. b)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
TV spot: „Úprimné recenzie – bábätko“
Zadávateľa: Heureka Shopping s.r.o., Česká republika,
     
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. b) Etického kódexu reklamnej praxe
 
Rada v mesiaci september zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči TV spotu, zadávateľa Heureka Shopping s.r.o., Česká republika. Sťažovateľ poukazuje na to, že protagonisti reklamy opisom aj percentuálne hodnotia dieťa v kočíku, ktoré ma vadu očí aj uší, na základe čoho sťažovateľ považuje reklamu za nemorálnu. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že reklama pracuje s reklamným zveličením a určitou mierou humoru a priemernými spotrebiteľmi je vnímaná pozitívne. Pri zobrazení bábätka reklama obsahuje bežné reklamné preháňanie a plní svoj účel, ktorým je zaujať spotrebiteľa tak, aby tento pri svojich internetových nákupoch využíval možnosť recenzií jednotlivých e-shopov a produktov. Pre splnenie účelu je žiaduce, aby reklama preháňala a využívala určitú mieru humoru a zároveň dodržiavala zásady slušného správania. Reklama však nie je vulgárna a dehonestujúcu a dbá na zásady slušného správania. 
 
Popis reklamy:
TV spot začína scénou, ktorá zobrazuje mamu (záber z pohľadu dieťaťa v kočíku) ako sa díva do kočíka a na svoje dieťa robí rôzne grimasy. Nasleduje záber ako sa mama s kočíkom prechádza a vychutnáva si okolité prostredie. Okolo nej prechádzajú bežci – muž a žena. Mama v nich spozná svojich známych, navzájom sa pozdravia a mama im ukáže bábätko v kočíku. Nasleduje rozhovor v nasledovnom znení: 
Mama: „Tak čo mu hovoríte?“
Žena: „Plusy: súmerná hlavička“
Muž: „Na svoj vek má celkom dosť vlasov.“
Žena: „Mínusy: odstávajú mu uši“
Muž: „Očičká by to chcelo trochu poštelovať“ 
Nasleduje záber na bábätko do kočíka, ktoré má viditeľnú očnú vadu (škúli)
Muž: „Za mňa 74%“
Žena: „70“
Mama s kočíkom nahnevane odchádza. 
Po scénke nasleduje prestrih na príklad vyhľadávania na stránke zadávateľa, konkrétne je to vyhľadávanie okuliarov pre bábätko, kde je vidieť ako sa zobrazujú užívateľské recenzie. Spolu s príkladom vyhľadávania prichádza aj voiceover: „Na úprimné recenzie našich zákazníkov sa dá spoľahnúť. Začínajte svoje nákupy na heureka.sk, kde vám pomôžu milióny používateľských recenzii. Heureka, nakupujte s prehľadom.“
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť okrem iného aj v reklame použitým zobrazeniam, ktoré pôsobia diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na celkové obrazové, zvukové alebo zvukovoobrazové stvárnenie reklamy (čl. 11 ods. 1 písm. b) Kódexu). Hlavným komunikačným posolstvom reklamy je aj podľa slov zadávateľa vyzdvihnúť skutočnosť, že portál heureka.sk obsahuje reálne a úprimné recenzie zákazníkov na produkty, ktoré si prostredníctvom portálu môžu zakúpiť. Motív predmetného TV spotu, jeho obrazové aj zvukové spracovanie približuje spotrebiteľovi túto základnú charakteristiku portálu a z reklamy je zrejmé aj komunikačné posolstvo. Komisia akceptuje tvrdenie zadávateľa, že reklama využíva humor a reklamné zveličenie, avšak zároveň má za to, že scéna, v ktorej protagonisti reklamy doslova opisom a percentuálne hodnotia dieťa, v kontexte zobrazenia dieťaťa, ktoré má očnú vadu je neprimeraná. Takéto zobrazenie dieťaťa nie je možné považovať za slušné v kontexte objektu reklamy – ľudskej bytosti ako aj citlivosti dotknutých skupín spotrebiteľov, rodičov, ktorí riešia zdravotný handicap dieťatka. Naopak Komisia je toho názoru, že v kontexte celkového zvukovoobrazového stvárnenia reklamy pôsobí toto zobrazenie urážlivo a ponižujúco, keďže nevhodným spôsobom naznačuje, že je v poriadku takto „komerčne“ hodnotiť deti, ktoré majú nejakú vadu, najmä s ohľadom na skutočnosť, že reklama má potenciál zaviesť určitý vzorec správania sa, ktorý nemusí byť vo všetkých skupinách správne interpretovaný ako humorný bez zámeru uraziť a ponížiť najmä zdravotne postihnutých ľudí. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, TV spot: „Úprimné recenzie – bábätko, zadávateľa Heureka Shopping s.r.o., Česká republika je v rozpore s ustanovením čl. 11 ods. 1 písm. b) Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa je  opodstatnená.
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)      vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)      namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)      namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 21. 09. 2017
                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                  predsedníčka Komisie
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

6.7.2018

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 28. 6. 2018 sa konalo 6. zasadnutie...

11.6.2018

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 31. 5. 2018...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.