10 (02-06) Umiestnenie reklamy na vstupenke na detské podujatie

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Ticketportal SK, s.r.o.
Médium: Elektronická vstupenka
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Umiestnenie reklamy na vstupenke na detské podujatie
zadávateľa: Ticketportal SK, s.r.o.   
 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada v mesiaci február zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči umiestneniu reklamy na vstupenke na detské podujatie. Sťažovateľ poukazuje na to, že zaplatil za lístok, nie za reklamu. Ďalej sťažovateľ uvádza, že na vstupenke na detské podujatie sa nachádza reklama na podujatie pre dospelých, ktorá nie je vhodná pre deti. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku okrem iného uvádza: „Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. predovšetkým vzhľadom na zabezpečenie vysokého komfortu o vstupenky, sprostredkúva predaj štyroch druhov vstupeniek, a to: (1) klasické papierové vstupenky s ochrannými známkami, (2) HOMEticket, (3) MOBILticket, (4) BOOM ticket. Voľbu konkrétneho druhu vstupenky uskutočňuje sám záujemca o vstupenku pri jej kúpe. V uvedenej veci sťažovateľ predložil druh vstupenky HOMEticket, t.j. vstupenku, ktorej tlač si zo zaslaného digitálneho súboru zabezpečuje sám majiteľ vstupenky. Predaj vstupeniek na každé podujatie ovplyvňuje jeho reklama a médiá, prostredníctvom ktorých je táto šírená. Jedným z týchto médií je aj HOMEticket. V prípade ostatných druhov vstupeniek žiadna reklama spolu so vstupenkou nie je šírená. Záujemca o vstupenku, ktorý nechce obdržať spolu so vstupenkou aj reklamu si teda môže zvoliť pri kúpe vstupenky iný druh vstupenky ako HOMEticket. V prípade HOMEticket je reklama šírená jej zahrnutím do digitálneho súboru obsahujúceho vstupenku, avšak reklama nie je zahrnutá na samotnej vstupenke, t.j. majiteľ HOMEticket môže priloženú reklamu odstrániť, napríklad ju odstrihnúť po vytlačení digitálneho súboru...“ Vo vzťahu ku sťažovateľom namietanej konkrétnej reklame zadávate uvádza: „...Spoločnosť Ticketportal SK, s.r.o. vzhľadom na rôznorodosť podujatí, ktorých predaj vstupeniek sprostredkúva, pri šírení reklamy vníma jej obsah a adresátov a tomuto prispôsobuje príslušné nastavenia filtrov. V uvedenej veci sťažovateľ poukazuje na reklamu na podujatie pre plnoletých, ktorá bola priložená k vstupenke na podujatie pre maloletých. Predmetná reklama nemá vyslovene neslušný alebo nedôstojný obsah. Domnievame sa, že aj v prípade stretu maloletého s takouto reklamou nemohlo dôjsť k nevhodnému vplyvu na výchovu maloletého. Z informácií, ktoré sú uvedené na predmetnej reklame, dokonca bez osobitného vyhľadania tohto podujatia nie je možné jednoznačne usúdiť, o aký druh podujatia sa jedná. Ďalej je možné uviesť, že zobrazovanie konkrétnych reklám je náhodné, a teda takýto prípad je ojedinelý. Zároveň máme za to, že osobou kupujúcou vstupenku na podujatie pre maloletých je plnoletá osoba (napr. rodič, príbuzný), ktorá pokiaľ považuje takúto náhodnú reklamu za nevhodnú pre maloletého túto pred odovzdaní vstupenky maloletému môže  odstrániť.“ 
 
Popis reklamy:
Vo vrchnej časti dokumentu je umiestnená vstupenka na konkrétne detské podujatie. Táto obsahuje identifikačné číslo vstupenky, názov podujatia, informácie o organizátorovi podujatia a logo spoločnosti Ticketportal. Pod hlavnou časťou vstupenky sú umiestnené podrobné všeobecné pokyny. 
V spodnej časti dokumentu je samostatná reklama na iné podujatia, ktorým je v tomto prípade vystúpenie mužskej striptízovej skupiny „Six Paxx! Vizuál tejto reklamy zobrazuje do pol pása odhalených desať mužov (pravdepodobne tanečníkov skupiny) a stručné informácie o názve skupiny a termíne konania podujatia. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V danom prípade sťažovateľ namieta voči reklame, ktorá je umiestnená v rámci vstupenky na detské podujatie. V súvislosti s námietkou ohľadom toho, že zadávateľ všeobecne namieta voči umiestneniu reklamy na vstupenke ako takej, s tým, že  sťažovateľ „zaplatil za lístok, nie za reklamu“ Komisia dáva do pozornosti, že v danom prípade spotrebiteľ platí za podujatie a vstupenka na podujatie je len akýmsi dokladom o zaplatení, ktorý oprávňuje spotrebiteľa zúčastniť sa na zakúpenom podujatí, avšak nie je produktom, za ktorý zadávateľ zaplatil. V predmetnom prípade ide pritom o digitálnu formu reklamy, ktorú nepersonalizuje zadávateľ, ktorý navyše explicitne uvádza spôsob úpravy vstupenky, a to názornou infografikou. Komisia v tomto prípade taktiež brala do úvahy vyjadrenie zadávateľa, ktorý uviedol, že v prípade, ak si zákazník neželá vstupenku, súčasťou ktorej je aj reklama na iné podujatie, môže si zvoliť zakúpenie iného druhu vstupenky, prípadne reklamu z vytlačenej vstupenky odstrániť napríklad odstrihnutím. Spotrebiteľ má teda niekoľko možností, ako obdržať vstupenku aj bez reklamy, v prípade, že o ňu nemá záujem. Vo vzťahu ku konkrétnemu vizuálu reklamy, voči ktorej namieta sťažovateľ má Komisia za to, že tento neobsahuje vyobrazenia alebo výrazové prostriedky, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. Postavy vyobrazených modelov, nie sú prezentované spôsobom, ktorý by bol vulgárny, či sexistický. Navyše Komisia vychádza aj zo skutočnosti, že kultúrne a spoločenské podujatia, vrátane detských, ktoré zadávateľ v rámci svojej činnosti ponúka, sú zakúpené dospelou osobou, ktorej sú doručené aj vstupenky, pričom práve dospelá osoba v konečnom dôsledku rozhodne aj o tom, v akej podobe, a či vôbec bude vstupenka k dispozícii aj deťom a maloletým.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že umiestnenie reklamy na vstupenke na detské podujatie, zadávateľa: Ticketportal SK, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami  Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 02. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.