46 (09-05) Umenie talianskej spodnej bielizne

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: CALZEDONIA SLOVAK s.r.o.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

TV spot: „Umenie talianskej spodnej bielizne“
Zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s.r.o.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Žilina voči TV spotu, ktorý propaguje spodnú bielizeň značky Intimissimi. Podľa sťažovateľa je reklama za hranicou slušnosti a je v rozpore s čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, modelky sú v rámci vizuálu vyobrazené v kontexte produktu konkrétnej značky, ktorá sa špecializuje na predaj spodnej bielizne. Modelky prezentujú produkt, ktorý je možné si v rámci tejto značky zakúpiť. Samotné zobrazenie nemá vyznievať vulgárne, či neslušne, ide o spôsob komunikácie a prezentácie produktu, akým je spodná bielizeň a zadávateľ je presvedčený, že uvedená reklama nie je v rozpore s dobrými mravmi.

Popis reklamy:
Spot zobrazuje modelky, oblečené v modeloch bielizne značky, ktoré sa prechádzajú medzi sochami. Spot je doplnený logom značky a voice-overom v znení: “Umenie talianskej spodnej bielizne. Vo všetkých obchodoch a on-line. Intimissimi“.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame použitému stvárneniu ženy, jej tela a jej roly (úlohy), predovšetkým sa vyvarovať stvárnenia ženy ako len sexuálnej atrakcie, ako aj zámerného redukovania jej vlastností, schopností, zručností, záujmov alebo vzhľadu na základe rodových stereotypov (čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu). V predmetnom prípade je cieľom reklamy prezentácia konkrétnej značky, ktorá sa špecializuje na predaj spodnej bielizne, pričom zadávateľ v rámci reklamného spotu využíva prezentáciu produktu priamo na modelkách, ktoré majú bielizeň oblečenú. Komisia považuje predmetné zobrazenie modeliek v reklame za adekvátne, najmä vo vzťahu k propagovanému produktu. Zachytenie a vyobrazenie modeliek v reklame nie je neslušné alebo vulgárne ani nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelky – ženy dehonestujúco, či len ako sexuálne atrakcie. Prezentácia produktu, v kontexte aj zobrazenia ľudského tela a celkového stvárnenia žien v reklame je v danom prípade v súlade s požiadavkami, ktoré Kódex v tomto ohľade na reklamu kladie.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Umenie talianskej spodnej bielizne“, zadávateľa: CALZEDONIA SLOVAK s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 11. 11. 2021


Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.