08 (02-04) Tvoje pivné stanice

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: sieť značky Beer Station
Médium: vonkajšia reklama (roll-up)
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 35 ods. 3 písm. b)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Vonkajšia reklama (roll-up): „Tvoje pivné stanice“
zadávateľa: sieť značky Beer Station 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 35 ods. 3 písm. b) Kódexu.
 
Rada v mesiaci február zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči vizuálu reklamy, ktorá je umiestnená v obchodnom centre a komunikuje tzv. pivné stanice. Reklama zobrazuje človeka, ktorý je unavený z práce, má stres, problémy s financiami. V jeho stave ho príde „zachrániť“ pivo. Podľa sťažovateľa reklama naznačuje, že najlepším riešením životných problémov je pivo, resp. alkohol. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku okrem iného uvádza, že na vizuáli reklamy nie je zobrazený človek a reklama nepropaguje alkoholizmus. Výrazy použité v rámci vizuálu nie sú v slovenskom jazyku a nič neznamenajú. Taktiež slovo pivo a produkt pivo (ktoré môže byť aj nealkoholické) je podľa zadávateľa povolené propagovať dokonca aj v rádiu a iných masmédiách. Koncept Beer station je zásadne proti alkoholizmu a podporuje slovenský priemysel a lokálne pivovary. 
 
Popis reklamy:
Vizuál reklamy tvoria tri animované obrázky. Na prvom obrázku je vyobrazená biela postavička s označením „Me“ („ja“) vo výraze smútku, zúfalstva. Obkolesená je troma ďalšími, ktoré sú označené ako „work“ (stres) – fialová postavička; stress (stres)-oranžová postavička; finances (peniaze) – zelená postavička. Zelená postavička kope nohou do bielej postavičky. Na druhom obrázku sa k postavám približuje ďalšia – žltá, s označením „beer“ (pivo), ktorá akoby bielej postave podávala ruku. Na treťom obrázku sú žltá a biela postavička v objatí a v pozadí vidno rozmazané zvyšné postavy. V spodnej časti je logo Beer Station a headline v znení: „Tvoje pivné stanice“. 
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Poriadku sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnil zástupca spoločnosti, pán Artem Boldyrev. A. Boldyrev uviedol, že koncept Beer Station je založený na predaji kvalitných remeselných pív od lokálnych pivovarov. Cieľom reklamy bolo upútať pozornosť návštevníkov OC a oznámiť im, že v priestoroch OC sa nachádza pobočka Beer station. Vo vzťahu k vizuálu reklamy zadávateľ uviedol, že podľa jeho názoru, reklama neobsahuje prvky, ktoré by odkazovali  na alkoholizmus, resp. ktoré by alkoholizmus podporovali. Výrazy, ktoré sú použité v reklame nie sú v slovenskom jazyku a neznamenajú nič konkrétne. Predmetný pútač ani nemal takýto cieľ, jeho cieľom bolo len upútať na prevádzku, ktorá naopak nepodporuje alkoholizmus ale remeselne vyrábané pivo zo slovenských lokálnych pivovarov. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Kódex kladie pomerne obsiahle požiadavky na reklamu alkoholických nápojov a v tomto kontexte je neprípustnou reklama naznačujúca, že alkohol je prostriedkom riešenia osobných problémov (čl. 35 ods. 3 písm. b) Kódexu). V danom prípade síce reklama nepropaguje žiadnu konkrétnu značku alkoholického nápoja, avšak niet pochýb, že jej cieľom je komunikácia vybraného druhu alkoholu, konkrétne piva. Zadávateľ uvádza, že v zmysle legislatívy je komunikácia piva, vrátane reklamy v masovokomunikačných prostriedkoch povolená. Komisia čiastočne akceptuje toto vyjadrenie, avšak zároveň si dovoľuje dať do pozornosti skutočnosť, že propagácia alkoholu vo všeobecnosti je druhom reklamy, na ktorú sa vzťahujú výrazné reklamné obmedzenia. Zadávatelia takejto reklamy teda pristupujú ku komunikácii alkoholu so zvýšenou mierou zodpovednosti, akceptujúc nielen legislatívne obmedzenia, ale aj etické pravidlá, ktoré sú nad rámec zákona a predstavujú akúsi spoločnú dohodu v oblasti zodpovednej komunikácie jednotlivých subjektov alkoholového priemyslu. Zvýšenú mieru pozornosti by tak v zmysle týchto pravidiel mali zadávatelia klásť nielen na reklamu propagujúcu konkrétny alkoholický nápoj, ale aj na reklamu obsahujúcu všeobecnú prezentáciu alkoholických nápojov, konzumáciu alkoholického nápoja či inú jeho spotrebu alebo tvrdenie o alkoholickom nápoji. 
V predmetnom prípade si zadávateľ pri prezentácii alkoholického nápoja (piva) zvolil vonkajšiu reklamu (roll-up), umiestnenú v priestoroch obchodného centra, v ktorých sa nachádza aj pobočka „Beer station“. Vizuál reklamy zobrazuje animované postavičky, pričom každá reprezentuje konkrétny stav: stres; financie; práca. Komisia sa nestotožňuje s názorom zadávateľa, že vizuál reklamy je abstraktný, resp. že výrazové prostriedky reklamy nič konkrétne neznamenajú. Naopak, postavičky sú explicitne označené a bez ohľadu na to, že toto označenie je v anglickom jazyku, má Komisia za to, že priemerný spotrebiteľ význam výrazov pozná a vie teda interpretovať aj pointu reklamy, ktorou je v tomto prípade jednoznačne odkaz na skutočnosť že ak má človek stres, problémy s financiami, prípadne s prácou „pomoc“ nájde v alkohole (v pive). Takúto komunikáciu však Komisia nepovažuje za súladnú s Kódexom a má za to, že vizuál reklamy naznačuje, že alkohol je prostriedkom riešenia osobných problémov, čo nemožno považovať za súladné s Kódexom, a preto vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (roll-up): „Tvoje pivné stanice“, zadávateľa: sieť značky Beer Station  je v rozpore s ustanovením čl. 35 ods. 3 písm. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je  opodstatnená.
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 02. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.