72 (10-03) TV reklama Monopoly Cheaters Edition vo vysielaní TV Markíza

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: OMD Slovakia, s.r.o. / vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

 

Arbitrážny nález

k sťažnosti č. 72 (10-03)

 

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 22 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 22 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

 

n á l e z :

 

Šírenie televíznej reklamy „Monopoly Cheaters Edition“ v televíznom vysielaní TV Markíza 

strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby 

spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava

 

neporušuje pravidlá Protokolu. 

 

 

Odôvodnenie

 

I. Sťažnosť

 

1. Rada dňa 11. 11. 2018 zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Ilava, voči televíznemu reklamnému šotu zadávateľa OMD Slovakia, s.r.o., šírenému v priebehu mesiaca november vo vysielaní TV Markíza. 

 

2. Sťažovateľ v sťažnosti uvádza nasledovné: „Reklama je na produkt hra Monopoly, kde sa hovorí...hra, kde sa nielenže môže, ale aj musí podvádzať...Týmto reklama podľa mňa porušuje Etický kódex a ohrozuje mravnú výchovu detí a mládeže...“

 

II. Popis reklamy

 

3. Reklama bola vysielaná v krátkej cca 20-sekundovej verzii na TV Markíza, televíznej programovej službe vysielanej spoločnosťou MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava (ďalej aj „šíriteľ“).

 

4. Reklama propaguje novú edíciu spoločenskej hry „Monopoly – Cheaters Edition“. V reklame je zobrazená štvorčlenná rodina (dve dospelé osoby, dievča v teenagerskom veku a chlapec vo veku   cca 10 rokov), ktorá sa zabáva pri hraní predmetnej hry. Spot je doplnený zvukovou zložkou v znení: „Sú tu nové Monopoly Cheaters Edition. Kedysi sa v Monopoly podvádzať nesmelo. Ale teraz áno! A nielenže sa podvádzať môže, dokonca sa musí... nech je zábava! Keď vás chytia, nasadia vám putá. Čo všetko vám prejde v nových Monopoly Cheaters Edistion?“   

 

III. Pôsobnosť Protokolu

 

5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 2 písm. b) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.

 

6. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v televíznom vysielaní. Je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči šíreniu televíznej reklamy, na ktorú sa vzťahuje Kódex, preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.

 

7. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom televíznej programovej služby TV MARKÍZA na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.

 

8. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po 1. 4. 2018, t. j. po dni, v ktorom sa stal podľa § 30 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.

 

IV. Východiská posudzovania reklamy

 

9. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu). 

 

10. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.

 

11. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali.     

 

12. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala. 

 

V.  Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu  

 

13. Podľa § 7 ods. 1 Protokolu, zakázané je vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, nedôvodné násilie.

 

14. Uvedené pravidlo § 7  ods. 1 Protokolu je potrebné aplikovať s ohľadom na zákonnú povinnosť podľa § 20 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, tzn. že reklama musí mať takú intenzitu nevhodnosti obsahu, že z tohto dôvodu je vylúčené jej vysielanie v akomkoľvek čase, teda aj v čase po 22.00 hodine.

 

15. Podľa § 7 ods. 4 písm. a) Protokolu reklamné oznámenia ani telenákup nesmú obsahovať nič, čo by mohlo poškodiť záujmy maloletých a čo by nezohľadňovalo osobitnú vnímavosť maloletých, pokiaľ sú určené maloletým alebo s účasťou maloletých.

 

16. Uvedené pravidlo § 7 ods. 4  písm. a) Protokolu je potrebné aplikovať s ohľadom na formu reklamy aj jej obsah, tzn. že pravidlo možno použiť iba vtedy, ak reklama (1) má formu televízneho alebo rozhlasového reklamného oznámenia (najčastejšie reklamného spotu) alebo telenákupu (telenákupného šotu alebo programu) a  zároveň (2) je určená maloletým divákom (poslucháčom) alebo s účasťou maloletých ako účinkujúcich. 

 

17. S ohľadom na skupinu maloletých, ktorým je komunikát priamo určený alebo nepriamo cez účinkujúcich, je potrebné aplikovať kritérium osobitnej vnímavosti (§ 7 ods. 4  písm. a/ Protokolu).   

 

18. Potenciálne poškodenie záujmov maloletých (§ 7 ods. 4  písm. a/ Protokolu) je tiež potrebné skúmať v kontexte skupiny maloletých, ktorým je komunikát priamo alebo nepriamo určený.  

 

VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti

 

19. Šíriteľ bol dňa 22. 11. 2018 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 29. 11. 2018.

 

20. Šíriteľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu poskytol Komisii vyjadrenie 29. 11. 2018, v ktorom o. i. uvádza: „...Hra Monopoly je stolová hra na nákup, prenájom a predaj nehnuteľností s cieľom získať majetok, v čo najvyššej hodnote. Víťazom sa stáva najbohatší z hráčov (účastníkov) hry. Hra patrí medzi jednu z najpredávanejších stolových hier vo svete. Bola patentovaná už v roku 1935 a v roku 1999 bola zapísaná do Guinessovej knihy rekordov. Hra je pomenovaná podľa ekonomického pojmu „monopol“, t. j. silný vplyv jednej osoby (obchodníka) na trhu. Na trhu sa objavila nová edícia hry, ktorá má však iné pravidlá ako klasická hra Monopoly. Nová je hracia doska, karty aj pravidlá. Aj keď sa edícia volá „Podvodníci“, žiadnym spôsobom nie je možné vyvodiť, že nabáda deti na podvádzanie v bežnom živote. Je potrebné zdôrazniť, že stále je to hra a jej primárnym účelom je zabaviť účastníkov.“ 

 

21. Pokiaľ ide o samotný obsah reklamy, šíriteľ má za to, že „v reklame nie sú žiadne tvrdenia, ani vizuálna prezentácia, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. V reklame je určitá miera nadsadenia, že pri tejto verzii hry je možné aj „podvádzať“, t. j. byť vynaliezavejší. Neznamená to však, že to, čo je možné v hre, je možné aj bežnom živote. Je práve aj na rodičoch, aby deťom vysvetlili, čo reklama alebo vyjadrenia v nej znamenajú, že stále je potrebné myslieť na to, že je to hra. Zároveň aj v samotnej hre je zdôraznené, že v prípade odhalenia pri obchádzaní pravidiel nasleduje postih, ktorému sa nedá vyhnúť a je prirodzeným dôsledkom takého postupu. Vzhľadom na vyššie uvedené má šíriteľ za to, že reklama je slušná a nemôže mať negatívny dopad na deti a maloletých.“     

 

22. Šíriteľ požiadal o osobnú účasť na zasadnutí senátu, kde sa má predbežne posúdiť súlad komunikátu s pravidlami Protokolu.

 

VII. Predbežné posúdenie

 

23. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo 13. 12. 2018 trojčlenným senátom v súlade s § 22 Protokolu.

 

24. Predmetného zasadnutia senátu sa zúčastnila splnomocnená zástupkyňa šíriteľa. V predmetnom prípade podľa nej reklama zábavným spôsobom prezentuje spoločenskú hru Monopoly, ktorá vyšla v novej edícii „Cheaters“, založenej na vynaliezavosti a tzv. blafovaní. V reklame nie je správanie, ktoré by malo mať negatívny dopad na deti a maloletých. Hru hrá celá rodina a z reklamy je jasné, že ide o zábavu, nie o reálnu situáciu a ani o správanie, ktoré by mohlo byť akceptované v rámci bežných životných situácií. Navyše priamo v reklame je vyobrazený prvok „trestu“, a teda keď spoluhráči odhalia „blafovanie“ alebo „podvod“, nastupuje trest. Hra má tak sekundárne aj edukačný charakter.  

 

25. Predbežným posúdením dospel senát konsenzuálne k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.

 

26. Záver predbežného posúdenia bol dňa 17.12.2018 oznámený šíriteľovi, ktorý sa v lehote na námietky nevyjadril. Za súhlas šíriteľa so záverom predbežného posúdenia sa podľa § 22 ods. 6 Opčného protokolu považuje aj márne uplynutie lehoty na vznesenie námietok.

 

VIII. Názor Komisie

 

27. Podľa Komisie reklama nenavádza ani na porušenie predpisov, resp. nehovorí ani o tom, že porušenie pravidiel je beztrestné, o čom svedčí aj moment, v ktorom sú otcovi (dospelému mužovi) nasadené putá po odhalení jeho konania (porov. negatívny nález z 13. decembra 2018 č. 72 (10-03) „Monopoly Cheaters Edition“ smerujúci voči reklamnému tv spotu a jeho zadávateľovi).

 

28. Senát podotýka, že predmetom jeho skúmania nie je produkt, ktorý je predmetom reklamy, ako taký, ale samotná reklama. Dôležitým je však hľadisko, či daný produkt môže byť predmetom reklamy určenej maloletým. Z tohto pohľadu má senát za to, že reklama tejto hry (vrátane hry samotnej) a ani spôsob jej spracovania nenarúšajú morálnu a etickú integritu dieťaťa. Reklama  tak nedosahuje intenzitu nevhodnosti obsahu, ktorá by generálne vylučovala jej vysielanie v zmysle § 7  ods. 1 Protokolu.

 

29. Je nepochybné, že reklamné oznámenie v obraze cez možnú interpretáciu rodiny – žena, muž a dve deti rôzneho pohlavia a veku – zachytáva, ako sa pri hraní predmetnej spoločenskej hry spoločne zabávajú, pričom v obraze reklama naznačuje možné formy jej netradičných pravidiel. Zároveň však reklama veľmi zreteľne a jednoznačne poukazuje na to, že nejde o akceptovaný stav. Ak totiž niektorého z hráčov pri takomto nevhodnom správaní prichytia, nasleduje trest, čo reklama aj explicitne zobrazuje. Z tohto hľadiska senát zastáva názor, že reklama neobsahuje nič, čo by mohlo poškodiť záujmy maloletých, ktorým je reklama priamo alebo nepriamo určená tak, ako to vyžaduje § 7 ods. ods. 4  písm. a) Protokolu. 

 

30. Vo vzťahu ku kritériu osobitnej vnímavosti maloletých zastáva senát názor, že maloletí, ktorí účinkujú v reklamnom oznámení, sú už dostatočne vyspelí na to, aby odlíšili hru od reálneho života. Zároveň sú tieto maloleté deti už v takom veku, aby vedeli samé rozlíšiť, aké správanie je považované za slušné a aké naopak za neslušné. Z uvedeného dôvodu má senát za to, že posudzované reklamné oznámenie tiež neobsahuje nič, čo by nezohľadňovalo osobitnú vnímavosť takýchto maloletých tak, ako to vyžaduje § 7 ods. ods. 4  písm. a) Protokolu. 

 

IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti

 

31. Na základe vyššie uvedeného Komisia rozhodla, že predmetné šírenie televíznej reklamy „Monopoly Cheaters Edition“ v televíznom vysielaní TV Markíza strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.     

 

Poučenie

 

Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a zároveň

a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 

b) namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,

c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu. 

 

Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

 

V Bratislave dňa 28.12.2018

 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

* * *

 

 

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
k sťažnosti č. 72 (10-03)
 
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 22 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 22 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Šírenie televíznej reklamy „Monopoly Cheaters Edition“ v televíznom vysielaní TV Markíza 
strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby 
spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava
 
neporušuje pravidlá Protokolu. 
 
 
Odôvodnenie
 
I. Sťažnosť
 
1. Rada dňa 11. 11. 2018 zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Ilava, voči televíznemu reklamnému šotu zadávateľa OMD Slovakia, s.r.o., šírenému v priebehu mesiaca november vo vysielaní TV Markíza. 
 
2. Sťažovateľ v sťažnosti uvádza nasledovné: „Reklama je na produkt hra Monopoly, kde sa hovorí...hra, kde sa nielenže môže, ale aj musí podvádzať...Týmto reklama podľa mňa porušuje Etický kódex a ohrozuje mravnú výchovu detí a mládeže...“
 
II. Popis reklamy
 
3. Reklama bola vysielaná v krátkej cca 20-sekundovej verzii na TV Markíza, televíznej programovej službe vysielanej spoločnosťou MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava (ďalej aj „šíriteľ“).
 
4. Reklama propaguje novú edíciu spoločenskej hry „Monopoly – Cheaters Edition“. V reklame je zobrazená štvorčlenná rodina (dve dospelé osoby, dievča v teenagerskom veku a chlapec vo veku   cca 10 rokov), ktorá sa zabáva pri hraní predmetnej hry. Spot je doplnený zvukovou zložkou v znení: „Sú tu nové Monopoly Cheaters Edition. Kedysi sa v Monopoly podvádzať nesmelo. Ale teraz áno! A nielenže sa podvádzať môže, dokonca sa musí... nech je zábava! Keď vás chytia, nasadia vám putá. Čo všetko vám prejde v nových Monopoly Cheaters Edistion?“   
 
III. Pôsobnosť Protokolu
 
5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 2 písm. b) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
 
6. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v televíznom vysielaní. Je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči šíreniu televíznej reklamy, na ktorú sa vzťahuje Kódex, preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
 
7. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom televíznej programovej služby TV MARKÍZA na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
 
8. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po 1. 4. 2018, t. j. po dni, v ktorom sa stal podľa § 30 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.
 
IV. Východiská posudzovania reklamy
 
9. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu). 
 
10. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
 
11. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali.     
 
12. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala. 
 
V.  Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu  
 
13. Podľa § 7 ods. 1 Protokolu, zakázané je vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, nedôvodné násilie.
 
14. Uvedené pravidlo § 7  ods. 1 Protokolu je potrebné aplikovať s ohľadom na zákonnú povinnosť podľa § 20 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, tzn. že reklama musí mať takú intenzitu nevhodnosti obsahu, že z tohto dôvodu je vylúčené jej vysielanie v akomkoľvek čase, teda aj v čase po 22.00 hodine.
 
15. Podľa § 7 ods. 4 písm. a) Protokolu reklamné oznámenia ani telenákup nesmú obsahovať nič, čo by mohlo poškodiť záujmy maloletých a čo by nezohľadňovalo osobitnú vnímavosť maloletých, pokiaľ sú určené maloletým alebo s účasťou maloletých.
 
16. Uvedené pravidlo § 7 ods. 4  písm. a) Protokolu je potrebné aplikovať s ohľadom na formu reklamy aj jej obsah, tzn. že pravidlo možno použiť iba vtedy, ak reklama (1) má formu televízneho alebo rozhlasového reklamného oznámenia (najčastejšie reklamného spotu) alebo telenákupu (telenákupného šotu alebo programu) a  zároveň (2) je určená maloletým divákom (poslucháčom) alebo s účasťou maloletých ako účinkujúcich. 
 
17. S ohľadom na skupinu maloletých, ktorým je komunikát priamo určený alebo nepriamo cez účinkujúcich, je potrebné aplikovať kritérium osobitnej vnímavosti (§ 7 ods. 4  písm. a/ Protokolu).   
 
18. Potenciálne poškodenie záujmov maloletých (§ 7 ods. 4  písm. a/ Protokolu) je tiež potrebné skúmať v kontexte skupiny maloletých, ktorým je komunikát priamo alebo nepriamo určený.  
 
VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
 
19. Šíriteľ bol dňa 22. 11. 2018 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 29. 11. 2018.
 
20. Šíriteľ prostredníctvom svojho právneho zástupcu poskytol Komisii vyjadrenie 29. 11. 2018, v ktorom o. i. uvádza: „...Hra Monopoly je stolová hra na nákup, prenájom a predaj nehnuteľností s cieľom získať majetok, v čo najvyššej hodnote. Víťazom sa stáva najbohatší z hráčov (účastníkov) hry. Hra patrí medzi jednu z najpredávanejších stolových hier vo svete. Bola patentovaná už v roku 1935 a v roku 1999 bola zapísaná do Guinessovej knihy rekordov. Hra je pomenovaná podľa ekonomického pojmu „monopol“, t. j. silný vplyv jednej osoby (obchodníka) na trhu. Na trhu sa objavila nová edícia hry, ktorá má však iné pravidlá ako klasická hra Monopoly. Nová je hracia doska, karty aj pravidlá. Aj keď sa edícia volá „Podvodníci“, žiadnym spôsobom nie je možné vyvodiť, že nabáda deti na podvádzanie v bežnom živote. Je potrebné zdôrazniť, že stále je to hra a jej primárnym účelom je zabaviť účastníkov.“ 
 
21. Pokiaľ ide o samotný obsah reklamy, šíriteľ má za to, že „v reklame nie sú žiadne tvrdenia, ani vizuálna prezentácia, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti. V reklame je určitá miera nadsadenia, že pri tejto verzii hry je možné aj „podvádzať“, t. j. byť vynaliezavejší. Neznamená to však, že to, čo je možné v hre, je možné aj bežnom živote. Je práve aj na rodičoch, aby deťom vysvetlili, čo reklama alebo vyjadrenia v nej znamenajú, že stále je potrebné myslieť na to, že je to hra. Zároveň aj v samotnej hre je zdôraznené, že v prípade odhalenia pri obchádzaní pravidiel nasleduje postih, ktorému sa nedá vyhnúť a je prirodzeným dôsledkom takého postupu. Vzhľadom na vyššie uvedené má šíriteľ za to, že reklama je slušná a nemôže mať negatívny dopad na deti a maloletých.“     
 
22. Šíriteľ požiadal o osobnú účasť na zasadnutí senátu, kde sa má predbežne posúdiť súlad komunikátu s pravidlami Protokolu.
 
VII. Predbežné posúdenie
 
23. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo 13. 12. 2018 trojčlenným senátom v súlade s § 22 Protokolu.
 
24. Predmetného zasadnutia senátu sa zúčastnila splnomocnená zástupkyňa šíriteľa. V predmetnom prípade podľa nej reklama zábavným spôsobom prezentuje spoločenskú hru Monopoly, ktorá vyšla v novej edícii „Cheaters“, založenej na vynaliezavosti a tzv. blafovaní. V reklame nie je správanie, ktoré by malo mať negatívny dopad na deti a maloletých. Hru hrá celá rodina a z reklamy je jasné, že ide o zábavu, nie o reálnu situáciu a ani o správanie, ktoré by mohlo byť akceptované v rámci bežných životných situácií. Navyše priamo v reklame je vyobrazený prvok „trestu“, a teda keď spoluhráči odhalia „blafovanie“ alebo „podvod“, nastupuje trest. Hra má tak sekundárne aj edukačný charakter.  
 
25. Predbežným posúdením dospel senát konsenzuálne k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
 
26. Záver predbežného posúdenia bol dňa 17.12.2018 oznámený šíriteľovi, ktorý sa v lehote na námietky nevyjadril. Za súhlas šíriteľa so záverom predbežného posúdenia sa podľa § 22 ods. 6 Opčného protokolu považuje aj márne uplynutie lehoty na vznesenie námietok.
 
VIII. Názor Komisie
 
27. Podľa Komisie reklama nenavádza ani na porušenie predpisov, resp. nehovorí ani o tom, že porušenie pravidiel je beztrestné, o čom svedčí aj moment, v ktorom sú otcovi (dospelému mužovi) nasadené putá po odhalení jeho konania (porov. negatívny nález z 13. decembra 2018 č. 72 (10-03) „Monopoly Cheaters Edition“ smerujúci voči reklamnému tv spotu a jeho zadávateľovi).
 
28. Senát podotýka, že predmetom jeho skúmania nie je produkt, ktorý je predmetom reklamy, ako taký, ale samotná reklama. Dôležitým je však hľadisko, či daný produkt môže byť predmetom reklamy určenej maloletým. Z tohto pohľadu má senát za to, že reklama tejto hry (vrátane hry samotnej) a ani spôsob jej spracovania nenarúšajú morálnu a etickú integritu dieťaťa. Reklama  tak nedosahuje intenzitu nevhodnosti obsahu, ktorá by generálne vylučovala jej vysielanie v zmysle § 7  ods. 1 Protokolu.
 
29. Je nepochybné, že reklamné oznámenie v obraze cez možnú interpretáciu rodiny – žena, muž a dve deti rôzneho pohlavia a veku – zachytáva, ako sa pri hraní predmetnej spoločenskej hry spoločne zabávajú, pričom v obraze reklama naznačuje možné formy jej netradičných pravidiel. Zároveň však reklama veľmi zreteľne a jednoznačne poukazuje na to, že nejde o akceptovaný stav. Ak totiž niektorého z hráčov pri takomto nevhodnom správaní prichytia, nasleduje trest, čo reklama aj explicitne zobrazuje. Z tohto hľadiska senát zastáva názor, že reklama neobsahuje nič, čo by mohlo poškodiť záujmy maloletých, ktorým je reklama priamo alebo nepriamo určená tak, ako to vyžaduje § 7 ods. ods. 4  písm. a) Protokolu. 
 
30. Vo vzťahu ku kritériu osobitnej vnímavosti maloletých zastáva senát názor, že maloletí, ktorí účinkujú v reklamnom oznámení, sú už dostatočne vyspelí na to, aby odlíšili hru od reálneho života. Zároveň sú tieto maloleté deti už v takom veku, aby vedeli samé rozlíšiť, aké správanie je považované za slušné a aké naopak za neslušné. Z uvedeného dôvodu má senát za to, že posudzované reklamné oznámenie tiež neobsahuje nič, čo by nezohľadňovalo osobitnú vnímavosť takýchto maloletých tak, ako to vyžaduje § 7 ods. ods. 4  písm. a) Protokolu. 
 
IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
 
31. Na základe vyššie uvedeného Komisia rozhodla, že predmetné šírenie televíznej reklamy „Monopoly Cheaters Edition“ v televíznom vysielaní TV Markíza strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.     
 
Poučenie
 
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a zároveň
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 28.12.2018
 
Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie
 
* * *
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

24.5.2019

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 15. 05. 2019...

13.5.2019

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 04. 2019 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.