12 (02-08) TV na 2 roky zadarmo

Sťažovateľ: fyzickáosoba
Zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „TV na 2 roky zadarmo“
zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada v mesiaci február zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči TV reklame, v ktorej zadávateľ ponúka službu Orange TV na dva roky zadarmo. Sťažovateľ poukazuje na to, že v rámci web stránky zadávateľa, na ktorú odkazuje aj príslušná reklama je informácia, že zadarmo na dva roky je len Orange Šport. Sťažovateľ je toho názoru, že bežný zákazník očakáva, že Orange TV bude predstavovať aspoň základnú sadu TV kanálov, nie len športové kanály. S ohľadom na túto skutočnosť považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú a zavádzajúcu. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že v rámci kampane a v predmetnom spote “Orange TV na 2 roky zadarmo” je divák a zákazník primárne smerovaný na predajné miesta Orangeu zreteľným vizuálnym označením “Viac sa dozviete na predajných miestach” v závere spotu. Na predajniach ho čaká vyškolený personál s podrobnými znalosťami o konkrétnej ponuke. Akciová ponuka Orange TV na 2 roky zadarmo je zároveň dostupná aj na webových stránkach spoločnosti Orange Slovensko a v skutočnosti sa vzťahuje na televíznu službu Orange TV pri kombinácii najvyššieho balíka pevného internetu Home Premium Fiber a televíznej služby so základným balíkom TV Home Basic TV. Nejde teda len o športovú stanicu Orange Sport ako sa uvádza v sťažnosti. Home Basic TV od Orangeu obsahuje 36 kanálov, z toho 16 v HD kvalite. Ich zoznam je uvedený na webovej stránke https://www.orange.sk/orange-tv/ponuka/tv-cez-optiku/home-basic-tv/ a v ďalších materiáloch ako sú napríklad tlačené letáky na predajných miestach. Z pohľadu zverejnenia komunikovanej ponuky na webe orange.sk, táto je dostupná od prvého dňa platnosti a zverejnenia v nadlinkovej kampani, hoci sa nemusí v aktuálnom období javiť ako hlavný banner úvodnej stránky orange.sk. Ako vyplýva z povahy samotnej ponuky, 100% zľava z celého 24-mesačného poplatku za službu Home Basic TV sa zákazníkovi korektne a automaticky zobrazí po navolení spomínanej kombinácie služieb do nákupného košíka. 
 
Popis reklamy:
Obrazová zložka spotu zachytáva ľudí v rôznych situáciách v geste hlavy v dlani („facepalm“). Spot je doplnený voice-overom v znení: Aj vám došlo, že ste nezobrali tú najlepšiu ponuku? Nevadí! V Orangei teraz môžete mať televíziu až na 2 roky zadarmo. Poponáhľajte sa, táto ponuka nebude trvať večne.“ Súčasťou spotu sú aj informácie v znení: „Orange TV na 2 roky zadarmo.; Cez satelit už na celom Slovensku.“ V spodnej časti obrazu je v závere spotu text: „Informácie o podmienkach ponuky získate na obchodných miestach spoločnosti Orange Slovensko, a.s.“  
 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V danom prípade Komisia vychádzala z tvrdenia a podkladov, ktoré doložil zadávateľ a v rámci ktorých jasne preukázal, že súčasťou ponuky „TV na 2 roky zadarmo“ nebola len ponuka športového kanála „Orange šport“.  V rámci výhodných kombinácii a doplnkových služieb, konkrétne v kombinácii najvyššieho balíka internetu a televíznej služby so základným balíkom TV Home Basic získal zákazník po splnení podmienok ponuky 36 kanálov zdarma, pričom tieto podmienky neboli nastavené tak, že by výrazne eliminovali možnosť získania zvýhodnenej ponuky, čím by mohlo dôjsť ku klamlivosti reklamy. S ohľadom na tieto skutočnosti má teda Komisia za to, že reklama neobsahovala údaj ani informáciu, ktorá by mohla klamlivá, prípadne mohla uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, a preto vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú.   
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „TV na 2 roky zadarmo“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 03. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.