14 (03-02) TV Archív

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: RUPKKI s.r.o.
Médium: Internet, leták
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 1 písm. b) a čl. 14 ods. 5 písm. a)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internetová reklama (informácie na web stránke zadávateľa) / leták: „TV Archív“
Zadávateľa: RUPKKI s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 14 ods. 1 písm. b) a čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Spišská Nová Ves voči tvrdeniu, ktoré je uvedené na web stránke a v letáku zadávateľa. Sťažovateľ poukazuje na to, že v rámci predmetných komunikátov sú uvedené tvrdenia: „14- dňový archív tv vysielania ZADARMO“ a „Digitálna televízia s archívom zadarmo“. Podľa sťažovateľa uvedené tvrdenia vzbudzujú dojem, že celá alebo aspoň prevažná väčšina ponúkaných televíznych staníc je pokrytá 14-dňovým archívom, čo ale v skutočnosti podľa sťažovateľa nie je pravda, keďže 14-dňový archív má len časť staníc (cca 10-20%). Presný údaj o počte staníc s archívom však nie je pre zákazníka prístupný a nie je možné ho nikde ani nájsť. S ohľadom na tieto skutočnosti má sťažovateľ za to, že reklama je klamlivá. 
 
Zadávateľ svoje stanovisko v lehote Rade nedoručil. 
 
Popis reklamy:
Web stránka zadávateľa: 
V časti webovej stránky, ktorá prezentuje ponuku k VARIO TV, sú uvedené informácie v nasledovnom znení: „VARIO TV Najúžasnejšia televízia na trhu, ktorá ponúka viac ako 130 tv staníc, digitálne funkcie "zastav, pretoč, spusti znovu," ARCHÍV, nahrávanie a ešte oveľa viac za cenu, ktorá sa oplatí. Na výber z množstva tématických balíčkov. Obľúbené seriály, filmy už nikdy nezmeškáte. Najnovšie filmy na HBO, Cinemax, Filmboxe či športové kanály u Vás v obývačke. Nezabúdame ani na miestnu Redutu.
TOTO DOKÁŽE VARIO TV viac ako 130 tv staníc; 14 dňový ARCHÍV tv vysielania ZADARMO; úžasné digitálne funkcie ZADARMO; výhodná cena už od € 5,05 s dph/mesiac; na výber z 21 balíčkov; všetky zmeny, vrátane balíčkov z pohodlia domova bez poplatkov; toto je úplne iný zážitok z tv, ktorý sa oplatí zažiť.“ Nasleduje zoznam staníc, popis balíčkov a inštruktážne videá k službe. 
 
Leták: 
Reklama v podobe letáku obsahuje nasledovné informácie: „ceny postavené na hlavu. Rupkki Gigo optika 600/400 Mbps; 18,60€ lacnejšie to už nejde; Digitálna televízia s archívom zadarmo od 5,05€; Technické stredisko k dispozícii 7 dní v týždni. Volajte.“ Súčasťou je logo spoločnosti a kontaktné údaje.  
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
Kódex kladie na reklamu požiadavku, že táto nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa vyžaduje o.i. pri prezentácii alebo inom informovaní o charakteristikách produktu (čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu). Zadávateľ v rámci komunikátov (leták, web stránka) o.i. prezentuje svoju ponuku – služby televízie a o.i. uvádza, že jednou z výhod jeho ponuky je aj „14 dňový ARCHÍV tv vysielania ZADARMO“. Komisia v prípade predmetného tvrdenia uznala námietky sťažovateľa, nakoľko z reklamy nie je dostatočne zrejmé, ku ktorým televíznym staniciam sa predmetný benefit vzťahuje. Je pravdou, že bežná prax je postavená na tom, že archív nie je obvykle poskytovaný ku všetkým televíznym staniciam, avšak spôsob akým zadávateľ tento benefit v rámci web stránky uvádza, môže oprávnene v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že benefit je dostupný pre celú ponuku zadávateľa, čo však pravdou podľa sťažovateľa nie je a zadávateľ nepreukázal inak. Komisia je preto toho názoru, že zadávateľ v tomto smere nevenoval dostatočnú pozornosť prezentácii a informovaniu o svojej ponuke a uvedené tvrdenie považuje za zavádzajúce.
V rámci reklamy (letáku) je taktiež uvedené tvrdenie v znení: „Digitálna televízia s archívom zadarmo od 5,05€“. Toto tvrdenie Komisia považuje za klamlivé, nakoľko zákazník si v skutočnosti nemôže zakúpiť uvedenú službu v danej cene samostatne, ale službu za túto cenu podľa zverejnených informácií by získal len v prípade, ak si zakúpi balík, súčasťou ktorého je aj iná služba, pričom celková cena je vyššia a Komisia má za to, že reklama sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým a nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie, čo taktiež nemožno považovať za etické (čl. 14 ods. 1písm. b) Kódexu).  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internetová stránka (informácie na web stránke zadávateľa) / leták: „TV Archív“, zadávateľa: RUPKKI s.r.o. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 1 písm. b) a čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
 
V Bratislave dňa 25. 03. 2021
   Mária Tóthová Šimčáková v.r
 predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

15.6.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Prichádza doba zelená

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

11.6.2021

Asociácia stávkových spoločností novým členom Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, bola ku dňu 10.6.2021...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.