46 (07-03) Tesco pôžička vo vysielaní TV Markíza

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Médium: Tv spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
k sťažnosti č. 46 (07-03)
 
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 22 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 22 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Šírenie televízneho reklamného spotu (reklamného oznámenia) „TESCO pôžička“ dňa 19. júla 2019 v televíznom vysielaní TV Markíza strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava
 
neporušuje pravidlá Protokolu. 
 
 
Odôvodnenie
 
I. Sťažnosť
 
1. Rada dňa 19. 07. 2019 zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bánovce nad Bebravou voči televíznemu reklamnému spotu, ktorý propagoval TESCO finančné služby a bol odvysielaný napríklad aj 19.07.2019 vo vysielaní TV Markíza. 
 
2. Sťažovateľ v sťažnosti uvádza o.i.: „Reklama je stará niekoľko mesiacov, nakoľko v reklame je uvádzané, že akcia je predĺžená do konca mája a v dolnom texte drobným je uvedené, že akcia platí do 31.5.2019. Nakoľko sa jedná o finančné pôžičky, ktoré ľudia veľmi vyhľadávajú, je táto reklama veľmi lákavá, ale zároveň veľmi klamlivá, pretože ich uvádzanie je už neplatné, a preto môžu dostať klienta do omylu“
 
II. Popis reklamy
 
3. Predmetom tohto nálezu je televízny spot na TESCO finančné služby, konkrétne pôžičku s nulovým úrokom, ktorý bol odvysielaný v 15-sekundovej verzii na TV Markíza, televíznej programovej službe vysielanej spoločnosťou MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava (ďalej aj „šíriteľ“). 
 
4. Vizuálnu zložku spotu tvorí dialóg ovocia, ktoré sa rozpráva o TESCO pôžičke. Jablko hovorí: „Vieš, že teraz si s Tescom môžeš odniesť napríklad 2000 € s nulovým úrokom?“ Avokádo odpovedá: „Fakt? Tak z toho som úplne na šalát.“ V spodnej časti obrazu je uvedený reprezentatívny príklad, RPMN a informácie o poskytovateľovi služieb. Nasleduje záber, kde je na fialovom pozadí zobrazený údaj 0% v spojení s textom: „Rýchla pôžička na kartu, 0% úrok až na 30 dní“. V spodnej časti obrazu je text v znení: „Benefit bezúročné obdobie platí 30 dní od uskutočnenia prvého čerpania úveru. Akcia platí do 31.5.2019.“ V obraze je znázornený grafický prvok, ktorý zdôrazňuje, že akcia je predĺžená do 31.5.2019. Nasleduje obraz, v ktorom je na fialovom pozadí umiestnený text v znení: „Navštívte Informácie v hypermarketoch Tesco; 0800 666 333“ Spot je doplnený voice-overom: „ Akcia na pôžičku s nulovým úrokom predĺžená až do mája. Navštívte Tesco alebo volajte 0800 tri šestky, tri jednotky.“ 
 
III. Pôsobnosť Protokolu
 
5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 2 písm. b) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
 
6. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v televíznom vysielaní. Je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči šíreniu televíznej reklamy, na ktorú sa vzťahuje Kódex, preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
 
7. Predmetná reklama sa vo forme televízneho reklamného oznámenia šírila prostredníctvom televíznej programovej služby TV Markíza na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
 
8. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 30 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.
 
IV. Východiská posudzovania reklamy
 
9. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu). 
 
10. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
 
11. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali. To sa osobitne uplatní v prípadoch, keď sa recipované pravidlo vzťahuje len na určitú formu mediálnej komerčnej komunikácie.    
 
12. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala. 
 
V.  Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu  
 
13. Podľa § 7 ods. 4 Protokolu, reklamné oznámenie nesmie poškodzovať záujmy spotrebiteľov ani
zneužívať dôveru spotrebiteľov.
14. Citované ustanovenie je potrebné vykladať tak, že šíriteľ je síce spoluzodpovedný za obsah reklamného oznámenia, nemôže však zodpovedať za klamlivosť reklamy, ktorá spočíva v podstate služby alebo produktu, za čo nesie zodpovednosť zadávateľ reklamy ako poskytovateľ služby či produktu. V tomto kontexte je šíriteľ zodpovedný len za taký obsah reklamy, ktorý je bežne overiteľný, a pritom môže priemerného spotrebiteľa uviesť do omylu, napríklad vo vzťahu k neexistencii práv spotrebiteľa priznaných zákonom.    
 
15. V kontexte skúmanej reklamy je potrebné vziať do úvahy tiež definíciu priemerného spotrebiteľa, ktorým sa podľa čl. 3 ods. 6 Kódexu rozumie spotrebiteľ v príslušnej skupine spotrebiteľov, ktorý je v rozumnej miere dobre informovaný, vnímavý a obozretný. 
 
VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
 
16. Šíriteľ bol dňa 30. 07. 2019 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 06. 08. 2019.
 
17. Šíriteľ poskytol prostredníctvom svojho právneho zástupcu Komisii vyjadrenie 05. 08. 2019, v ktorom o. i. uvádza: „...šíriteľ preveril odvysielané znenie Reklamy a má za to, že v Reklame odznel nesprávny údaj o dátume platnosti akcie propagovanej vysielanou Reklamou. K uvedenému došlo zlyhaním ľudského faktora, kedy si objednávateľ reklamy objednal pokračovanie spotu z predchádzajúceho obdobia a neuvedomil si, že Reklama obsahuje informáciu o dátume, ktorý nekorešponduje so súčasnosťou. Šíriteľa vzniknutá situácia mrzí. Zároveň však má za to, že takto odvysielaná Reklama nebola spôsobilá zasiahnuť do práv spotrebiteľov, nakoľko obsah reklamy bol aktuálny a zámerom objednávateľa bola propagácia poskytovaných služieb. Spotrebiteľ tak nebol uvedený do omylu v časti aktuálnosti danej ponuky. Údaj o nesprávnom termíne trvania akcie mohol byť na ťarchu len samotnému objednávateľovi reklamy, nakoľko nesprávny údaj mohol v spotrebiteľoch vzbudiť namiesto záujmu o akciu, dojem, že táto už nie je aktuálna. Na základe uvedeného Šíriteľ zastáva názor, že Reklama nemohla mať negatívny dopad na spotrebiteľov, ani na ich ekonomické správanie a nemohla poškodiť ekonomické záujmy spotrebiteľov. K uvedenému by mohlo dôjsť v situácii, keby by bol v reklame uvedený aktuálny dátum, avšak v skutočnosti by dané služby za propagovaných podmienok už neboli poskytované. “
 
18. Šíriteľ požiadal o osobnú účasť na zasadnutí senátu, ktoré sa uskutočnilo 12. 09. 2019.
 
19. Na základe dožiadania senátu na zasadnutí 12. 09. 2019 šíriteľ podaním z 19. 09. 2019 doplnil svoje vyjadrenie dôkazom, ktorým preukázal, že k nasadeniu posudzovaného reklamného oznámenia došlo na podnet zadávateľa. Z predložených dôkazov zároveň vyplynulo, že „predmetná Reklama bola Šíriteľom vysielaná do 20. 07. 2019 a od 24. 07. 2019 bol vysielaný nový TV spot (...) v ktorom už nebol uvedený sporný dátum akcie.“
 
20. Šíriteľ následne podaním zo 07. 11. 2019 potvrdil, že zadávateľom posudzovaného reklamného oznámenia bola spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., pričom vo svojom stanovisku šíriteľ ďalej uviedol, že „nie je kompetentný, aby sa vyjadril k podmienkam poskytovania pôžičiek zo strany zadávateľa reklamy v čase vysielania Reklamy. Len zadávateľ sa vie relevantne vyjadriť k podmienkam poskytovania finančných služieb v čase vysielania Reklamy.“
 
VII. Predbežné posúdenie
 
21. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo 12. 09. 2019 trojčlenným senátom v súlade s § 22 Protokolu za účasti zástupkyne šíriteľa.
 
22. Zástupkyňa šíriteľa o. i. uviedla, že predmetný spot bol odvysielaný omylom, ktorý vznikol na strane zadávateľa, keď zadávateľ reklamy v zastúpení svojej agentúry požiadal šíriteľa o pokračovanie kampane. Na otázku, či šíriteľ mal k dispozícii aj aktuálny spot alebo mal len informáciu, že sa má v kampani pokračovať a na základe toho bol nasadený predtým vysielaný, avšak neaktuálny spot, zástupkyňa šíriteľa jednoznačne odpovedať nevedela, uviedla však, že má k dispozícii komunikáciu s agentúrou, ktorá dala objednávku na pokračovanie vysielania reklamy (uvedené tvrdenie šíriteľ následne podporil dôkazmi doplnenými v rámci konania, pozri bod 19 tohto nálezu). Na otázku, či je skutočne potvrdené, že komunikovaná akcia bola v platnosti aj v čase vysielania spotu, teda 19. 07. 2019, a to aj napriek tomu, že reklamný spot uvádzal platnosť akcie do 31. 05. 2019, zástupkyňa šíriteľa odkázala na informáciu od zadávateľa. 
 
23. Keďže senát na svojom zasadnutí 12. 09. 2019 nedisponoval všetkými potrebnými podkladmi a dôkazmi na to, aby mohol posúdiť zodpovednosť šíriteľa a odlíšiť ju od zodpovednosti zadávateľa, požiadal o doplnenie vyjadrenia šíriteľa a predbežné posudzovanie prerušil až do predloženia potrebných podkladov; počas prerušenia procesné lehoty spočívali. Uvedený postup uplatnil senát  s tým, že prerušeniu posudzovania nebránila existencia naliehavej potreby zamedziť vysielaniu posudzovaného reklamného oznámenia, keďže v danom čase sa po intervencii šíriteľa v súčinnosti so zadávateľom reklamné oznámenie už nevysielalo (vysielanie skončilo 20. 07. 2019).  
 
24. Zadávateľ reklamného oznámenia vo svojom vyjadrení z 08. 10. 2019, ktoré doručil Komisii, potvrdil tvrdenie šíriteľa, že „pochybenie sme žiaľ zistili až po odvysielaní predmetnej reklamy, každopádne obratom sme vzniknutú situáciu so zmluvným partnerom napravili a v ďalšom dohodnutom období, t. j. od 24.7.2019 už bolo vysielané správne znenie reklamy.“ Hoci zadávateľ nepovažuje posudzovanú reklamu za klamlivú, vo vzťahu k menej obozretným spotrebiteľom zadávateľ vo vyjadrení uvádza: „Zároveň sme okamžite informovali zamestnancov klientskeho centra našej spoločnosti o tomto pochybení s pokynom, aby v prípade žiadosti klienta o poskytnutie pôžičky na kartu s 0 % úrokom až na 30 dní s odkazom na odvysielanú reklamu, bola taká pôžička dojednaná (v prípade splnenia podmienok pre poskytnutie úveru).“    
 
25. Po získaní všetkých relevantných informácií a posúdení všetkých potrebných dôkazov tak senát ukončil predbežné posúdenie a konsenzuálne dospel k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
 
26. Záver predbežného posúdenia bol oznámený šíriteľovi, ktorý sa v lehote na námietky nevyjadril. Za súhlas šíriteľa so záverom predbežného posúdenia sa podľa § 22 ods. 6 Opčného protokolu považuje aj márne uplynutie lehoty na vznesenie námietok.
 
 
VIII. Názor Komisie
 
27. Senát sa stotožnil s názorom sťažovateľa, že vysielanie mohlo ovplyvniť určitú časť potenciálnych klientov zadávateľa. Zároveň však vzal do úvahy fakt, že oznámenie o (predĺžení) akcie do mája 2019 odznelo vo zvuku a bolo prítomné aj v obraze, čo je podstatné z hľadiska posudzovania obozretnosti, pokiaľ ide o priemerného spotrebiteľa finančných služieb.
 
28. V uvedenom kontexte sa preto senát stotožnil so stanoviskom šíriteľa, že „údaj o nesprávnom termíne trvania akcie mohol byť na ťarchu len samotnému objednávateľovi reklamy, nakoľko nesprávny údaj mohol v spotrebiteľoch vzbudiť, namiesto záujmu o akciu, dojem, že táto už nie je aktuálna.“ 
 
29. Senát pri posúdení reklamy ďalej zohľadnil skutočnosť, že šíriteľ nemohol zodpovedať za konkrétne podmienky, ktoré v danom čase uplatňoval na finančné produkty zadávateľ, pretože je to výlučnou zodpovednosťou zadávateľa ako poskytovateľa služby. Šíriteľ sa však pričinil o to, aby posudzovaná reklama bola stiahnutá (upravená) v čase, ktorý z pohľadu senátu možno považovať za primeraný, vzhľadom na faktickú pravdivosť neaktuálnej informácie.  
 
30. Senát tiež zohľadnil aj skutočnosť, že posudzovaný reklamný spot nemohol dokonca ani v prípade diváka, ktorý je menej obozretný než priemerný spotrebiteľ, poškodiť jeho záujmy, pretože existovali primerané opatrenia uskutočnené zadávateľom, ktorému možno omyl v nasadení reklamy tiež pričítať. Zároveň sa však senát stotožňuje s ustáleným názorom Komisie, že priemerný spotrebiteľ pri časovo obmedzených reklamách vie zvážiť, či je reklama/akcia platná alebo nie.
 
31. Na základe vykonaného dokazovania možno konštatovať, že v posudzovanom reklamnom oznámení vysielanom 19. 07. 2019 sa nenašlo nič, čo by poškodzovalo záujmy spotrebiteľov alebo zneužívalo ich dôveru.
 
IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
 
32. Na základe vyššie uvedeného Komisia preto rozhodla, že predmetné šírenie  televízneho reklamného spotu (reklamného oznámenia) „TESCO pôžička“ dňa 19. júla 2019 v televíznom vysielaní TV Markíza strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.     
 
Poučenie
 
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a zároveň
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 23.11. 2019
 
Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.2.2020

Raňajky s reklamou: Je gender problematika v reklame naozaj problémom?

      Pozývame vás na ďalší zo série eventov Raňajky s reklamou, ktoré organizuje...

5.2.2020

Tlačová správa z 1. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 1. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 30. 01. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.