57 (10-05) Televízor

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Alza.sk s.r.o.
Médium: web tránka zadávateľa
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Web stránka zadávateľa: „Televízor“ 
zadávateľa: Alza.sk s.r.o.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči komunikácii ceny televízora Samsung na web zadávateľa Alza.sk s.r.o. Sťažovateľ tvrdí, že cena produktu v zľave je umelo navýšená a cena výrobku po zľave je totožná s bežnou cenou výrobku, priamo na stránke výrobcu. Na stránke je televízor prezentovaný v zľave 18% a cene 599€, pričom na stránke výrobcu je uvedená totožná cena bez zľavy. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že cenotvorba je výhradne v rukách spoločnosti Alza, ktorá je oprávnená slobodne rozhodovať o tom, za aké ceny bude svoj tovar predávať. Skutočnosť, že konkurenčné e-shopy, prípadne e-shopy výrobcov predávajú tovar za odlišné ceny nemôže v žiadnom prípade viesť k záveru, že by sa spoločnosť Alza dopúšťala klamlivej reklamy. Naopak, je celkom prirodzené, že každý predajca má ceny tovaru stanovené podľa seba. Vo vzťahu k výrobku, na ktorý sťažovateľ poukazuje v sťažnosti, zadávateľ uvádza, že tento sa v októbri roku 2020 predával na e-shope spoločnosti za 729€, následne v rámci kampane Black Friday bol výrobok zlacnený na 599€ a v súčasnosti bola jeho cena opäť vrátená na čiastku 729€. Zadávateľ taktiež poukazuje na znenie svojich obchodných podmienok, ktoré sú každému zákazníkovi k dispozícii a v rámci ktorých je o.i. uvedené, že „Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby/licencie, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu Alza ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.“    
 
Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa je v rámci jeho ponuky vyobrazený predmetný produkt, spolu s popisom, informáciami o možnostiach zakúpenia a počte dostupných kusov. Pri produkte je uvedená zľava 18%, akciová cena 599€ a pôvodná cena 729€.   
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu informácia o cene obsiahnutá v reklame alebo okolnosť, že informácia o cene je neúplná alebo chýba, nesmie vzbudzovať predovšetkým dojem, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti (čl. 16 písm. a) Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Zadávateľ komunikoval výrobok v zľavovej akcii. V rámci reklamy zrozumiteľne uviedol výšku zľavy, pôvodnú cenu ako aj cenu po uplatnení zľavy a Komisia je toho názoru, že komunikácii ceny v tomto prípade zadávateľ venoval dostatočnú pozornosť. Komisia sa nedomnieva, že by informácia o cene v reklame bola neúplná a tiež si nemyslí, že by reklama vyvolávala dojem, že cena produktu je nižšia než aká je v skutočnosti. Okolnosť, na ktorú poukazuje sťažovateľ, a teda, že výrobok našiel v rovnakej cene avšak bez zľavy na stránkach predajcu v tomto prípade nie je relevantná k tomu, aby bolo možné reklamu vo vzťahu k informovaniu o cene vyhodnotiť ako neetickú. Cenotvorba predajcu je individuálna a je na zvážení každého subjektu, ktorý tovar predáva, za akú cenu ho zákazníkovi ponúkne, rovnako ako je na zvážení každého zákazníka, za akú cenu tovar kúpi. Vo všeobecnosti taktiež nemožno očakávať, že určenie cien predajcom bude v plnej miere kopírovať ceny iných predajcov, či výrobcov. Zároveň zadávateľ reklamy preukázal, že predmetný výrobok bol skutočne zľavnený, nakoľko v minulosti ako aj po skončení akcie bol predávaný za cenu, ktorá bola v rámci reklamy uvedená ako pôvodná a komunikovaná zľava ako aj zľavnené cena bola teda skutočná.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Web stránka zadávateľa: „Televízor“ , zadávateľa: Alza.sk s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 10. 12. 2020
Mária Tóthová Šimčáková v.r. predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.1.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.