78 (10-01) Televízor

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Internet Mall Slovakia s.r.o.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
TV spot: „Televízor“
zadávateľa: Internet Mall Slovakia s.r.o. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala v mesiaci december sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec, voči reklamnému spotu, ktorý komunikoval možnosť zakúpenia si televízora Samsung za zvýhodnenú cenu. Sťažovateľ poukazuje na to, že keď si chcel televízor objednať, zamestnanci mu povedali, že cena televízora je iná ako v reklame, konkrétne je vyššia.  
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že reklamná kampaň bola časovo obmedzená na niekoľko dní. Zákazník, ktorý v danom termíne riadnym spôsobom učinil objednávku, bol mu predmetný televízor predaný za podmienok (vrátane ceny a dopravy zadarmo), ktoré boli v reklame deklarované. K uvedenému zadávateľ priložil faktúru zákazníka, ktorý si v čase reklamnej kampane predmetný televízor riadne objednal a riadne zaň zaplatil v reklame uvádzanú kúpnu cenu. Vo vzťahu k situácii, ktorú popisuje sťažovateľ, zadávateľ uvádza, že zo sťažnosti nie je možné konkrétne určiť, kedy malo zo strany zákazníka dôjsť ku kontaktovaniu zákazníckeho centra a k snahe o podanie objednávky predmetného televízora, a teda je tu možnosť, že zákazníkovi boli poskytnuté informácie o inej cene televízora než uvádzanej v reklamnej kampani z dôvodu, že reklamná kampaň v čase jeho záujmu o kúpu už nebola v platnosti. Taktiež z podanej sťažnosti nie je možné sa bližšie vyjadriť k tomu, či nemohlo dôjsť pri sťažovateľovi k inému pochybeniu na strane operátora zákazníckeho centra alebo pri tvorení objednávky zákazníkom. 
 
Popis reklamy:
TV spot sa začína zobrazením tanečníkov, ktorí na pozadí dynamickej hudby tancujú a spievajú pieseň v znení: “Veľký, väčší...“. Spev je prerušený voice-overom, ktorý znie: „Najväčší Black Friday práve teraz na Mall.sk. Dokonalý zážitok z filmov, aj športových prenosov, to je Premium televízor od Samsungu“ – v obraze je vyobrazený predmetný produkt, s informáciou o akciovej cene a doprave zdarma. Následne voice-over pokračuje v znení: „U nás nakúpite darčeky bez rizika! Tie nevhodné nám môžete až do polovice januára vrátiť späť. Mall.sk.    
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnila právna zástupkyňa spoločnosti, Mgr. Sláva Taragelová.  S. Taragelová na úvod vysvetlila, že reklama bola odvysielaná pri príležitosti obmedzenej akcie, „Black Friday“, počas ktorej mal zákazník možnosť zakúpiť si vybraný, v reklame ponúkaný tovar za zvýhodnenú cenu. Reklama nebola vysielaná v čase, v ktorom si zákazník mohol tovar zakúpiť za inú cenu ako tú, ktorá je prezentovaná v reklame. Kampaň pozostávala z viacerých spotov, pričom tie sa odlišovali len v produktoch, ktoré boli ponúkané za zvýhodnenú cenu. V jeden deň však bol odvysielaný spot, ktorý propagoval len jeden výrobok. Na otázku ako sa mohol zákazník dozvedieť, aké je časové obmedzenie ponuky, resp. od kedy, do kedy vybraná cena pre daný produkt platí, S. Taragelová uviedla, že reklama bola odvysielaná len v čase platnosti zvýhodnenej akciovej ponuky. Navyše na web stránke, cez ktorú si zákazník okrem iného mohol výrobok aj objednať, bola uvedená vždy aktuálna cena. Samotná ponuka bola previazaná na časové obdobie, konkrétne na obdobie, v ktorom bola reálne reklama aj odvysielaná. Ak sa aj stalo, že produkt sa vypredal, zákazník, bol o danej skutočnosti oboznámený, tovar mu bol objednaný a predaný za cenu, uvedenú v reklame, ak bol výrobok objednaný v čase vysielania reklamnej kampane. Situácia, ktorú popisuje sťažovateľ mohla teda vzniknúť napríklad v prípade, že tovar objednával v čase, kedy kampaň už nebola aktuálna, a zároveň reklama už nebola ani vysielaná. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
V zmysle Kódexu sa v reklame nesmie opomenúť podstatná informácia, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie o obchodnej transakcii; pri posudzovaní rozsahu spotrebiteľovi sprostredkovaných informácií sa zohľadňuje aj použité komunikačné médium (čl. 14 ods.6 Kódexu). Cieľom reklamy bola v danom prípade komunikácia špecifickej akcie „Black Friday“, pri príležitosti ktorej si zákazník mohol zakúpiť vybraný, v reklame uvedený produkt za zvýhodnenú cenu. Z reklamy sú jasné základné podmienky ponuky, a teda aký konkrétny produkt si zákazník môže zakúpiť, vrátane ceny, za ktorú je tovar v rámci akcie ponúkaný. V reklame je taktiež zrozumiteľne uvedené, že súčasťou ponuky je doprava zdarma. V tomto smere mal teda zákazník dostatok informácii, na základe ktorých mohol urobiť kvalifikované rozhodnutie. Vo vzťahu k cene ako takej Komisia prihliadala aj na skutočnosť, že aktuálna cena produktu bola zároveň zverejnená aj na webovej stránke, čo vzhľadom na povahu subjektu, ktorým je internetový obchod považuje za dostatočné a je toho názoru, že cena bola jednoducho overiteľná či už v čase, kedy akcia platila alebo po jej ukončení. Komisia sa taktiež zaoberala otázkou možného zavedenia spotrebiteľa vo vzťahu k trvaniu akcie, nakoľko údaj od kedy, do kedy je akcia platná explicitne v reklame uvedený nebol. V tomto smere však brala do úvahy vyjadrenie zadávateľa, ktorý potvrdil, že reklama bola v médiách nasadená a odvysielaná výhradne len v tie dni, kedy bola cena, komunikovaná v reklame, platná a aktuálna. Ak si teda zákazník objednal tovar v tomto období, zaplatil zaň cenu uvedenú v reklame, čo zadávateľ doložil aj konkrétnou faktúrou, ktorú pre objednávku z kampane v danom časovom období na televízor vystavil. V tomto konkrétnom prípade možno označenie „Black Friday“ chápať ako časové označenie jednodňovej alebo krátkej akciovej ponuky. S ohľadom na uvedené ale možno uviesť, že vzhľadom na skutočnosť, že toto označenie nemá konkrétne časové ohraničenie Komisia upozorňuje, že spotrebiteľ môže nadobudnú dojem, že kampaň trvá dlhšie ako v skutočnosti, a skôr je sklamaný po návšteve web stránky po skončení akcie. Čo by sa pri jednoznačnom časovom ohraničení akcie nestalo.  Vo vzťahu k námietke ohľadom toho, že sťažovateľovi bola pri objednaní povedaná informácia o inej cene je potrebné uviesť, že situácia mohla vzniknúť alebo tým, že sťažovateľ si objednával tovar po uplynutí akcie, alebo poskytnutím mylnej informácie od zamestnanca zadávateľa, na čo sa však pôsobnosť AK RPR v danom kontexte nevzťahuje. Samotnú reklama v tomto konkrétnom prípade však Komisia vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Televízor“, zadávateľa: Internet Mall Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je  opodstatnená.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 01. 2019 
 
                                                                                               
                                                                                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
 
 

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

27.9.2019

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

    BRATISLAVA. Dňa 12. 09. 2019 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako...

20.8.2019

Raňajky s reklamou: Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?

  Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.