22 (05-03) TATRATEA

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: KARLOFF, s.r.o.
Médium: Internetová reklama (reklama na Instagrame)
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internetová reklama (príspevok na Instagrame): „Tatratea“
Zadávateľa: KARLOFF, s.r.o.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres  Trenčín voči príspevku na Instagrame, ktorý bol zverejnený na účte emefka_official, a ktorý komunikoval produkt Tatratea. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama prezentuje alkohol ako nástroj na zlepšenie nálady, resp. duševnej výkonnosti. Sťažovateľ tiež namieta, že prezentuje tvrdý alkohol na stránke, kde je publikum zložené prevažne z ľudí pod 18 rokov. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že v rámci textácie príspevku – „Prečo máš stále takú dobrú náladu. Lebo sa riadim hviezdami“ došlo k pochybeniu a zadávateľ uznáva, že tento text je napísaný nešťastne a môže na ľudí pôsobiť tak, že konzumácia alkoholu navádza k zlepšeniu nálady. Zadávateľ však taktiež uvádza, že príspevky na stránke Emefka sú vytvárané s nadhľadom a sú vtipom, o čom sú jej sledovatelia patrične informovaní a vtip je poznať aj z ostatných príspevkov stránky. Na obrázku nie sú ľudia, ktorí priamo konzumujú alkohol, nie sú zobrazení v nemravnej či zosmiešňujúcej pozícii a v reklame nie je znížená ich dôstojnosť. Muž drží fľašu v ruke a dívajú sa spolu so ženou na hviezdy, ktoré vytvárajú siluetu fľaše. Vo vzťahu k námietke sťažovateľa, že publikum stránky Emefka tvoria prevažne ľudia pod 18 rokov, zadávateľ uvádza, že v danom prípade je to práve naopak. Títo ľudia tvoria veľmi malé percento zloženia publika (zadávateľ priložil podrobné štatistiky zo zloženia publika stránky Emefka na ich Facebooku a ich Instagrame).
Zadávateľ uvádza, že si uvedomuje svoju zodpovednosť za mravný kontext každej svojej reklamy, preto bude všetky svoje spolupráce označovať v texte slovným spojením Pite s rozumom od 18 rokov. Ak to nie je možné, označí ich piktogramom s použitím hranice veku. Príspevky na  sociálnych sieťach sú ošetrené tak, že užívateľ sa bez udania veku na stránku nedostane. Tam táto textácia nie je nutná. V závere zadávateľ uvádza, že ako nápravu, príspevok vzhľadom na možné porušenie etického kódexu preventívne vymazal a nie je možné ho dohľadať.
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu príspevku na Instagrame, ktorý bol zverejnený na účte emefka_official. Vizuál zobrazuje pár – muža a ženu, ktorý sedí vonku. Žena má v ruke hrnček s nápojom, muž drží v ruke fľašu s nápojom Tatratea. Žena sa pýta: „Prečo máš stále takú dobrú náladu?“, muž odpovie: „Lebo sa riadim hviezdami“. Druhá časť vizuálu zobrazuje hviezdnu oblohu, kde hviezdy sú usporiadané do tvaru fľaše s nápojom, s označením „T“. Príspevok je doplnený textom v znení: „Môže byť niečo krajšie, ako pozorovať hviezdy? Jasné, pozorovať hviezdy a popíjať pri tom tatranský. Inak, tatranský čaj teraz prišiel s novým drinkom Hviezdny prach, ktorého prípravu si môžeš pozrieť v bio.“ 
Pod textom sú hashtagy a označenie spolupráce so značkou „@tatratea_sk.   
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že uvedený komunikát bol komerčnou reklamou, ktorej cieľom bola komunikácia konkrétnej značky alkoholického nápoja Tatratea. Vo vzťahu k umiestneniu reklamy alkoholických nápojov, Kódex na túto kladie o.i. požiadavku, že reklama alkoholických nápojov nesmie byť umiestnená v komunikačnom médiu určenom pre maloletých. Reklama mala v predmetnom prípade podobu príspevku, ktorý bol umiestnený na Instagramovom účte Emefka.  Komisia sa nedomnieva, že umiestnenie reklamy bolo v tomto prípade neetické a pri posudzovaní vychádzala o.i. aj z oficiálnych štatistík publika daného  účtu na Instagrame, z ktorých vyplýva, že majoritnú časť jeho sledovateľov tvoria dospelé osoby nad 18 rokov, nie maloletí, tak uvádza sťažovateľ.  Komisia má preto za to, že reklama nebola umiestnená v komunikačnom médiu určenom pre maloletých. 
V zmysle Kódexu reklama nesmie tvrdiť, že alkoholický nápoj pôsobí ako stimulátor či sedatívum alebo má liečivé účinky, ani takéto účinky naznačovať (čl. 35 ods. 2 Kódexu). Reklama v danom prípade využíva určitý druh humoru a reklamného nadsadenia. Komisia však tieto nevníma ako extrémne, prípadne také, ktoré by bolo možné v danom prípad vyhodnotiť vo vzťahu ku komunikácii alkoholu ako neetické. Je pravdou, že text uvedený v reklame môže čiastočne evokovať aj interpretáciu, ktorú naznačuje sťažovateľ, a teda, že konzumácia alkoholu podporuje zlepšenie nálady, avšak v danom prípade Komisia prihliadala aj na skutočnosť, že príspevok bol zverejnený na Instagramovom účte, ktorý bežne využíva vtip, humor, či hyperbolu, čo je z príspevkov zrejmé. Navyše vizuálne spracovanie reklamy nezobrazuje osoby v stave opitosti ani osoby, ktoré alkohol priamo konzumujú. Z tohto dôvodu má Komisia za to, že reklama neporušuje Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internetová reklama (príspevok na Instagrame): „Tatratea“, zadávateľa: KARLOFF, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 27. 05. 2021 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.