39 (06-06) Taká istá banka, akurát, že úplne iná"

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Taká istá banka, akurát, že úplne iná“
zadávateľa: Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank  
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Banská Bystrica, voči TV spotu, ktorý propaguje banku 365.bank. Sťažovateľ namieta, že v reklame je zobrazená pracovníčka banky, ktorá si nevhodne podopiera hlavu, pričom hlas vyzve divákov že ju treba vyhodiť, tak ako všetko zbytočné. Sťažovateľ má za to, že reklama navádza na útok voči zamestnankyniam banky a ženám. Podľa sťažovateľa reklama nevhodne ovplyvňuje mladých ľudí.  
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že predmetom reklamy je propagácia 365.bank a produktov osobného účtu s platobnou kartou od 365.bank, ktoré sa odlišujú najmä tým, že sú predávané elektronicky bez nutnosti návštevy „kamennej“ pobočky a nutnosti styku so zamestnancom. Z tohto dôvodu bolo potrebné dokázať „nepotrebnosť“ pracovníka (akéhokoľvek pohlavia). Uchopenie a zodvihnutie postavičky v reklame podľa zadávateľa nepredstavuje správanie, ktoré by bolo možné teoreticky vnímať ako napadnutie. Účelom reklamy malo byť vytvorenie prvotného záujmu klienta o produkt banky, a to za využitia humorného zveličenia a absurdnej situácie. V priebehu reklamy nedochádza k žiadnemu priamemu násilnému aktu, ktorý by zobrazoval prvok ublíženia, smrti, zabitia, ani iný prvok pripomínajúci či evokujúci smrť, a zároveň, vzhľadom na celkové komunikačné posolstvo reklamy nepovažuje zadávateľ reklamu za nevhodnú. Z reklamy je zároveň podľa zadávateľa zrejmé, že neobsahuje reálne zobrazenie situácie, ktorá by sa mohla vyskytnúť v bežnom živote. Scéna reklamy sa neodohráva v reálnom, ale v animovanom prostredí a reklama obsahuje nereálne a nadprirodzené prvky a skutočnosti. Zadávateľ taktiež reklamu nepovažuje za nevhodnú a útočnú na ženy. Cieľom reklamy nebolo poukázať na zbytočnosť zamestnancov pobočiek, a už vôbec nie zamestnankýň, či žien vo všeobecnosti, ale na nepotrebnosť zamestnancov pobočiek na účely uzavretia alebo využitia produktov 365. Bank. V reklame bola schválne využitá postavička osoby ženského pohlavia, pretože reklama bola zameraná na scénu na pobočke bánk, kde pracujú predovšetkým ženy, čo potvrdzujú aj interné štatistiky Poštovej banky. Banka teda nemala záujem poukázať dehonestujúcim spôsobom na zamestnankyne pobočiek a degradovať tak ich dôležitosť. 
 
Popis reklamy:
Čiastočne animovaný spot sa začína záberom na fiktívnu pobočku banky, označenú ako „Včerajšia banka“. Za prepážkou je pracovníčka banky, ktorá si unudene podopiera rukou hlavu. Ostatné okienka v banke sú zatvorené, prípadne je na nich uvedený odkaz „čoskoro otvárame“. K postavičke pracovníčky sa zhora načiahne ruka, ktorá ju uchopí a akoby vytiahne od prepážky do vzduchu. Nasleduje záber na ruku, ktorá drží smartfón a ďalšiu ruku, ktorá drží platobnú kartu. V obraze je umiestnený text v znení: „Účet a karta úplne zadarmo, bez podmienok.“. Následne je text nahradený ďalším v znení: „Tak sa zbav zbytočností a vyskúšaj to ešte dnes.“ 
Spot je doplnený voice-overom v znení: „Vieš si predstaviť, aká by to bola banka, bez pani za okienkom? Nuž presne taká istá, ako tá tvoja. Akurát, že úplne iná. Nepotrebovala by pobočky a dala by ti účet a platobnú kartu zadarmo, bez podmienok. Tak sa zbav zbytočností a vyskúšaj si takú ešte dnes. 365. banka.“, logom banky a odkazom na jej web stránku.    
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame použitým zobrazeniam násilia v obraze alebo vo zvuku, predovšetkým sa vyvarovať použitia akéhokoľvek zobrazenia domáceho násilia, rodového násilia alebo násilia voči menšinovým jednotlivcom alebo skupinám v obraze alebo vo zvuku, ktoré by mohlo s ohľadom na celkové obrazové, zvukové alebo zvukovo-obrazové stvárnenie reklamy pôsobiť na priemerného spotrebiteľa ako obhajoba, schvaľovanie alebo propagácia takéhoto násilia (čl. 11 ods. 1 písm. d) Kódexu. Cieľom danej reklamy bola komunikácia novej tzv. mobilnej banky a jej služieb. Komisia pri posudzovaní brala o.i. do úvahy aj skutočnosť, že predmetná banka sa od iných, tradičných bánk odlišuje spôsobom poskytovania svojich služieb – banka nemá klasické kamenné pobočky a svoje služby poskytuje formou mobilnej aplikácie. Túto svoju základnú charakteristiku komunikoval zadávateľ aj v priamo v televíznom spote, ktorý Komisia vyhodnotila ako neporušujúci Kódex. Televízny spot nezobrazuje takpovediac reálne prostredie ani reálnu situáciu. Reklama je čiastočne animovaná, využíva zjavnú mieru reklamného nadsadenia a metafory, ktorá je interpretovateľná práve v kontexte komunikačného posolstva. Zobrazenia v reklame sú absurdné a nereálne a Komisia nevníma ako násilné ani zobrazenie aktu, v ktorom „ruka vytiahne pracovníčku banky“. V danom prípade ide skôr o ilustráciu toho, že v novej banke pracovníkov v pobočke spotrebitelia nenájdu, resp. že banka pobočky ani nemá. Určitým spôsobom môže byť diskutabilné predmetné zobrazenie v kontexte tvrdenia „tak sa zbav zbytočností...“, avšak s ohľadom na celkové komunikačné posolstvo reklamy, nepovažuje ani toto Komisia za také, ktoré by mohlo znižovať ľudskú dôstojnosť, či zobrazovať násilie. Navyše vychádzajúc z reality, v rámci ktorej sa spotrebitelia stretávajú skôr s tým, že pracovníci a pracovníčky bánk sú naopak vyťažení a nemajú takpovediac čas „nudiť sa“ Komisia nepredpokladá, že by uvedenú reklamu a zobrazenia v nej mohol priemerný spotrebiteľ vnímať doslovne. Komisia však v kontexte problematiky násilia a diskriminácie a zobrazovania človeka ako ľudskej bytosti bez ohľadu na to, či ide o animovanú alebo skutočnú osobu, dáva do pozornosti odôvodnenosť požiadavky zvážiť možnú zvýšenú citlivosť spotrebiteľov na takéto zobrazovania.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Taká istá banka, akurát, že úplne iná“, zadávateľa: Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank  nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 20. 06. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.