31 (05-01) Tak vonia jar

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.
Médium: vonkajšia reklama
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Vonkajšia reklama: „Tak vonia jar“
zadávateľa: HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči vonkajšej reklame zadávateľa HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama podprahovo vytvára dojem násilia a obsahuje až sadistické vyobrazenia, nakoľko v rámci jej vizuálu sú zobrazené osoby, ktorým nie je vidieť hlava, z čoho sťažovateľ usudzuje, že tieto ani nemôžu dýchať. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že je toho názoru, že v predmetnej Kampani absentujú akékoľvek násilné prvky, zložky agresie alebo znaky asociálneho alebo agresívneho správania, či útoku. Kampaň ďalej nijako nepodnecuje priamo alebo nepriamo k násiliu, agresivite alebo sebapoškodzovaniu. Je zrejmé, že spôsob, akým je Kampaň komunikovaná nie je spôsobilý ohroziť zdravie; fyzický, psychický alebo morálny vývoj jednotlivcov, ba práve naopak, sleduje výchovný charakter a nabáda adresátov k láske voči prírode najmä spôsobom, že využíva motív lásky k životnému prostrediu s abstraktným, až komickým vyobrazením, s cieľom zaujať adresátov. Kampaň v očiach priemerne znalého spotrebiteľa jednoznačne znázorňuje príchod nového ročného obdobia plnej elánu, lásky a pozitívnych životných impulzov. Komunikát s názvom „Takto vonia jar“ vyobrazuje zakončenie zimného
spánku a prebudenie harmónie prírody plnej farieb a vône, ktorá rozvoniava vitalitou a novým životom, ktorý je pre jarné ročné obdobia obzvlášť typické. Uvedené pozitívum má psychologický efekt aj na protagonistov, ktorí navonok farbisto a radostne zdieľajú ideu príchodu jari, a to bez náznakov akejkoľvek neetickosti. Zadávateľ tento komunikát uvádzal do obehu s absolútnym pocitom zodpovednosti voči adresátom bez toho, aby porušoval a / alebo navádzal na porušovanie noriem a / alebo iných pravidiel slušnosti. Hlavní protagonisti nekonajú v rozpore so žiadnymi normatívnymi právnymi aktmi, etickými, morálnymi alebo inými pravidlami správania. Komunikát rovnako nevzbudzuje ani dojem, že by zadávateľ porušenie akýchkoľvek noriem a pravidiel schvaľoval alebo by s takýmito konaním bol súhlasil. V komunikáte nedochádza k narušeniu integrity protagonistov, pričom nedochádza ani v jednom z vyobrazení k spôsobeniu ujmy na právach alebo právom chránených záujmov aktérov (ide len o humorné a komické stvárnenie simulovaného aktu vône jari). Jednotlivé situácie, v ktorých sa hlavní protagonisti ocitli, sú bezprostredné a pôsobia s ľahkým humorom. Hlavní aktéri predmetnej Kampane otvárajú „záhradnú“ sezónu spôsobom čo v najlepšej miere (sprostredkovane) odovzdať adresátom výraznú vôňu čerstvo pokosenej trávy, zelene, jarných kvietkov a prírody, ktorá sa prebúdza zo zimného spánku, pričom sa dostávajú do nie vždy štandardných situácií s porciou humoru. Hlavní protagonisti prehnane a vtipne popisujú ako rozvoniavajú kvety a rozváňa čerstvo pokosená lúka s aspektom upriamiť pozornosť adresátov na prírodné úkazy a príchod ročného obdobia plnej farebnej krásy, sily a úspechu. Uvedené skutočnosti potvrdzujú aj farebné šatstvá a módne doplnky účinkujúcich aktérov, ich reč tela ako aj celková farebná škála - s pozitívnym nádychom, - použitá pri príprave Kampane. Zadávateľ dodáva, že z komunikátu nijako nevyplýva a ani nenaznačuje, že by na účinkujúcich aktérov bol vyvíjaný fyzický alebo psychický nátlak, ktorý by im mohol spôsobovať ujmu v podobe nemožnosti dýchať alebo sa dobrovoľne nadýchnuť. Z komunikátu je teda jasne identifikovateľné, že účinkujúci sú vyobrazení a konajú v jednotlivých situáciách dobrovoľne, na základe ich vlastnej vôle a bez toho, aby boli k výkonu takejto činnosti akokoľvek nútení, ohrozovaní.
 
Popis reklamy:
Reklamná kampaň pozostáva zo série obsahujúcej viaceré vizuály. Na vizuáloch sú samostatne zobrazené osoby, ktorým nie je vidieť hlava. Muž zaborený tvárou do kopy čerstvo pokosenej trávy; žena so zaborenou hlavou do rozkvitnutého kríku; žena s hlavou zaborenou do zeleného stromu; muž zaborený hlavou do živého plota; muž stojaci na hlave s tvárou zaborenou do rozkvitnutej lúky. V rámci všetkých vizuálov je dominantným výrazovým prvkom headline v znení: „Tak vonia jar“. Súčasťou vizuálov je logo spoločnosti doplnené sloganom: „ S nami to zvládnete“. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie bezdôvodne, najmä bez opodstatnenia vo vzdelávacích alebo sociálnych cieľoch, obsahovať zobrazenie alebo opis nebezpečnej situácie alebo praktiky, ktorá sa javí ako riziková pre bezpečnosť alebo zdravie (čl. 23 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia s námietkami sťažovateľa nestotožnila. Reklama pracuje s výrazným reklamným nadsadením a prvkami humoru, ktoré sú z celkového spracovania jej vizuálov priemernému spotrebiteľovi zrejmé. Vizuál reklamy, ako aj zobrazenie osôb navyše korešponduje s headlinom reklamy v znení: „Tak vonia jar“, ktorý celkové komunikačné posolstvo reklamy posilňuje a definuje. V reklame nie sú vyobrazenia, ktoré možno považovať za násilné, ani zobrazenia, ktoré by zachytávali hlavných protagonistov dehonestujúcim, či degradujúcim spôsobom. Akt „zaborenia tváre“ do trávnika, rozkvitnutého stromu, či lúky a skutočnosť, že hlavným protagonistom reklamy nie je vidieť tvár nepovažuje v predmetnom prípade Komisia za násilné, nakoľko vizuál je v kontexte vyššie uvedeného headlinu interpretovateľný spôsobom, že hlavní protagonisti „ovoniavajú jar“. Celkový odkaz kampane je pozitívny s vyobrazením komickej situácie, navyše v súlade s produktmi a službami, ktoré zadávateľ poskytuje, konkrétne záhradného sortimentu. S ohľadom na tieto skutočnosti Komisia vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.    
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „Tak vonia jar“, zadávateľa: HORNBACH – Baumarkt SK spol. s r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.  
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa15. 05. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková   
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.