03 (02-03) Tábory

Sťažovateľ:
Zadávateľ: WACHUMBA ck, s.r.o.
Médium: Internentová reklama (príspevky na sociálnej sieti)
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 15 ods. 4
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internetová reklama (príspevky na sociálnej sieti): „Wachumba“ 
zadávateľa: WACHUMBA ck, s.r.o. 
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 15 ods. 4 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trenčín voči reklame zverejnenej na sociálnej sieti v podobe plateného príspevku, ktorá komunikuje letné tábory zadávateľa WACHUMBA ck, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že predmetný komunikát využíva superlatívy a bez možnosti overenia uvádza, že spoločnosti „verí najviac rodičov“ a „najspoľahlivejšie tábory“.
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že s tvrdením sťažovateľa nesúhlasí a následne uvádza „...pri vytváraní predmetnej reklamy, sme si podkladové informácie overovali z viacerých verejne dostupných zdrojov, pričom jednotlivé zdroje a fakty, ktoré nás viedli k nami prezentovanému názoru uvádzame nižšie; Vo veci reklamného sloganu “Najviac rodičov verí Wachumbe - aj počas korony” Počas leta 2020 sme si preverovali počty detí, ktoré na svojich internetových stránkach uvádzala naša konkurencia a zo všetkých väčších komerčných organizátorov detských táborov na Slovensku sme mali počas tohto obdobia najviac detí /klientov. Tento fakt si je možné overiť najmä z nasledovných zdrojov: Napr. Facebooková stránka cestovnej kancelárie CK Slniečko, spol. s r. o., so sídlom Palackého 88/8 911 01 Trenčín, IČO: 43840949 (ďalej len CK Slniečko“), ktorá spolu s nami patrí medzi najväčších organizátorov detských letných táborov na Slovensku, pričom v renomovanom období uvádzala, že už majú viac ako 1900 detí, pričom naša CK mala v tom istom čase už viac ako 2500 detí. Taktiež pri porovnaní ostatných verejne dostupných informácií jednotlivých organizátorov letných táborov sme zistili, že naša CK bola počas leta 2020 najväčším organizátorom letných táborov na Slovensku (pozn. zadávateľ poskytol rade ako súčasť vyjadrenia printscreen z facebookovej stránky CK Slniečko). 
Túto skutočnosť ďalej potvrdzujú aj finančné ukazovatele dostupné na internetovej stránke Finstat, napr.: https://www.finstat.sk/43840949, podľa ktorých jeden z najväčších organizátorov detských letných táborov CK Slniečko v roku 2020 klesol s obratmi o takmer 1 milión eur, pričom naša CK klesla obratovo o cca 400 tis. EUR. Keďže ceny v tomto odvetví sú veľmi porovnateľné a nie sú v nich markantné rozdiely, ktoré by spôsobili zásadný nárast tržieb v renomovanom období oproti iným organizátorom, dosiahnuté obraty jednotlivých organizátorov detských táborov vypovedajú aj o počte klientov daných organizátorov. 
Použitie ďalšieho namietaného superlatívu v znení “Najspoľahlivejšie tábory” sme si dovolili použiť na základe nasledovných argumentov:
• ako jediný komerčný organizátor detských táborov máme Akreditáciu Ministerstva školstva SR ktorá je zverejnená na našej internetovej stránke: https://wachumba.eu/blog/wachumba-akreditacia-animovania,
• zo všetkých komerčných organizátorov detských letných táborov máme najvyššie poistenie proti insolventnosti a to až do výšky 420 tis. EUR (https://wachumba.eu/documents/poistenie-proti-insolventnosti.pdf) na porovnanie naša konkurencia má uzatvorené poistenie insolventnosti len do výšky 285 tis. EUR, tieto údaje sú dostupné napr. na internetovej stránke https://www.soi.sk/sk/zoznamcestovnych-kancelarii/zoznam-cestovnych-kancelarii.soi?ind= kde je v zozname jednotlivých cestovných kancelárií uvedená aj výška poistenia voči insolventnosti, pričom ktokoľvek si môže tento fakt overiť, 
• vzhľadom k tomu, že počas leta 2020 sme podľa verejne dostupných informácií organizovali tábory pre najviac detí, nadobudli sme početné skúsenosti ako organizovať tábory aj počas obdobia pandémie Covid-19,
• v prípade nepriaznivej situácie, ako nastala napr. aj v septembri 2020, prípade v zime 2020/2021 kedy z dôvodu pretrvávajúcej pandémie zatvorili lyžiarske strediská, vraciame našim klientom peniaze, čo je nad rámec našej zákonnej povinnosti, na rozdiel od našej konkurencie, ktorá vo väčšine prípadov dáva svojim klientom len vouchre, ktoré si môžu uplatniť v náhradnom termíne, či kúpou iného produktu; tieto skutočnosti potvrdzujú o.i. dlhoročné obchodné praktiky cestovných kancelárií, prípadne reklamačné poriadky zverejnené na ich internetových stránkach alebo všeobecné obchodné podmienky jednotlivých organizátorov,
• všetky nami uvádzané argumenty na základe ktorých sa domnievame, že organizujeme „najspoľahlivejšie tábory“ uvádzame aj v našom blogu, na ktorý predmetné reklama odkazuje (https://wachumba.eu/blog/wachumba-detske-tabory-letne-tabory-blogdovera-v-sezone-2021) 
Podľa článku XV ods. 4 Kódexu „Reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a
hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na
celý produkt.“
Na základe vyššie uvedených informácií ako aj po rozkliknutí predmetnej reklamy je zrejmé,
že táto reklama obsahovala celú škálu informácií, ktoré potvrdzovali nami uvádzané „superlatívy“. 
Taktiež na našej internetovej stránke: https://wachumba.eu/blog/wachumbadetske-tabory-letne-tabory-blog-dovera-v-sezone-2021 je podrobne rozpísaný náš zodpovedný prístup pri organizovaní detských táborov počas obdobia pandémie Covid-19 (tzv. „korony“). Je možné, že spotrebiteľ po vzhliadnutí našej reklamy nemá hneď preukázané, že nami uvádzané superlatívy vychádzajú z reálnych faktov a údajov, avšak nechceli sme priamo uvádzať porovnávacie údaje s údajmi našej konkurencie, keďže takýto spôsobom by mohlo ísť o formu porovnávacej reklamy. Avšak jednotlivé fakty sme si patrične overili z verejne dostupných zdrojov, pričom tieto skutočnosti potvrdzujú nami uvádzané superlatívy. Zároveň aj bežný spotrebiteľ má možnosť si tieto údaje z verejne dostupných internetových stránok jednotlivých organizátorov detských táborov, zo stránky SOI ako aj finančných databáz podrobne overiť. Podľa nášho názoru, fakt, že naša CK je najspoľahlivejšia a verí jej najviac rodičov jednoznačne potvrdzuje aj skutočnosť, že v rozhodnom období v roku 2020 sme organizovali pobyty pre 4.000 detí / klientov. Ostatní komerční organizátori detských táborov na Slovensku dlhodobo nedosahujú také čísla a obraty ako naša CK a CK Slniečko, preto v tomto vyjadrení neuvádzame presné čísla ďalších organizátorov detských táborov. Samozrejme na našej internetovej stránke sme uviedli len celkový počet detí / klientov našej CK bez explicitného porovnania s údajmi ostatných organizátorov detských letných táborov, nakoľko sa jedná o naše vlastné promo a nie o porovnávaciu reklamu.“ V závere zadávateľ ďalej uvádza „že našou reklamou sme neporušili žiadne ustanovenie Kódexu, ani namietaný čl. 15 ods. 4, nakoľko nami uvádzané informácie vychádzali z pravdivých verejne dostupných informácií, ktoré si môže ktokoľvek dohľadať a porovnať. Naša reklama bola taktiež zverejnená v súlade s ustanoveniami zákona č. 147/2001Z. z. o reklame.“
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu sponzorovaného príspevku na sociálnej sieti Facebook a pozostáva z viacerých vizuálov: 
 
Vizuál č. 1
Obrázok, ktorý je súčasťou príspevku zobrazuje na žltom pozadí piktogram dieťaťa, ktoré sedí na dlani a nad ním je dáždnik. Vizuál je doplnený ďalšími grafickými prvkami a logom Wachumba. Súčasťou je headline v znení: „Najspoľahlivejšie tábory s garanciou proti covidu.“ Súčasťou príspevku je text v znení: “Najviac rodičov verí Wachumbe – aj počas korony. Rezervujte si tábor bez obáv už teraz za najlepšie ceny. Máme najpestrejšie programy pre deti, najlepšie garancie pre rodičov.“ V spodnej časti príspevku je odkaz, po kliknutí na ktorý je užívateľ presmerovaný na web stránku zadávateľa. 
 
Vizuál č. 2
Obrázok, ktorý je súčasťou príspevku zobrazuje deti, ktoré sedia v kabínke na bobovej dráhe. Súčasťou vizuálu je text: „First moment zľava“ a „Wachumba letné tábory“   Súčasťou príspevku je text v znení: “Najviac rodičov a detí verí Wachumbe. Nesklameme vás ani v roku 2021.“. V spodnej časti príspevku je odkaz, po kliknutí na ktorý je užívateľ presmerovaný na web stránku zadávateľa a text v znení: „S garanciami a výhodne. Poistenie proti úpadku.“ 
 
Vizuál č. 3
Obrázok, ktorý je súčasťou príspevku na žltom pozadí zobrazuje logo Wachumba spolu s grafickými prvkami rôznych farieb. Súčasťou príspevku je text v znení: “Najviac rodičov verí Wachumbe – aj počas korony. Rezervujte si tábor bez obáv už teraz za najlepšie ceny. Máme najpestrejšie programy pre deti, najlepšie garancie pre rodičov.“ V spodnej časti príspevku je odkaz, po kliknutí na ktorý je užívateľ presmerovaný na web stránku zadávateľa. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). V predmetnej reklame využil zadávateľ superlatívy o.i.  v kontexte tvrdení „najspoľahlivejšie tábory“, „najviac rodičov“, či „najlepšie garancie“.  Zadávateľ v rámci svojho vyjadrenia odôvodňuje opodstatnenosť predmetných tvrdení viacerými skutočnosťami. Je pravdou, že časť uvedených skutočností nasvedčuje tomu, že služby, ktoré ponúka zadávateľ sú kvalitné a profesionálne, pričom zadávateľ svojim  zákazníkom poskytuje viaceré benefity, ktoré môžu byť v aktuálnom čase pre zákazníka výhodou (napríklad výška poistenia, vrátenie hotovosti v prípade zhoršenia pandemickej situácie) a Komisia tieto benefity ani nespochybňuje. Komisia má ale za to, že uvádzané  skutočnosti nie sú dostatočne relevantné vo vzťahu k vyššie uvedeným tvrdeniam, keďže nepreukazujú skutočnosť, že spoločnosť na základe týchto vybraných kategórií môže o sebe tvrdiť, že má „najspoľahlivejšie tábory“. Samotná kategória „spoľahlivosti“ nie je definovaná žiadnymi parametrami, ktoré by dokázali vyhradiť službu zadávateľa oproti ostatným službám detských táborov. Je však nepochybné, že využitie superlatívu v tejto podobe vymedzuje postavenie zadávateľa ako „najspoľahlivejšieho“, resp. poskytujúceho „najspoľahlivejšie tábory“ ku všetkým súťažiteľom, subjektom na trhu, čo nemusí byť pravda a táto skutočnosť ani preukázaná nebola. Uvedené by bolo akceptovateľným, ak zadávateľ získal prvenstvo napríklad v nejakom oficiálnom hodnotení, či rebríčku zostavenom nezávislou autoritou, ktorý by jednoznačne definoval kategóriu „spoľahlivosti“ a zároveň potvrdil, že zadávateľ dosahuje parametre, ktoré ho v rámci tejto kategórie zaraďujú ako „najspoľahlivejšieho“, a to práve aj vo vzťahu ku konkurencii. Tiež kombinácia superlatívu s ohľadom na súčasnú situáciu „Najspoľahlivejšie tábory s garanciou proti covidu.“ nie je preukázaná, resp. neopiera sa o žiadne vymedzenie napr. počet nakazených detí, opatrenia, kvalita a počet dezinfekcie spoločných priestorov a pod. oproti iným táborom.  
 
Taktiež tvrdenie „najlepšie garancie pre rodičov“ nie je v danom prípade možné vnímať ako etické, nakoľko definícia toho, čo považujú rodičia za „najlepšiu garanciu“ môže byť individuálna práve s ohľadom na preferencie jednotlivcov a každému rodičovi môže vyhovovať iná kvalita služby, ktorá pre nich predstavuje takú garanciu, ktorá je rozhodujúca pre umiestnenie dieťaťa do tábora.  
 
Vo vzťahu k tvrdeniu „Najviac rodičov verí Wachumbe“, sa zadávateľ odvoláva na počet detí, ktoré v roku 2020 využili jeho služby a tiež uvádza, že v danom období v porovnaní s konkurenciou bol najväčším organizátorom detských letných táborov. Komisia má za to, že predmetná skutočnosť nie je tou, ktorá by preukazovala opodstatnenosť využitia namietaného tvrdenia. Uvedené je skôr potvrdením toho, že zadávateľ v rámci daného obdobia zorganizoval pobyty pre uvedený počet detí (a možno aj najväčší), nie však, že najviac rodičov verí Wachumbe, tak ako vyvodzuje zadávateľ. 
 
Vo vzťahu k používaniu superlatívov má Komisia za to, že majú byť v reklame používané s primeranou vážnosťou tak voči spotrebiteľom, ako aj voči ostatným súťažiteľom na trhu. Tiež Komisia poukazuje na skutočnosť, že superlatív je porovnávacou kategóriou. To znamená, že pre každý superlatív je potrebné skúmať jeho preukázanie ako konkurenčnej výhody. V danom prípade Komisia nespochybňuje údaje a informácie na ktoré sa odvoláva zadávateľ, ale má za to, že tieto informácie nereprezentujú dané kategórie, ktoré si zadávateľ vybral v rámci reklamného textu. 
 
Komisia má preto za to, že zadávateľ dostatočne nepreukázal opodstatnenosť využitia superlatívov v reklame a má preto za to, že sťažnosť je opodstatnená.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (príspevky na sociálnej sieti): „Wachumba“, zadávateľa: WACHUMBA ck, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 15 ods. 4 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 25. 02. 2021
 
 
   Mária Tóthová Šimčáková v.r.
         predsedníčka Komisie
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.