50 (07-11) Suunto Ambit3 Peak – na Heureke nakúpite vždy za najlepšie ceny

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Heureka Shopping s.r.o., Česká republika
Médium: Facebook
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods.5 písm. b)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Facebook: „Suunto Ambit3 Peak“
zadávateľa: Heureka Shopping s.r.o., Česká republika
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci august zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči sponzorovanej reklame na Facebooku, zadávateľa Heureka, ktorá propagovala konkrétny produkt hodinky Suunto Ambit3 Peak. Sťažovateľ poukazuje na skutočnosť, že reklama obsahuje informáciu, že hodinky je možné si zakúpiť za cenu od 42,53€, čo v skutočnosti nie je pravda, keďže produkt nie je možné za túto cenu kúpiť v žiadnom z porovnávaných obchodov a jeho cena je vyššia ako 220€. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 12.09.2018 uviedol, že produkty, vrátane ich ceny sú k danému produktu nahrávané jednotlivými e-shopmi prostredníctvom tzv. xmls feedu. V tomto konkrétnom prípade došlo k tomu, že prevádzkovateľ e-shop zaslal k produktovej karte výrobku, ktorý je propagovaný v reklame feed, obsahom ktorého neboli hodinky Suunto Ambit3 Peak, ale len náramok k hodinkám. Došlo teda k pochybeniu na strane e-shopu. Spoločnosť kontroluje správnosť reklamy a v prípade, že nájde chybu, tak ju opraví. Vzhľadom k tomu, že predmetom reklamy je rádovo stotisíc produktov, môže niekedy nastať situácia, kedy sa na určitý časovo obmedzený úsek zobrazí reklama s nesprávnou cenou. Po kliknutí na reklamu však bolo jasné, že sa jedná len o náramok, nie o hodinky ako také. 
 
Popis reklamy: 
Sponzorovaný príspevok na Facebooku obsahuje fotografiu konkrétneho produktu – hodiniek Suunto Ambit3 Peak s odkazom na cena od 42,53€. Vizuál obsahuje odkaz na stránku, kde je zobrazené porovnanie ceny „porovnať cenu“. Reklama je doplnená textom v znení: „Ešte stále váhate? Porovnajte ceny a ponuky. Čítajte recenzie a hodnotenia zákazníkov. Heureka.sk Na Heureke nakúpite vždy za najlepšie ceny.“
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo alebo nepriamo, pričom osobitná pozornosť sa vyžaduje okrem iného pri prezentácii alebo inom informovaní o ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu konečnej cene alebo podmienkach bezplatnej ponuky (čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu). V danom prípade Komisia vychádzala zo skutočnosti, že vizuál reklamy jednoznačne vyobrazoval konkrétny produkt v kontexte komunikácie ceny „od 42,53€“. Takto koncipovaná reklama mohla v priemernom spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že produkt je možné si na vybranom portáli zakúpiť za cenu od 42,53 €, čo však nie je pravda, nakoľko priemerná cena produktu bola v skutočnosti viac ako 250€. Za sumu uvedenú v reklame si zákazník mohol zakúpiť len náramok k hodinkám, nie hodinky – kompletný produkt vyobrazený aj v reklame. Komisia prihliadla pri posudzovaní aj na vyjadrenie zadávateľa, ktorý potvrdil, že reklama vznikla pravdepodobne v dôsledku nesprávneho poskytnutia údajov zo strany predajcu a ocenila, že zadávateľ reklamu upravil ešte pred vydaním nálezu, a chybu odstránil, avšak zároveň má za to, že v čase jej uverejnenia táto obsahovala údaj, ktorý mohol zákazníka vo vzťahu k ekonomickej a finančnej hodnote produktu uviesť do omylu, a preto reklamu vyhodnotila ako v rozpore s Kódexom.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Facebook: „Suunto Ambit3 Peak“, zadávateľa: Heureka Shopping s.r.o., Česká republika je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 13. 09. 2018 
 
                                                                                               
                                                                                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

24.5.2019

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 15. 05. 2019...

13.5.2019

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 04. 2019 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.