34 (07-04) Študentksý kvíz

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: Trnavský samosrpávny kraj
Médium: Internentová reklama (príspevky na Facebooku a Instagrame)
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Internetová reklama (spot umiestnený na Facebooku a Instagrame): „Študentský kvíz“
Zadávateľa: Trnavský samosprávny kraj
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od viacerých fyzických osôb, okresy Trnava a Banská Bystrica, voči spotu, ktorý bol umiestnený na účtoch na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, zadávateľa Trnavský samosprávny kraj. Sťažovatelia reklame vytýkajú, že neetickým spôsobom ovplyvňuje deti a mladistvých, aby sa dali očkovať podľa sťažovateľov experimentálnou vakcínou. Jeden zo sťažovateľov uvádza, že reklama využíva motív strachu z choroby a nepoukazuje na riziká, ktoré sú spojené s očkovaním. Reklama podľa sťažovateľa tvrdí, že do škôl budú môcť ísť len deti, ktoré sú zaočkované a je diskriminačná. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska uvádza, že predmetný spot ideovo aj produkčne zabezpečil Odbor komunikácie Úradu TTSK, pričom predstavuje jeden z príspevkov TTSK do národnej kampane o očkovaní, ktorá je v gescii Ministerstva zdravotníctva SR. TTSK, ako koordinátor očkovania na svojom území, informuje verejnosť o možnostiach nechať sa zaočkovať, benefitoch i rizikách očkovania a ďalších súvislostiach prostredníctvom tlačových správ, príspevkoch na sociálnych sieťach alebo magazínom Zdravá župa, ktorý je bezplatne distribuovaný do schránok domácností v Trnavskom kraji. Primárnym cieľom spotu bolo informovať verejnosť o prvej možnosti nechať sa zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 aj osobám s vekom 12 až 15 rokov vrátane v očkovacích centrách TTSK na stredných zdravotníckych školách v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave v dňoch 26. a 27. júna 2021. Sekundárnym cieľom videa bola pozitívna motivácia k dobrovoľnému očkovaniu, ktoré mnohé národné i svetové inštitúcie a organizácie považujú za najbezpečnejší a najúčinnejší nástroj na ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Video kreatívnou formou tiež poukázalo na možné uvoľnenie preventívnych opatrení v prípade dostatočného počtu zaočkovaných osôb a nadobudnutia kolektívnej imunity, respektíve na život a vzdelávanie v školách bez obmedzení, a to so zreteľom na negatívny vplyv dištančnej formy vzdelávania na rozvoj teoretických a najmä praktických zručností študentov. Posolstvom videa bola aj výzva na spolupatričnosť a zodpovednosť počas pandémie, ako aj na riadenie sa odporúčaniami odborníkov, vedcov a lekárov namiesto hoaxov. Mladí ľudia boli do videa zapojení za účelom autentického a efektívneho sprostredkovania informácie o možnosti nechať sa zaočkovať predovšetkým cieľovej skupine vekovej kategórii od 12 do 15 rokov, ktorá denne využíva sociálne siete. Je dôležité uviesť, že vo videu neúčinkujú „deti“ tak, ako sú definované v čl. 3, ods. 1 Etického kódexu reklamnej praxe Rady pre reklamu. Vo videu dobrovoľne účinkuje päť študentiek Strednej zdravotníckej školy Trnava, ktoré sú staršie ako 15 rokov, a na začiatku videa si predstavujú minulosť, respektíve budúcnosť bez pandémie nového koronavírusu. Zadávateľ má za to, že vyjadrenia všetkých účinkujúcich, študentiek aj moderátora, ktorý je zamestnancom Úradu TTSK, sú faktického charakteru a sú objektívne. Video neobsahuje násilné nabádanie na očkovanie, informuje o možnosti nechať sa zaočkovať a sprostredkováva osobnú skúsenosť moderátora, ktorý je preukázateľne zaočkovaný. Navyše sa vo videu explicitne a opakovane uvádza odkaz na webovú adresu Národného centra zdravotníckych informácií (www.nczi.sk), kde prebieha registrácia na očkovanie všetkých záujemcov a prostredníctvom nej je možné získať ďalšie informácie o vakcinácii, očkovacích látkach, prípadne ich vedľajších účinkoch a podmienkach výkonu samotného očkovania. V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že neplnoletí záujemcovia o očkovanie sa musia dostaviť v sprievode svojho zákonného zástupcu, ktorý svojim podpisom potvrdzuje informovaný súhlas s podaním očkovacej látky. Súčasťou návštevy očkovacieho centra je vždy aj rozhovor s lekárom, respektíve pediatrom v prípade osôb vo veku 12 až 15 rokov vrátane, počas ktorého sú vyšetrení, oboznámení s rizikami podania očkovacej látky, respektíve majú možnosť klásť otázky. Napriek vedomiu, že téma očkovania vo všeobecnosti rozdeľuje spoločnosť a reakcie podobného typu sa dali očakávať, uvedené sťažnosti zadávateľ považuje  za neopodstatnené. Naopak, podľa jeho názoru sú v príkrom rozpore s doterajšími vedeckými poznatkami, ktoré sú validované nielen medzinárodnými, ale aj našimi domácimi autoritami, a podľa ktorých TTSK ako subjekt verejnej moci postupoval pri vytváraní informačnej kampane. Z pohľadu TTSK zverejním videa nedošlo k porušeniu etického kódexu Rady pre reklamu a ani hodnotovému či morálnemu zneužitiu témy očkovania. 
 
Popis reklamy:
Spot zverejnený na účtoch Trnavského samosprávneho kraja na sociálnych sieťach Facebook a Instagram v úvode zachytáva 5 dievčat – študentiek, ktoré hovoria: 
Dievča 1: „Už sa nechcem viac testovať!“
Dievča 2: „Už ma nebaví sa učiť doma.“
Dievča 3: „Chcem si dať rúž, namiesto rúška.“
Dievča 4: „Chcem konečne normálne cvičiť v telocvični“
Dievča 5: „Ja už vážne chcem ísť na rande do kina“
Spoločne hovoria: „Preto sa chceme očkovať!“
Nasleduje strih na mladého muža, ktorý sa z pred budovy školy prihovára divákom nasledovne: „Čaute, je mi jasné, že už máte kovidových opatrení po krk. Že celá situácia s koronavírusom vám už lezie na nervy. Priznám sa úprimne, že aj mne. Ale jednu vec, ktorú som urobil pre to, aby som bol o niečo slobodnejší môžete urobiť aj vy. A je to úplne jednoduché. Dal som sa zaočkovať.“
Záber sa presúva do telocvične, ktorá sa zmenila na očkovacie centrum. Mladý muž hovorí: „ V tejto telocvični ste boli dlhé roky zvyknutí hrávať rôzne hry, športovať alebo cvičiť na hodine telesnej výchovy. Dnes tu častokrát vidíme vakcíny a lekárov. Viete, akým spôsobom budeme môcť opäť spolu hrávať kolektívne športy? Takým spôsobom, že si vybudujeme spoločnú kolektívnu imunitu. Tá sa vytvorí, ak bude zaočkované vysoké percento obyvateľov a dnes máš možnosť byť medzi nimi aj ty. Stačí sa zaregistrovať na webe nczi a jedna z vakcín ťa bude čakať v našich troch veľkokapacitných očkovacích centrách, ktoré máme zriadené na stredných zdravotníckych školách. A raz, v budúcnosti, budeš ukazovať videá z očkovania svojim vnúčatám. Očkovanie bude rýchlejšie ako video na Tik Toku a je úplne bezbolestné. Nemusíš sa ničoho báť. Ukážte všetkým, že ste zodpovední. Vakcína naozaj dokáže zachrániť ľudské životy. Pridajte sa k nám aj vy a dajte sa zaočkovať. Ukážte mladým na Slovensku, že práve vy, v Trnavskom kraji neveríte hoaxom, ale veríte odborníkom, vedcom a lekárom. Stačí sa zaregistrovať na očkovanie cez web vakcinacia.nczi.sk.“   
Video je doplnené textom príspevku v znení: “Študentský kvíz: Čo zažiješ počas víkendu? Chceš ísť na rande do kina? Chceš cvičiť v telocvični? Chceš sa učiť prezenčne? Chceš si dať konečne červený rúž? Ak si aspoň na jednu z otázok odpovedal áno, toto video je pre teba. Dozvieš sa, čo môžeš zažiť počas najbližšieho víkendu! V našich troch stredných zdravotníckych školách V Dunajskej strede, Skalici a Trnave bude prebiehať očkovanie mladých ľudí vo veku 12-15 rokov. Zaregistrujte sa alebo svoje deti na...“.
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľov a pri posudzovaní vychádzala o.i. aj zo skutočnosti, že komunikačným posolstvom kampane nie je propagácia žiadnej konkrétnej vakcíny, od konkrétneho výrobcu, ale informovanie o vakcinácii proti vírusu Covid 19 vo všeobecnosti. V reklame nie je uvedená žiadna konkrétna značka produktu a komunikácia ani nenabáda potenciálneho spotrebiteľa k tomu, aby si vybral konkrétnu vakcínu, konkrétneho výrobcu. Kampaň teda nemá produktový charakter, ale skôr edukačný a jej cieľom je zvýšiť povedomie o možnosti nechať sa dobrovoľne v prípade záujmu a možnosti zaočkovať, a to v cieľovej skupine, v ktorej je očkovanie oficiálne spustené a povolené.  
Celkové spracovanie posolstva ako aj zvolené výrazové prostriedky a vyjadrenia jednotlivých účinkujúcich v reklame, ktorí sú vzhľadom na zvolenú cieľovú skupinu reklamy v primeranom veku    v danom prípade Komisia nepovažuje za neetické. Reklama jasne a zrozumiteľne hovorí o možnosti dať sa, v prípade záujmu zaočkovať. Reklama neobsahuje tvrdenia, ani výrazové prostriedky, ktoré by boli nejakým spôsobom  zastrašujúce a Komisia nie je ani toho názoru, že reklama zneužíva motív strachu z choroby. Reklama sa prihovára mladým ľuďom adekvátnym spôsobom a informuje ich o tom, že v konkrétnom čase majú možnosť sa dať zaočkovať. Komisia nie je ani toho názoru, že reklama vyvoláva dojem, že ak sa mladý človek nedá zaočkovať, nemôže ísť do školy. V tomto kontexte reklama skôr poukazuje na kolektívnu imunitu a skutočnosť, že čím skôr túto v spoločnosti dosiahneme, tým skôr sa budeme môcť vrátiť takpovediac do normálneho života a k normálnym aktivitám, čo je všeobecne známym faktom. Reklama však neuvádza, že pokiaľ sa študenti nedajú zaočkovať, nebudú môcť navštevovať školu a zo spotu uvedená skutočnosť ani nevyplýva. 
Vo vzťahu k námietke ohľadom toho, že reklama neobsahuje napr. upozornenie na riziká očkovania, Komisia brala do úvahy skutočnosť, že záujemca o vakcínu si túto nemôže len tak kúpiť, napr. v lekárni, tak ako býva štandardom napr. pri voľnopredajných liekoch. Podaniu vakcíny predchádza pohovor s lekárom, ktorý aj na základe rozhovoru s pacientom a zdravotnej anamnézy vie vyhodnotiť, či existujú u toho ktorého záujemcu zdravotné riziká alebo prekážky vo vakcinácii a následne vakcináciu odporučiť alebo nie. Navyše v prípade cieľovej skupiny mladých vo veku od 12 do 15 rokov, na ktoré je reklama zacielená zohráva významnú úlohu zákonný zástupca, bez súhlasu ktorého mladistvý očkovanie ani podstúpiť nemôže. 
Zároveň je nutné zdôrazniť, že v danom prípade ide o kampaň koordinovanú o.i. aj Ministerstvom zdravotníctva SR (spot predstavuje jeden z príspevkov TTSK do národnej kampane o očkovaní, ktorá je v gescii Ministerstva zdravotníctva SR) a teda orgánu, ktorý je na komunikáciu predmetných informácií príslušný a má uvedenú problematiku priamo vo svojej kompetencii. Takýto spôsob komunikácie vzhľadom na celkové komunikačné posolstvo a všeobecný účel kampane v danom prípade Komisia považuje za adekvátny a nie je toho názoru, že reklama porušuje ustanovenia Kódexu.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (spot umiestnený na Facebooku a Instagrame): „Študentský kvíz“, zadávateľa: Trnavský samosprávny kraj nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 19. 08. 2021 
 

Mária Tóthová Šimčáková

predsedníčka Komisie

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

2.7.2021

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 24. 06. 2021 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.