08 (03-02) Strip Clubs v centre Bratislavy

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Angel's strip / Devil's strip
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Billboard: „Strip Clubs v centre Bratislavy“
zadávateľa: Angel's strip / Devil's strip
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči vizuálu billboardovej reklamy, ktorá podľa sťažovateľa pohoršujúcim spôsob komunikuje svoj podnik – striptízový club. Reklama podľa sťažovateľa zosmiešňuje ženské telo, je nechutná a môže spôsobiť psychickú ujmu maloletým deťom, ktoré sa pred jej vnímaním nevedia ubrániť. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o. i. uvádza, že reklamu nepovažuje za pohoršujúcu, nakoľko ide o zobrazenie ženského tela, ktoré absolútne nepôsobí vulgárne a úzko súvisí s propagovanou službou, ktorá je absolútne legálna. Zobrazenie ženského tela je podľa zadávateľa absolútne opodstatnené a celkový vizuál je akceptovateľný a umelecký. Žena zobrazená v rámci reklamy je oblečená v plavkách a pôsobí elegantne. Aj napriek čiastočne vyzývavej polohe vyobrazenej modelky, je potrebné podotknúť, že modelka má zahalené intímne partie a vizuál nie je koncipovaný spôsobom, ktorý by naznačoval znižovanie ľudskej dôstojnosti. Zadávateľ taktiež poukazuje na rôzne reklamy Pole dance (tanec pri tyči), ktorý je v súčasnosti vnímaný ako druh umenia a mnoho tanečných škôl má vo svojej výučbe zahrnutý aj tento druh tanca. Vizuálna prezentácia predmetnej reklamy podľa zadávateľa neporušuje normy mravnosti a slušnosti. Zadávateľ sa zároveň odvoláva na niekoľko už vydaných nálezov k podobným reklamám, v prípade ktorých Komisia rozhodla, že reklama neporušuje Kódex. Na záver zadávateľ uvádza, že podaná sťažnosť je nedôvodná, nakoľko takýto druh reklamy absolútne nepôsobí vulgárne, nechutne, či pohoršujúco a takáto reklama je navrhnutá tak, aby nikoho neurážala, nepôsobila hanlivo, ani nijakým spôsobom nedehonestovala ľudskú dôstojnosť a už vôbec nespôsobovala psychickú ujmu maloletým.   
   
Popis reklamy:
Vizuál reklamy zobrazuje ženu zozadu, oblečenú v čiernych plavkách a obutú vo vysokých čižmách, ktorá sa opiera o tanečnú tyč. Reklama je doplnená textom „Strip Clubs v Bratislave; Devil's Strip Club; Angel's Strip Club“, pod ktorým sú umiestnené adresy klubov a odkaz na ich webové sídla. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. Pri porušení tohto ustanovenia Komisia zároveň prihliada aj na celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolenú cieľovú skupinu a použité komunikačné médiá (čl. 11 ods. 1 vo vzťahu k ods. 3 Kódexu). V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Predmetom reklamy je propagácia striptízového klubu. Aj napriek tomu, že mnoho z recipientov reklamy poskytovanie týchto služieb môže považovať za nemravné alebo neslušné, ide o legálny predmet činnosti. Zobrazenie ženského tela je preto v danom prípade vo vzťahu k predmetu reklamy opodstatnené a celkový vizuál je akceptovateľný. Aj napriek čiastočne vyzývavej polohe vyobrazenej modelky, je potrebné podotknúť, že modelka má zahalené intímne partie a vizuál nie je koncipovaný spôsobom, ktorý by naznačoval znižovanie ľudskej dôstojnosti. Postava modelky zároveň nie je dominantným výrazovým prostriedkom a žena v reklame nie je vyobrazená dehonestujúcim alebo degradujúcim spôsobom. Reklama zároveň nie je umiestnená v blízkosti školy alebo iného zariadenia určeného primárne pre deti. Reklama nie je podľa názoru Komisie v rozpore ani so všeobecnými normami mravnosti, či slušnosti, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Billboard: „Strip Clubs v centre Bratislavy“, zadávateľa: Angel's strip / Devil's strip nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je neopodstatnená.   
 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 26. 03. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.