124 (12-07) Stop meningokok

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Snowball Communication, s. r. o.
Médium: Internetový banner
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: Čl. 50 ods. 2
Vizuál: Stiahnuť vizuál

Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava


Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :
Internetový banner umiestnený na web stránke  www.stopmeningokok.sk: „Stop meningokok „
 zadávateľa: Snowball Communication, s. r. o.

je v rozpore

s ustanovením čl. 50 ods. 2 Etického kódexu reklamnej praxe.


Rada obdržala dňa 20. 11. 2012 sťažnosť fyzickej osoby, okres Košice, na reklamný banner (umiestnený na internetovom portáli www.modrykonik.sk a web stránke zadávateľa www.stopmeningokok.sk/) propagujúci vakcínu proti meningtíde – „Stop meningokok“. Fyzická osoba je toho názoru, že reklama je neetická, nakoľko zobrazuje choré dieťa a bábiku s odtrhnutou rukou.

Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 04. 12. 2012 uvádza, že informačná a osvetová kampaň Stop meningokok je osvetovým projektom Slovenskej spoločnosti infektológov pri SLS a partnerov Slovenskej pediatrickej spoločnosti pri SLS, WHO a podporovaná spoločnosťou GSK, pričom spoločnosť Snowball Communications, s. r. o. je realizátorom tejto kampane. Kampaň vznikla s cieľom upozorniť verejnosť na závažné a veľmi nebezpečné ochorenie spôsobené meningokokmi, ktoré síce nie je časté, avšak jeho priebeh je veľmi závažný a až v 25% prípadoch dochádza u nakazených k úmrtiam. Cieľom stránky je uvedomiť si nebezpečenstvo ochorenia, pravdivo o ňom informovať a poukázať na možnosti prevencie. Všetky informácie v kampani sú pravdivé, dokladovateľné, edukatívno-preventívneho charakteru a sú konzultované s odborníkmi. Fotografia chorého dieťaťa a web stránke je zo skutočného života, pričom zámerne nie je vidno tvár pacienta, nie je možné ho identifikovať a teda neohrozuje jeho anonymitu. Zadávateľ uvádza, že informačné posolstvo „bábiky s odtrhnutou rukou“, na ktoré sa sťažuje sťažovateľ, tiež nie je zvolené náhodne. Meningoková sepsa totiž vedie k poškodeniu končatín a často obete meningokoka končia s amputovanými končatinami. Pri komunikácii spoločnosť volila symbolickú rovinu, hoci mala k dispozícii aj reálne obrázky detí s amputovanými končatinami, o ktoré najmenších pripravil práve meningokok. To, že informácie v kampani sa môžu niekomu zdať šokujúce alebo znepokojujúce ešte podľa spoločnosti Snowball Communication neznamená, že možno zľahčovať fakty a informovať verejnosť iba čiastočne a tým zavádzajúco iba preto, aby skutočná pravda ľudí nevystrašila. Kampaň bola vytváraná zodpovedne vo vzťahu k jej adresátom.

Popis internetového banneru na web stránke www.stopmeningokok.sk:
Internetový banner pozostáva z viacerých vizuálnych prevedení. Sťažnosť je namierená voči trom z nich:
Banner 1 zobrazuje časť nohy a ruky bábiky, ktoré navodzujú dojem že k sebe nepatria. Text : „Baktéria, s ktorou hráme o život.“ a logo projektu.
Banner 2 zobrazuje choré dieťa ležiace na nemocničnom lôžku, napojené na prístroje. Na vizuáli sa nachádza aj ošetrovateľ starajúci sa o dieťa.
Banner 3 vyobrazuje bábiku, ktorá má odtrhnutú (oddelenú) ruku od tela.

Popis internetového banneru na web stránke modrykonik.sk:
Banner 1, 2 a 3 obsahuje vyobrazenie bábiky s odtrhnutou rukou. Každý z nich má iný doplňujúci text: Meningokok/Baktéria, s ktorou hráme o život./Očkovanie podstatne znižuje riziko ochorenia.
Banner 4 obsahuje text v znení: „Informujte sa o možnosti očkovania u svojho či detského lekára. www.stopmeningokok.sk“ a logo projektu – otvorená  dlaň a text stop meningokok.
Banner 5 informuje o odborných partneroch projektu – Slovenská spoločnosť infektológov, Slovenská pediatrická spoločnosť, World Health Organization a o skutočnosti, že osvetový vzdelávací projekt podporila spoločnosť GlaxoSmithKline.

Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu, účinkovanie či vystupovanie detí v reklame nesmie zneužívať prirodzené cítenie dospelých. Cieľom predmetného vizuálu je komunikácia informačnej a osvetovej kampane, ktorá vznikla za účelom poukázania na závažné a nebezpečné ochorenie spôsobené meningokokmi. Komisia si uvedomuje závažnosť komunikovanej témy a s tým súvisiace využitie čiastočne kontroverznej komunikácie. Táto je akceptovateľná v prípade zobrazenia bábiky s odrhnutou končatinou, ktorá môže byť symbolom pre následky ochorenia (tak ako je tomu v prípade internetového banneru, ktorý bol umiestnený na internetovej stránke www.modrykonik.sk). Súčasťou vizuálnej prezentácie, ktorá je umiestnená na internetovej stránke zadávateľa (www.stopmeningokok.sk) je však aj vyobrazenie konkrétneho dieťaťa – pacienta, postihnutého ochorením. Toto vyobrazenie považuje Komisia za neprimerané a má za to, že predmetný vizuál zneužíva prirodzené cítenie dospelých ľudí voči deťom, čo nie je možné považovať za etické, najmä s ohľadom na skutočnosť, že internetová stránka, na ktorej sa predmetná reklama nachádza je dostupná širokému cieľovému publiku. Komisia taktiež akceptuje vyjadrenie zadávateľa, že cieľom komunikácie by nemalo byť zľahčovať fakty, prípadne informovať verejnosť zavádzajúco, avšak zároveň je toho názoru, že reklama umožňuje využívať relevantnejšie výrazové prostriedky pre šírenie komunikačného posolstva a to aj bez využitia naturalistických a šokujúcich vizuálov.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetový banner umiestnený na web stránke www.stopmeningokok.sk: „Stop meningokok“ zadávateľa: Snowball Communication, s. r. o. je v rozpore s ustanovením čl. 50 ods. 2 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto  vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)    vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)    namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)    namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške  30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť  na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave, dňa  24. 01. 2013
    
    Ing. Jarmila Grujbárová
    Predsedníčka Komisie

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.