61 (08-08) STOP Genocíde

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: Centrum pre bioetickú reformu o.z.
Médium: Vonkajšia reklama
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods.3 a ods.4, čl. 11 ods. 1 a čl. 13 ods.1
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Vonkajšia reklama (panely): „STOP Genocíde“ 
zadávateľa: Centrum pre bioetickú reformu o.z.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a ods. 4, čl. 11 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb, okresy Trenčín a  Bratislava, voči vizuálom, umiestneným na informačných paneloch, zadávateľa Centrum pre bioetickú refomu o.z. Jeden zo sťažovateľov má za to, že reklama je otrasná, nemorálna, nechutná a poburujúca. Druhá sťažovateľ uvádza, že reklama v ňom vzbudzuje strach, nechutenstvo až odpor, pričom poukazuje na to, že reklamu vidia všetci, vrátane detí, pre ktoré takéto zobrazenia nie sú vhodné, či ženy, ktoré prekonali z nejakých dôvodov potrat. Sťažovateľ má za to, že reklamy nie sú vhodné pre deti, či citlivejšie osoby, hlavne ak sú vystavené vo verejnom priestore. 
 
Zadávateľ svoje stanovisko Rade nedoručil. 
 
Popis reklamy:
Na informačných paneloch sa nachádza séria nasledovných vizuálov: 
 
Vizuál č. 1
Vizuál pozostáva z troch obrázkov. Na prvom sú vyobrazené balenia antikoncepcie, pod ktorými je text: 6.deň, antikoncepcia. Na druhom vizuáli je vyobrazená časť ľudského plodu, s označením. 8. Týždeň, umelý potrat. Na treťom je zachytený pracovník laboratória, ktorý sa pozerá do mikroskopu. Pod obrázkom je uvedené: 6. Deň, umelé oplodnenie. 
Celkový vizuál je doplnený headlinom: „Masové zabíjanie najmenších ľudí.“
 
Vizuál č. 2
Vizuál pozostáva z troch obrázkov, ktoré zachytávajú mŕtvy ľudský plod v 24. týždni. Vizuál je doplnený headlinom: „Každý má právo na život“; Čl. 15 (1) Ústavy SR. 
 
Vizuál č. 3
Vizuál obsahuje tri obrázky. Na prvom je vyobrazený koncentračný tábor. Pod obrázkom je uvedené „SS“. Druhý obrázok zachytáva pracovný tábor, pod ktorým je skratka „KGB“ a na treťom je vyobrazené gynekologické kreslo, pod ktorým je uvedené „Potratári“. Nad obrázkami je headline v znení: „Agenti genocídy“. 
 
 
 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V prvom rade Komisia posudzovala vecnú príslušnosť k zaslaným sťažnostiam, a teda, či  predmetné vizuály sú reklamou v zmysle Kódexu. Reklamou sa na účely Kódexu o.i. rozumie aj komunikačný proces iniciovaný nepodnikateľom, ako aj obsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, pokiaľ sa v rámci komunikačného procesu využívajú metódy, sledujú ciele a pri šírení obsahu používajú spôsoby, ktoré spravidla využíva, sleduje alebo používa komerčná komunikácia, a to aj vtedy, ak komunikačný proces uskutočňuje nepodnikateľom poverená osoba (čl. 2 ods. 2 Kódexu). Predmetné vizuály sú súčasťou roadshow (putovnej výstavy), ktorá využíva médiá vonkajšej reklamy s cieľom šírenia určitej ideológie/názoru s cieľom ovplyvnenia a Komisia má za to, že spôsob prevedenia tejto komunikácie využíva metódy a pri šírení obsahu používa spôsoby, ktoré sú typické pre reklamu, a preto posúdenie sťažností spadá do pôsobnosti Komisie a na predmetné vizuály sa primerane vzťahujú aj ustanovenia Kódexu. 
 
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a  nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a spôsobilá privodiť ujmu spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 a ods. 4 Kódexu). V predmetnom prípade sú súčasťou vizuálov reklamy viaceré, až naturalistické vyobrazenia, ktoré spája hlavná idea „STOP Genocíde“ v kontexte akéhosi vyjadrenia negatívneho názoru na umelé prerušenie tehotenstva.  
Komisia je toho názoru, že predmetné vizuály reklamy v rámci ktorých je vyobrazený o.i. aj  plod nenarodeného dieťaťa, takto naturálnym spôsobom, navyše na reklamnej ploche, ktorá je dostupná širokej verejnosti nemožno považovať za etické. Predmetné vyobrazenie aj v kontexte využitia jazykových prostriedkov, ktoré napríklad prirovnávajú lekárov k „agentom genocídy“ ilustrovaným odkazom na koncentračný tábor a tábor KGB porušuje podľa Komisie všeobecné normy slušnosti a obsahuje prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 ods. 1 Kódexu). 
 
Komisia nebráni zadávateľovi využiť právo slobody prejavu, avšak zároveň má za to, že pri jeho uplatňovanie by toto malo byť citlivé a vyvážené tak, aby nedošlo k neetickému zásahu do práv iných. Takýto princíp platí aj v oblasti etického správania sa subjektov, ktorí pôsobia v oblasti reklamy alebo využívajú reklamný priestor, ktorý je súčasťou verejného priestranstva. Forma prezentácie svojho názoru, ktorú zvolil zadávateľ nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov a v súlade s dobrými mravmi (čl. 10 ods. 3 a ods. 4 Kódexu). Dobrým mravom v našej spoločnosti je, že žena má právo voľby a môže sa rozhodnúť, či uvedený zákrok podstúpi alebo nie. Samotné vizuálne spracovanie reklamy však túto možnosť jednoznačne prezentuje negatívnym spôsobom, navyše môže vzbudiť strach a šok (čl. 13 ods. 1 Kódexu), či inak negatívne zasiahnuť, napríklad ženy, ktoré prekonali napríklad spontánny potrat alebo boli donútené podstúpiť prerušenie tehotenstva zo zdravotných dôvodov. Skutočnosť, že zadávateľ chce prezentovať odlišný názor na spoločenskú prijateľnosť umelého prerušenia tehotenstva, než je tá, z ktorej vychádza právna úprava platná v Slovenskej republike, síce nie je dôvodom na zásah do slobody prejavu v zmysle nálezu Ústavného súdu SR III.ÚS 42/09-77 avšak reklama vo všeobecnosti ako jeden z nástrojov na realizáciu slobody slova, by mala spĺňať aj etické pravidlá komunikácie. Samoregulácia v oblasti reklamy ako komunikácií vo verejnosti prostredníctvom Kódexu má význam práve s ohľadom na zabezpečenie vyššej miery zodpovednosti za šírený obsah. Samoregulácia je štandardný nástroj na ochranu záujmov dotknutých skupín, ktorá predchádza eskalácií konania, ktoré smeruje k zákonnému obmedzeniu správania sa, a to vrátane slobody slova a aktivácie čl. 26. ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Komisia preto uznala námietky sťažovateľov a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. O to viac, že vizuál reklamy je súčasťou verejného priestranstva bez možnosti obmedziť viditeľnosť tejto reklamy, a preto s ňou môžu prísť do kontaktu aj osoby, ktoré môže negatívne zasiahnuť. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama (panely): „STOP Genocíde“, zadávateľa: Centrum pre bioetickú reformu o.z. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a ods. 4, čl. 11 ods. 1 a čl. 13 ods.1 Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú opodstatnené.  
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy, prípadne k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 17. 10. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.