78 (10-10) SPP- 3E- riešme vysokú chorobnosť zo smogu

Sťažovateľ: právnická osoba
Zadávateľ: SPP - distribúcia, a.s.
Médium: video na Youtube
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl.12 ods.1 a čl. 13 ods.1
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Spot na YouTube : „SPP – 3E – riešme vysokú chorobnosť zo smogu“
zadávateľa: SPP - distribúcia, a.s.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od profesijného združenia – Cech kachliarov voči sérii videí umiestnených na YouTube ku kampani 3E, zadávateľa SPP - distribúcia, a. s. Predmetné videá, v ktorých zadávateľ prezentuje výhody kúrenia plynom, podľa sťažovateľa útočia na všetky ostatné formy vykurovania, obsahujú klamlivé informácie a zavádzajú spotrebiteľa v závažnej environmentálnej otázke. Sťažovateľ namieta voči konkrétnym tvrdeniam, ku ktorým sa vyjadruje nasledovne: 
 
K tvrdeniu zadávateľa (č.1): „Navyše, na rozdiel od uhlia a dreva a iných pevných palív so zemným plynom dokážeme znížiť emisie oxidu uhličitého až o polovicu.“, sťažovateľ  uvádza: „Ochrana životného prostredia: spaľovanie dreva je CO2 neutrálne. Pri spaľovaní dreva sa uvoľní len také množstvo CO2 , koľko ho strom počas svojho života do seba príjme. Kúrenie palivovým drevo, drevo štiepkou alebo peletami je teda CO2 neutrálne a prispieva tak výrazne k ochrane životného prostredia. Prvotnú potrebu energie v mieste jej výroby, so zohľadnením všetkých strát z dôvodu účinnosti zariadenia na jej výrobu, strát na rozvodoch a pri transformácii vyjadruje primárna energia. Primárna energia je jednoducho povedané: množstvo energie potrebnej na to, aby palivo prišlo až ku spotrebiteľovi. Množstvo emisií vyprodukovaných pri výrobe energie zase vyjadruje množstvo emisií oxidu uhličitého (CO2).
Práve drevo a drevné palivo majú s ohľadom na obnoviteľnosť drevnej suroviny a viazanosť CO2 počas rastu stromu nízke záťažové súčinitele.“ 
 
K tvrdeniu zadávateľa (č.2): „Každý rok predčasne umrie len kvôli znečistenému ovzdušiu takmer 5 000 z nás. Dôvodom sú jemné prachové častice, ktoré unikajú do ovzdušia pri spaľovaní uhlia a dreva.“, sťažovateľ uvádza, že „problémom je spôsob výpočtu podielu lokálnych kúrenísk (krby, pece, sporáky, kotle a pod.) na znečistení jemným prachom. Tento výpočet sa realizuje na základe látky „Levoglucosan“, ktorej chemický vzorec zodpovedá vzorcu celulózy. Levoglucosan vzniká pri neplnohodnotnom spaľovaní dreva. Na základe meraní bol stanovený rozptyl koncentrácie Levoglucosanu v μg/m3 (mikrogram na meter kubický). Ten rozptyl je ale taký veľký, že sa súčiniteľ pre Levoglucosan pohybuje od 4,5 až po 333. Pre rôzne štúdie sú stanovené rôzne výšky súčiniteľa. Tento súčiniteľ môže byť teda až 74-násobne vyšší a vie úplne skresliť a zmanipulovať výsledky. A presne toto využívajú určité záujmové skupiny. Túto neistotu veľmi výstižne vyjadril vo svojom postoji nemecký národný inštitút pre životné prostredie Baden-Württemberg LUBW: „Odhad príspevku lokálnych kúrenísk je preto spojený s vysokými neistotami.“
 
K tvrdeniu zadávateľa (č.3): „Kúriť ekologicky a dostupne zemným plynom, Bolo správne rozhodnutie.“, sťažovateľ uvádza: „Spaľovanie fosílnych palív, medzi ktoré patrí aj zemný plyn, vyprodukuje približne 21,3 miliardy ton (21,3 gigaton) oxidu uhličitého (CO2) v priebehu jedného roka. Odhaduje sa, že prírodné procesy môžu absorbovať iba polovicu z tohto množstva, takže každoročne vidíme čistý nárast atmosférického oxidu uhličitého o 10,65 miliardy ton (jedna tona atmosférického oxidu uhličitého sa rovná 3,7 tonám oxidu uhličitého). Oxid uhličitý patrí medzi skleníkové plyny, ktorý zvyšuje radiačné pôsobenie a prispieva ku globálnemu otepľovaniu, čo spôsobuje, že sa priemerná teplota povrchu planéty zvyšuje. To podľa názoru mnohých klimatológov spôsobí výrazné vedľajšie účinky. Celosvetové zámery hľadania obnoviteľných zdrojov energie, medzi ktoré patrí aj drevo, sú zamerané na zníženie produkcie skleníkových plynov.“
 
K tvrdeniu zadávateľa (č. 4): „Aj vďaka tomu, že z komína nám nesmrdí štipľavý dym, Nebola naša malá vážnejšie chorá.“, sťažovateľ uvádza: „tvrdenia, že kvôli znečisteniu ovzdušia spaľovaním dreva predčasne umrie 5000 ľudí, zadávateľ reklamy žiadnym spôsobom nepodložil, ani nijak nepreukázal. Jemné prachové častice ovplyvňujú zdravie a dĺžku života človeka. Okrem kúrenia drevom sú zdrojom tohto druhu znečistenia aj doprava, priemyselná výroba, stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Skutočný podiel dreva na tomto druhu znečistenia sa odhaduje pod 9 %.“ Z tohto dôvodu považuje sťažovateľ tvrdenie za zavádzajúce. 
 
Zadávateľ sa vo svojom stanovisku vyjadril k jednotlivým námietkam nasledovne. Vo vzťahu k tvrdeniu č. 1 zadávateľ uvádza, že „pri spaľovaní biomasy fyzikálne vždy vznikajú emisie oxidu uhličitého. Emisný faktor biomasy je 394,56 gCO2/kWh, antracitu 353,88 gCO2/kWh a hnedého uhlia 345,556 gCO2/kWh. Zemný plyn má emisný faktor 201,96 gCO2/kWh. Spaľovanie zemného plynu je teda emisne menej intenzívne náročné ako spaľovanie biomasy (o 51,18 %), nehovoriac o produkcií tuhých znečisťujúcich látok. Pre porovnanie: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) má na svojich webových stránkach pre kategóriu 1.A.4.b – Domácnosti uvedené nasledovné hodnoty emisných faktorov: 56 100 kg/TJ pre zemný plyn (50,09 %) a 112 000 kg/TJ pre biomasu. V oboch prípadoch dosahuje emisná intenzita zemného plynu zhruba polovičnú hodnotu emisnej intenzity biomasy (uhlia). Vyššie je zhrnutá fyzikálna emisná realita. Čo sa týka politického tvrdenia, že biomasa je emisne neutrálny zdroj, toto bolo spochybnené viacerými renomovanými vedeckými štúdiami, napr.: 
https://www.nature.com/articles/s41467-018-06175-4,       https://renewablesnow.com/news/burning-wood-for-power-may-be-worse-than-coal-study-598870/“. 
 
K tvrdeniu č. 2 zadávateľ uvádza, že  „podľa správy „Air quality in Eruope – 2019 report“ od Európskej Environmentálnej Agentúry (EEA) zomrelo v roku 2016 v Európe predčasne 538 014 ľudí kvôli znečistenému ovzdušiu (jemným prachovým časticiam PM2,5, oxidu dusičitému a ozónu). V rámci Slovenska to bolo 5 426 ľudí. Zároveň platí, že lokálne vykurovanie domácností tuhým palivom je najväčším zdrojom PM2,5,  podiel týchto domácností na emisiách je viac ako 75% (SHMÚ: Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike 2018). Okrem častíc PM2,5 vznikajú pri spaľovaní tuhých palív aj častice PM10. Pri prekročení limitných hodnôt pre tieto častice môžu vzniknúť akútne zdravotné účinky vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest. Medzi chronické účinky týchto častíc patria zápalové ochorenia dýchacích ciest a pľúc, zvýšené pohotovosti na alergickú reakciu a poruchy odolnosti organizmu. SHMÚ niekoľkokrát počas vykurovacieho obdobia vydáva upozornenia na smogové situácie, ktoré tieto skutočnosti potvrdzujú.“ 
 
K tvrdeniu č. 3 zadávateľ uvádza, že  „pri spaľovaní biomasy vznikajú emisie oxidu uhličitého. Emisný faktor biomasy je 394,56 gCO2/kWh, antracitu 353,88 gCO2/kWh a hnedého uhlia 345,556 gCO2/kWh. Zemný plyn má emisný faktor 201,96 gCO2/kWh. Spaľovanie zemného plynu je teda emisne menej intenzívne náročné ako spaľovanie biomasy, nehovoriac o produkcii znečisťujúcich látok. Podľa tejto štúdie môže byť dokonca spaľovanie biomasy emisne intenzívnejšie ako spaľovanie uhlia a to kvôli emisiám, ktoré vznikajú pri jej spracovaní a doprave. 
https://renewablesnow.com/news/burning-wood-for-power-may-be-worse-than-coal-study-598870/ 
Vo vedeckých kruhoch zároveň prebieha diskusia o škodlivosti podpory spaľovania biomasy. Podľa týchto vedcov je síce biomasa obnoviteľným zdrojom, avšak na spätné absorbovanie uhlíka z atmosféry je potrebné priveľmi dlhé obdobie. Emisie skleníkových plynov je pritom potrebné eliminovať v krátkodobom horizonte, aby bolo možné naplniť záväzky z Parížskej klimatickej dohody. https://www.nature.com/articles/s41467-018-06175-4 
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia na webovej stránke venovanej vykurovaniu zverejnili prehľad jednotlivých zdrojov vykurovania a ich environmentálneho dopadu z pohľadu emisií znečisťujúcich látok. Z uvedeného pohľadu je plynový kondenzačný kotol ekologickejšou alternatívnou ku kotlom na tuhé palivá, či už drevo, alebo uhlie. Práve znižovanie počtu lokálnych kúrenísk na pevné palivá a ich nahradzovanie vykurovacími systémami na zemný plyn je aj podľa Ministerstva životného prostredia SR finančne najdostupnejšie riešenie na zlepšenie kvality ovzdušia.“ 
 
K tvrdeniu č. 4 zadávateľ argumentuje, že „podľa správy „Air quality in Europe – 2019 report“ od Európskej Environmentálnej Agentúry (EEA) zomrelo v roku 2016 v Európe predčasne 538 014 ľudí kvôli znečistenému ovzdušiu (jemným prachovým časticiam PM2,5, oxidu dusičitému a ozónu). V rámci Slovenska to bolo 5 426 ľudí. Zároveň platí, že domácnosti vykurované tuhým palivom sú najväčším zdrojom PM2,5, ich podiel na emisiách je viac ako 75% (SHMÚ: Správa o kvalite ovzdušia v Slovenskej republike 2018). V prílohe prikladáme štúdiu MŽP SR a MF SR „Revízia výdavkov na životné prostredie – Záverečná správa“ z r. 2017, kde si dovoľujeme upriamiť pozornosť na kapitolu 2.6 s vyznačenými poznámkami (str. 40 – 43). Séria videí obsahovo korešponduje s aktuálnymi štúdiami a legislatívnymi opatreniami na ochranu ovzdušia nielen na Slovensku.“
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Poriadku sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnil zástupca spoločnosti, ktorý na úvod vysvetlil, že v súčasnosti silnie iniciatíva a stupňuje sa tlak na ochranu životného prostredia vo vzťahu k ovzdušiu, cieľom ktorej je obmedziť vykurovanie kotlami na tuhé palivo a nahradiť ich plynovými kotlami. Reklamná kampaň sa opiera o tieto iniciatívy a snaží sa ľuďom priblížiť a lepšie popísať, čo je možné v súvislosti s vykurovaním považovať za škodlivé. Kampaň zároveň vychádza z reálnych podkladov a faktov, ktoré sú podporené štúdiami. Na otázku, či zadávateľ nezvažoval vložiť do videí aj priame odkazy na tieto zdroje,  zástupca zadávateľa uviedol, že predmetné sťažovateľom namietané spoty sú súčasťou rozsiahlej informačnej kampane, ktorá pozostáva z viacerých výstupov, vrátane PR aktivít, článkov a blogov, ktoré odkazujú aj na zdroje. Promovanie každého videa bolo zároveň sprevádzané odkazom na ďalšie informácie. Na otázku ohľadom toho, či sa pri kampani zvážili aj iné formy vykurovania, napríklad v podobe obnoviteľných zdrojov, zadávateľ uviedol, že kampaň nemieri proti týmto formám vykurovania. Zároveň uviedol, že  vykurovanie zemným plynom tam , kde je to dostupné, ponúka optimálnu alternatívu.
 
Popis reklamy:
Kampaň pozostáva o. i. z videí umiestnených na kanáli YouTube.
 
Video č. 1 (Vysoká chorobnosť zo smogu)
Reklama má podobu animovaného spotu, ktorý sa začína zobrazením osôb, ktoré majú ochranné masky na tvárach. Nasleduje záber na zdravotné zariadenie, pred ktorým stoja postavy: matka, tehotná žena, osoba na invalidnom vozíku, starší človek. Nad ich hlavami postupne vznikajú čierne mraky. Ďalší obraz zachytáva postavu tehotnej ženy a plodu dieťaťa. Následne sú v obraze zachytené postavy mŕtvych ľudí, ktoré akoby odchádzali do neba. Nasleduje záber na mapu Slovenska, ktorá sa zo zelenej farby mení na šedú. Záber je nahradený vyobrazením domov, z komínov ktorých stúpa dym. Obraz je striedaný ďalším, na ktorom ľudské ruky držia zelenú rastlinu, ktorá postupne rastie. V obraze sa následne objavia opäť postavy v ochranných maskách cez tváre. Nasleduje záber na mapu Slovenska, ktorá je postupne celá zelená a zelené tlčúce srdce. V závere je v obraze text: „3E Zemný plyn; Ekologicky šetrný, Ekonomicky výhodný a energeticky hospodárny.“
 
Vizuálna stránka spotu je doplnená voice-overom v znení: „Vysoký výskyt respiračných ochorení a vysoká úmrtnosť na Slovensku je alarmujúca. Znečistené ovzdušie vážne ohrozuje hlavne starších ľudí, alergikov, astmatikov a srdciarov. Najviac však škodí malým deťom a tehotným ženám. Každý rok predčasne umrie len kvôli znečistenému ovzdušiu takmer 5000 z nás. Dôvodom sú jemné prachové častice, ktoré unikajú do ovzdušia pri spaľovaní uhlia a dreva. Možností, čím vykurovať svoj domov, je viacero. Vedeli ste, že pri spaľovaní zemného plynu nevznikajú takmer žiadne prachové častice, z ktorých by vznikal smog? Áno. Zemný plyn je reálnou šancou pre budúcnosť nášho ovzdušia. Jedinou prekážkou na ceste ako zastaviť zbytočné obete respiračných chorôb je naša neochota zmeniť myslenie. Ak máme prístup k zemnému plynu, ktorý je šetrný k nášmu zdraviu, využime túto príležitosť. Vykurujme zodpovedne a rozumne. Zemný plyn je 3E. Ekologicky šetrný, Ekonomicky výhodný a energeticky hospodárny. 
 
Video č. 2 (Znečistené ovzdušie)
Reklama má podobu animovaného spotu, ktorý sa začína zobrazením zelenej mapy Slovenska, ktorú si ľudia fotia smartfónom. Následne je obraz nahradený hustým hnedým dymom, ktorý prechádza do slova „SMOG“. V obraze sa zjaví fabrika, z komínov ktorej stúpa hustý šedý dym, strieda ho obraz mesta a cesty, po ktorej prechádzajú autá. Zelená mapa Slovenska sa postupne mení na šedú a následne opäť na zelenú, na ktorej sú vyobrazené komíny, z ktorých stúpa šedý dym. Nasleduje záber na človeka, ktorý má cez hlavu vyobrazenú slovenskú vlajku a okolo neho sa zjavia ruky s mikrofónmi. V ďalšom obraze sú zachytené rodinné domy, z komínov ktorých stúpa šedý dym. Tie sú následne vystriedané záberom na ľudské ruky držiace zelenú rastlinu, ktorá postupne rastie. Ďalší obraz obsahuje text CO2, ktorý sa postupne ako dym rozplýva a stúpa smerom hore. Nasleduje záber na idylickú vidiecku krajinu, ktorý je striedaný zobrazením zelenej mapy Slovenska a následne veľkým zeleným srdcom. V závere je v obraze text: „3E Zemný plyn; Ekologicky šetrný, Ekonomicky výhodný a energeticky hospodárny.“ 
 
Vizuálna stránka spotu je doplnená voice-overom v znení: „Slovensko je očarujúca krajina. Sme hrdí na jej krásu, ktorá návštevníkom doslova berie dych. Nám samým však berie dych niečo, na čo pyšní určite nie sme (v pozadí je počuť kašeľ). SMOG. Často počúvame, že hlavnou príčinou znečisteného ovzdušia je priemysel. Na smogu sa podieľa aj narastajúci počet automobilov v našich mestách. Ak by toto boli jediné príčiny, ako je možné, že máme smog aj na vidieku? Dôvodom sú jemné prachové častice, ktoré unikajú do ovzdušia pri spaľovaní uhlia a dreva. Napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, mnohí z nás si v snahe ušetriť inštalujú lacné kotly na uhlie a drevo. Pri takomto vývoji sa Slovensko môže o pár rokov ocitnúť na titulkoch svetovej tlače. Či už kvôli znečisteniu ovzdušia, alebo vysokému výskytu chorôb a predčasných úmrtí kvôli smogu. Možností, čím vykurovať svoj dom, je viacero. Vedeli ste, že pri spaľovaní plynu nevznikajú takmer žiadne prachové častice, z ktorých by vznikal smog? Áno, zemný plyn je reálnou šancou pre budúcnosť nášho ovzdušia. Navyše, na rozdiel od uhlia a dreva a iných pevných palív, so zemným plynom dokážeme znížiť emisie oxidu uhličitého až o polovicu. Zdá sa, že máme najvhodnejšie podmienky na zlepšenie kvality nášho ovzdušia. Je najvyšší čas zmeniť myslenie. Ak máme prístup k zemnému plynu, ktorý je šetrný k nášmu zdraviu, využime túto príležitosť! Vykurujem zodpovedne a rozumne. Zemný plyn je 3E. Zemný plyn je 3E. Ekologicky šetrný, Ekonomicky výhodný a energeticky hospodárny.“ 
 
Video č. 3 (Vykurovanie)
Obrazová zložka spotu zachytáva matku, ktorá sa hrá v dome s dieťaťom. V závere je zachytený v obraze text: „3E Zemný plyn; Ekologicky šetrný, Ekonomicky výhodný a energeticky hospodárny.“ 
 
Vizuál je doplnený ženským voice-overom v znení:
„Je príjemné prísť z vonku do vyhriateho domu. Kúrime pohodlne a so zemným plynom. Žiadne pílenie dreva a prikladanie do pece. Čas a energiu radšej venujeme našej dcérke. Aj vďaka tomu, že z komína nám nesmrdí štipľavý dym, nebola naša malá vážne chorá. Kúriť ekologicky a dostupne zemným plynom bolo správne rozhodnutie.“ Nasleduje mužský voice-over v znení: „Vykurujem zodpovedne a rozumne. Zemný plyn je 3E“ V závere opäť zaznie ženský voice-over v znení:“ Aj vám záleží na zdraví vašej rodiny?“
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V danom prípade je predmetom kampane komunikácia výhod vykurovania zemným plynom, distribúcia ktorého je súčasťou aktivít a ponuky samotného zadávateľa. Celkové komunikačné posolstvo spotov vychádza z aktuálnej situácie v oblasti potreby ochrany životného prostredia vo vzťahu k ovzdušiu a prezentuje produkt ako jednu z alternatív, ktoré môžu byť v tejto oblasti prínosom. V spotoch sa nehovorí o tom, že vykurovanie zemným plynom je jediná zdravá a možná alternatíva, ale že je jednou z možností. Je pravdou, že zadávateľ sa v rámci spotov odvoláva na iné, v tomto prípade konkrétne druhy vykurovania, napríklad formou spaľovania uhlia a dreva, avšak tieto sú v spotoch uvedené s ohľadom na prezentáciu možných rizík a škodlivín, ktoré s takýmto druhom vykurovania reálne hrozia. Zároveň zadávateľ preukázal, že informácie uvedené v spotoch sú podložené štúdiami, ktoré sú dostatočne relevantné k tomu, aby zadávateľ predmetné skutočnosti v reklame aj komunikoval a tiež, že spoty sú súčasťou obsiahlejšej informačnej kampane, ktorá na tieto štúdie odkazuje. Z tohto dôvodu má Komisia za to, že spoty č. 2 a č. 3 nie sú v rozpore s etickými pravidlami a námietky sťažovateľov v danom prípade Komisia vyhodnotila ako neopodstatnené. 
 
Ako problematický vo vzťahu ku Kódexu však Komisia vníma spot č. 1, ktorý sa venuje problematike vysokej chorobnosti zo smogu. Niet pochýb o tom, že smog má negatívny dopad na ľudské zdravie a uvedenie tejto skutočnosti v rámci kampane je relevantné v kontexte jej celkového komunikačného posolstva. Spôsob, akým však zadávateľ komunikuje túto skutočnosť v rámci spotu, považuje Komisia za neprimeraný. V spote sú vykreslené najzraniteľnejšie osoby – matka s dieťaťom, tehotná žena, starší človek, ktoré  – v kontexte informácie „Každý rok predčasne umrie len kvôli znečistenému ovzdušiu takmer 5000 z nás“ a zobrazenia tiel osôb akoby „odchádzajúcich do neba“ – - umierajú. Tieto výrazové prostriedky v spote bezdôvodne (a pritom zámerne) využívajú motív strachu, vytvárajú pocit strachu a Komisia má za to, že v neposlednom rade prezentujú aj samotný produkt, resp. službu ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu, čo nemožno považovať za etické. Navyše práve skutočnosť, že daná informácia v spojení s vizuálnou stránkou spotu, ktorá odkazuje na smrť cez najzraniteľnejšie osoby, bez uvedenia napríklad konkrétneho zdroja tvrdenia alebo bližšej špecifikácie samotného tvrdenia, a to s ohľadom na využitie vyššie uvedeného motívu strachu o seba alebo blízkych, je takou formou reklamy, ktorá zneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využíva nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť (čl. 12 ods. 1 Kódexu). Priemerný spotrebiteľ totiž z uvedeného môže nadobudnúť potrebu akejsi až neprimeranej naliehavosti a nutnosti zmeny vo vzťahu k produktu, avšak nie na základe toho, že produkt môže byť za istých okolností lepší, resp. že má svoje benefity, avšak na základe toho, že reklama využíva neprimeraný apel a strach vo vzťahu napríklad k svojmu zdraviu alebo až životu blízkych.    
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že spot na YouTube : „SPP – 3E – riešme vysokú chorobnosť zo smogu“, zadávateľa: SPP - distribúcia, a. s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa  je čiastočne opodstatnená.  
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 12. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.