71 (10-02) Sponzorský odkaz "Doktor Sirup" v TV Markíza

Sťažovateľ: právnická osoba
Zadávateľ: Dobré zo slovenska, družstvo / vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Médium: TV - sponzorský odkaz
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
k sťažnosti č. 71 (10-02)
 
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 22 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 22 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Šírenie sponzorského odkazu „Doktor Sirup“ v televíznom vysielaní TV Markíza 
strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava
 
neporušuje pravidlá Protokolu. 
 
 
Odôvodnenie
 
I. Sťažnosť
 
1. Rada dňa 15. 11. 2018 zaevidovala sťažnosť od právnickej osoby, spoločnosti GENERICA spol. s r. o., Piešťany voči televíznej reklame vo forme sponzorského odkazu – označenia sponzora  Dobré zo Slovenska, družstvo (ďalej aj len „sponzorský odkaz“), šírenej v priebehu mesiaca november vo vysielaní TV Markíza. 
 
2. Sťažovateľ v sťažnosti uvádza nasledovné: „Uvedená reklama je v rozpore so zákonom o výživových doplnkoch, uvádza produkt +Doktor sirup s príchuťou Irisch Cream a Piňa Colada. Je neprípustné deťom ponúkať produkt evokujúci alkoholický nápoj, pitie so slamkou, ktorý je určený podľa predajcu na prevenciu, pitie jedenkrát bez ohľadu na dávkovanie na obale. V rozpore je použitie fonendoskopu, obrázok nápoja so šľahačkou ako sa pripravujú a podávajú alkoholické nápoje. +Doktor navodzuje, že ide o liečivý prípravok, čo považujeme za neprípustné označenie výrobku, ktorý je výživovým doplnkom. “
 
II. Popis reklamy
 
3. Sponzorský odkaz bol vysielaný v krátkej cca 10-sekundovej verzii na TV Markíza, televíznej programovej službe vysielanej spoločnosťou MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava (ďalej aj „šíriteľ“) v znení:
 
Mužský voice-over: „Kalciový Doktor Sirup. Milovaný deťmi a obľúbený u dospelých. 
Katarína Knechtová: „S príchuťou kávy, Piňa Colady, Irish Creamu, naozaj funguje a chutí aj mne.“ 
 
4. Sponzorský odkaz sa týkal výživového doplnku – kalciového sirupu, pričom jeho vizuálnu zložku tvorili tieto obrazy: Kalciový sirup prezentuje speváčka Katarína Knechtová, ktorá v úvodnej scéne podáva na promenáde dvom dievčatám koktejl so slamkou. Obraz je doplnený vyobrazením produktov – kalciovými sirupmi, určenými pre deti. Ďalšia scéna zachytáva Katarínu Knechtovú, ktorá sedí za klavírom a hrá. V obraze sú vyobrazené všetky príchute, v ktorých sa predmetný kalciový sirup vyrába a predáva. V spodnej časti obrazu je na čiernom podklade čitateľne bielym  písmom na cca 5 sekúnd uvedené, že produkt je výživovým doplnkom a na čas viac ako 8 sekúnd a podstatne väčším bielym písmom aj text v znení: „Sponzorom programu je Dobré zo Slovenska, družstvo“.
 
III. Pôsobnosť Protokolu
 
5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 2 písm. b) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
 
6. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v televíznom vysielaní. Je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči šíreniu televíznej reklamy, na ktorú sa vzťahuje Kódex, preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
 
7. Predmetná reklama sa šírila prostredníctvom televíznej programovej služby TV MARKÍZA na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
 
8. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 30 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.
 
IV. Východiská posudzovania reklamy
 
9. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu). 
 
10. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
 
11. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali.     
 
12. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala. 
 
V.  Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu  
 
13. Podľa § 7 ods. 1 Protokolu, zakázané je vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, nedôvodné násilie.
 
14. Uvedené pravidlo § 7  ods. 1 Protokolu je potrebné aplikovať s ohľadom na zákonnú povinnosť podľa § 20 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, tzn. že reklama musí mať takú intenzitu nevhodnosti obsahu, že z tohto dôvodu je vylúčené jej vysielanie v akomkoľvek čase, teda aj v čase po 22.00 hodine.
 
15. S ohľadom na povahu komunikátu sa senát zaoberal tiež skutočnosťou, či sponzorský odkaz môže obstáť ako označenie sponzora programu.
 
16. Z uvedeného dôvodu senát posudzoval súlad s § 13 ods. 2 Protokolu, podľa ktorého sponzorský odkaz môže propagovať názov alebo obchodné meno sponzora, jeho ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity, musí však zároveň obsahovať buď obchodné meno alebo meno a priezvisko sponzora, resp. logo sponzora, alebo aspoň odkaz na výrobok alebo službu sponzora.
 
17. Preto sa senát v tomto kontexte a nad rámec sťažnosti zaoberal pri predbežnom posudzovaní aj skutočnosťou, či ide o sponzorský odkaz a či tak, ako bol odvysielaný, obstojí z hľadiska vnímania priemerného spotrebiteľa aj v kontexte § 15 ods. 1 Protokolu, podľa ktorého: „Mediálna komerčná komunikácia musí byť zreteľne rozoznateľná od iných zložiek programovej služby alebo VoD služby.“
 
18. Pre súlad s § 15 ods. 1 Protokolu je potrebné, aby priemerný spotrebiteľ nemal pochybnosť o tom, že ide o mediálnu komerčnú komunikáciu. Postačí pritom, ak je priemerný spotrebiteľ schopný identifikovať posudzovaný komunikát ako sponzorský odkaz.
 
19. S ohľadom na obsah sťažnosti senát analyzoval posudzovaný komunikát v kontexte § 9 ods. 1 písm. a) Protokolu, podľa ktorého „Mediálna komerčná komunikácia (teda aj sponzorský odkaz), ktorá sa týka alkoholických nápojov, nesmie zameriavať sa na maloletých.”
 
20. Uvedené pravidlo § 9 ods. 1 písm. a) Protokolu je však možné aplikovať, len ak predmetom reklamy je priamo alkoholický nápoj. 
 
VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
 
21. Šíriteľ bol dňa 21. 11. 2018 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 28. 11. 2018.
 
22. Šíriteľ poskytol Komisii svoje vyjadrenie 28. 11. 2018, v ktorom o. i. uvádza: „TV spot je sponzorským odkazom, ktorý je podľa názoru šíriteľa v súlade so ZoVR ako aj § 13 Opčného protokolu. V TV spote je jasne uvedené, že produkt je výživovým doplnkom. Nemôže teda dôjsť k jeho zámene s liekmi, keďže spotrebiteľovi je jasne a zrozumiteľne poskytnutá informácia o aký produkt sa jedná. Šíriteľ si taktiež dovoľuje upozorniť, že v celej mediálnej komerčnej komunikácii nezaznelo tvrdenie, že výrobok je liečivý. TV spot bol obsahovo aj koncepčne rozdelený tak, že kalciový sirup prezentoval vo vyhotovení, ktoré je určené pre deti, a vo vyhotovení, ktoré je určené pre dospelých. Nápoj, ktorý podáva Katarína Knechtová dvom dievčatám, neevokuje v žiadnom prípade alkoholický nápoj, je zrejmé, že je to mliečny kokteil. Pitie so slamkou nie je vyhradené len pre alkoholické nápoje, je bežné v lete piť limonádu alebo rôzne sladké nápoje prostredníctvom slamky. V TV spote sa uvádza slovo príchuť, je teda zrejmé, že produkty obsahujú látku, ktorá má príchuť čokolády, kávy alebo piňa colády a pod., to však neznamená, že výrobok obsahuje alkohol s týmto názvom. Príchute sú častou súčasťou zložení mnohých potravín, medzi inými aj sušienok, cukríkov a pod. Ako už bolo uvedené vyššie, kalciový sirup je uvádzaný na trh s príchuťami pre dve rozličné skupiny spotrebiteľov – pre deti a dospelých, ako je to aj obvyklé v prípade týchto dvoch produktov. Nie je možné z TV spotu vyvodiť záver, že kalciový sirup s príchuťou piňa colady je určený maloletým. Práve z vyobrazení produktov v TV spote je možné identifikovať, ktoré sú určené deťom a ktoré maloletým.“  
 
23. Šíriteľ požiadal o osobnú účasť na zasadnutí senátu, ktoré sa uskutočnilo 13. 12. 2018.  Keďže zástupkyňa šíriteľa na uvedenom zasadnutí potvrdila, že šíriteľ vysielal iba predmetný sponzorský odkaz a žiadnu inú verziu komunikátu, ani reklamné oznámenie, ktoré by bolo zhodné alebo podobné s posudzovaným sponzorským odkazom, senát požiadal zástupkyňu šíriteľa, aby šíriteľ doplnil svoje vyjadrenie o otázku týkajúcu sa použitia podobného reklamného šotu zadávateľom v inom vysielaní.    
 
24. V doplňujúcom vyjadrení, ktoré si senát v súvislosti s vysielaním sponzorského odkazu vyžiadal a ktoré mu bolo doručené dňa 18.12.2018, sa okrem iného uvádza: „...zadávateľ uzatvoril s vysielateľom zmluvu na vysielanie sponzorského odkazu.  Na vysielanie sponzorského odkazu sa vzťahujú Zmluvné podmienky vysielania mediálnej komerčnej komunikácie. V zmysle zmluvných podmienok bol zadávateľ  uzrozumený, že v rámci sponzorského odkazu nesmú byť použité rôzne reklamné slogany a prvky reklamnej kampane zadávateľa. Vysielateľ nemal k dispozícií informáciu o existencii reklamy. Na základe uvedeného mal vysielateľ za to, že existuje len sponzorský odkaz.“
 
VII. Predbežné posúdenie
 
25. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo 13. 12. 2018 a 24. 1. 2019 trojčlenným senátom v súlade s § 22 Protokolu.
 
26. Zasadnutia senátu 13. 12. 2018 sa zúčastnila splnomocnená zástupkyňa šíriteľa, pričom okrem iného uviedla, že v sponzorskom odkaze nie sú uvedené reklamné tvrdenia. Výrok „naozaj funguje“, je podľa nej pokračovaním vlastného názoru hlavnej protagonistky, Kataríny Knechtovej a vyjadruje jej osobné hodnotenie, a teda ako výrobok funguje v jej konkrétnom prípade. Sponzorský odkaz nezobrazuje alkoholický nápoj ani nenaznačuje, že produktom je alkoholickým nápojom. Zástupkyňa šíriteľa zároveň potvrdila, že šíriteľ vysielal iba predmetný sponzorský odkaz a žiadnu inú jeho verziu, ani reklamné oznámenie, ktoré by bolo zhodné alebo podobné s posudzovaným sponzorským odkazom.  
 
27. Predbežným posúdením dospel senát konsenzuálne k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
 
28. Záver predbežného posúdenia bol dňa 7.2.2019 oznámený šíriteľovi, ktorý sa v lehote na námietky nevyjadril. Za súhlas šíriteľa so záverom predbežného posúdenia sa podľa § 22 ods. 6 Opčného protokolu považuje aj márne uplynutie lehoty na vznesenie námietok.
 
VIII. Názor Komisie
 
29. Senát sa zaoberal najprv skutočnosťou, či predmetný komunikát je sponzorským označením, teda či je sponzorský odkaz v súlade s § 13 ods. 2 Protokolu.
 
30. Takmer po celý čas trvania komunikátu sa spotrebiteľovi zobrazuje zrozumiteľná a čitateľná informácia o obchodnom mene sponzora („Sponzorom programu je Dobré zo Slovenska, družstvo“), čo je dostatočnou identifikáciou sponzora podľa uvedeného pravidla Protokolu. 
 
31. Z pohľadu priemerného spotrebiteľa preto niet pochybnosť o povahe mediálnej komerčnej komunikácie. V tomto kontexte treba konštatovať, že sponzorský odkaz spĺňa aj podmienku § 15 ods. 1 Protokolu, pretože priemerný spotrebiteľ s ohľadom na uvedené označenie, spôsob jeho uvedenia a dĺžku jeho prítomnosti na obrazovke nemôže vyhodnotiť predmetný komunikát inak, ako sponzorský odkaz.  
 
32. Pokiaľ ide o zrozumiteľnosť povahy mediálnej komerčnej komunikácie, senát osobitne tiež zohľadnil skutočnosť, že šíriteľ v svojich mediálnych službách nešíril inú verziu mediálnej komerčnej komunikácie, ktorá by bola podobná s posudzovaným sponzorským odkazom, preto nevznikla žiadna pochybnosť o podstate komunikátu ako o sponzorskom odkaze. 
 
33. Od šíriteľa nemožno spravodlivo očakávať, aby lustroval použitie podobných komunikátov v mediálnych službách (všetkých) iných šíriteľov, t. j. v službách, za ktoré nemá zodpovednosť. Objektívna zodpovednosť sa viaže výlučne na vlastné audiovizuálne mediálne služby príslušného šíriteľa. Skutočnosť, že vo vysielaní iného šíriteľa bolo použité reklamné oznámenie podobné posudzovanému sponzorskému odkazu (pozri bod 36.), ktoré sa obsahovo ani účelom nezhodovali, samo osebe nestačí, aby odvysielanie posudzovaného sponzorského odkazu odporovalo princípu poskytovania služby šíriteľom s odbornou starostlivosťou.   
 
34. Pokiaľ ide o prítomnosť zobrazených produktov v sponzorskom odkaze, podľa § 13 ods. 2 Protokolu, nielenže môže sponzorské označenie odkazovať na výrobok alebo službu sponzora namiesto obchodného mena sponzora, ale môže slúžiť na propagáciu tovarov alebo aktivít sponzora popri odkaze na obchodné meno sponzora. Pravidlo označenia sponzora tak nevylučuje, aby súčasťou odkazu bol produktový rad.
   
35. Zo šetrenia senátu vyplýva, že sponzorom programu bolo družstvo Dobré zo Slovenska, ktoré je prevádzkovateľom internetového obchodu www.internetovalekaren.eu, kde uskutočňuje predaj aj výrobkov z produktového radu Doktor Sirup. Uvedená skutočnosť podľa senátu postačuje na to, aby sponzorovaný program v posudzovanom prípade odkazoval priamo na predmetné výrobky.
 
36. V čase rozhodovania senátu už existoval nález Komisie voči televíznemu reklamnému oznámeniu s podobným vizuálom, v ktorom Komisia konštatuje rozpor reklamy s ustanoveniami čl. 25 ods. 2 v kontexte ods. 3 a čl. 26 ods. 2 Kódexu.  V danom náleze má Komisia výhrady k tomu, že sú v reklame uvedené „...konkrétne zdravotné tvrdenia, ktoré naznačujú, že uvedený prípravok môže byť aplikovaný napríklad pri prejavoch chorobných stavov (napr. bolestivé hlasivky), či prevencii. Hlavná aktérka taktiež uvádza, že prípravok využíva „aby môj hlas znel ako môj“, pričom v závere dodáva, že „naozaj funguje“...“ (porov. pozitívny nález  z 13. decembra 2018 č. 71 (10-02) „Doktor Sirup“ smerujúci voči podobnej reklame a  rovnakému zadávateľovi). 
 
37. Existencia pozitívneho nálezu vo vzťahu k zadávateľovi a pravidlám Kódexu, však bez ďalšieho automaticky nezakladá neetické šírenie sponzorského odkazu šíriteľom, osobitne z pohľadu Protokolu.
 
38. Protokol neobsahuje obsahové obmedzenie týkajúce sa priamo výživových doplnkov, preto senát, pokiaľ ide o súvisiace výhrady sťažovateľa, len poukazuje na existujúci pozitívny nález Komisie a ďalej sa osobným svedectvom „naozaj funguje“ v danom kontexte nezaoberal. Senát sa  osobitne nezaoberal obalom produktu, ktorého vizuál šíriteľ nemôže ovplyvniť.
 
39. Pokiaľ ide o osobné vyjadrenie speváčky „chutí aj mne“, senát uvedené vyjadrenie považuje za výlučne subjektívne hodnotenie vyjadrujúce osobnú preferenciu, ktoré samotné nemá pravdivostnú hodnotu, a preto ani samotné nemôže byť neetické.  
 
40. Pokiaľ ide o účasť maloletých v posudzovanom sponzorskom odkaze, predmetom sponzorského odkazu nebola propagácia alkoholického nápoja, ale produktového radu výživových doplnkov, preto pravidlo § 9 ods. 1 písm. a) Protokolu nie je možné aplikovať. Senát tiež poukazuje na skutočnosť, že výrobky pre deti s uvedenej produktovej sady sa odlišujú od výrobkov pre dospelých, pričom len samotná príchuť týchto výrobkov nemôže sama osebe vylučovať produkt z reklamy, hoci by aj bola priamo odvodená od alkoholického nápoja (napr. rum v prípade punčových rezov a pod.). 
    
41. Vo vzťahu k maloletým je potrebné zvýrazniť, že pokiaľ v rámci ochrany maloletých je zakázané vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých (porov. § 7 ods. 1 Protokolu), musí taká reklama z hľadiska nevhodnosti jej obsahu dosahovať takú intenzitu, že ju nie je možné vysielať v žiadnom čase, teda ani v čase po 22.00 hodine. Senát zastáva názor, že reklama nedosahuje intenzitu nevhodnosti obsahu, ktorá by ju vylučovala z vysielania.
 
IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
 
42. Na základe vyššie uvedeného Komisia rozhodla, že šírenie sponzorského odkazu „Doktor Sirup“ v televíznom vysielaní TV Markíza strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu a v tomto kontexte sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.     
 
Poučenie
 
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a zároveň
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 13.02.2019
 
Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie
 
* * *
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.