23 (05-04) Spoločensky zodpovedný fond

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Médium: Internetová reklama (príspevok na Facebooku)
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 5 písm. a)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Internetová reklama (príspevok na Facebooku): „Prvý spoločensky zodpovedný fond“
Zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.
je v rozpore
s ustanoveniami 14 ods. 5 písm. a) Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči kampani k spoločensky zodpovednému fondu Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorá pozostávala z tlačovej správy umiestnenej na web stránke zadávateľa a poste na Facebook fan page. Sťažovateľ uvádza, že v tlačovej správe banka predstavila prvý slovenský spoločensky zodpovedný fond. Správa je však podľa názoru sťažovateľa písaná spôsobom, ktorý má navodiť dojem, že ide o skutočne prvý takýto ESG fond, čo však nie je pravda. Sťažovateľ uvádza, že minimálne Tatra Banka či VÚB banka cez svoje asset managementy už takéto fondy ponúkajú veľmi dlho a dokonca sa na ne špecializujú. Príkladom je Eurizon Slovakia (predtým VÚB Asset Management), ktorý už od roku 2020 vyberá finančné nástroje, do ktorých investuje, s prihliadnutím na environmentálne, sociálne, správne (ESG) faktory.  Tatra Banka to robí rovnako a spomenula to tiež už v minulom roku. Sťažovateľ uvádza, že Slovenská sporiteľňa má pritom zrejme domáci ESG fond, no zmienila sa o tom v spomínanom článku len raz. Už začiatok kampane má navodiť falošný dojem, že ESG fondy začala klientom ako prvá ponúkať táto banka. Sťažovateľ ďalej uvádza, že v priebehu kampane sa už Sporiteľňa sústredila len na odkazy a hlavné posolstvo s jej prvenstvom. Zdôrazňovala to napríklad reklamou na sociálnych sieťach. Sťažovateľ má za to, že ide o zavádzajúcu reklamu aj vzhľadom na to, že na trhu to nie je novinka a ani jediný produkt, ktorý priniesla táto banka. Pritom minimálne dva konkurenčné subjekty to ponúkajú oveľa dlhšie a VÚB má pritom aj investičné sporenie cez ESG fondy. Podľa sťažovateľa reklama falošne navodzuje dojem unikátnosti za účelom získania nových klientov, respektíve oslovenia súčasných klientov. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. vytvorila 31. marca 2021 fond so stratégiou ESG, a teda so slovenským identifikačným číslom ISIN, ako prvá na Slovensku. Čím sa stal tento fond prvý v rámci vytvárania fondov s ESG stratégiou na Slovensku. Fondy, ktoré sa v sťažnosti spomínajú, nie sú slovenské fondy, sú to zahraničné fondy ponúkané slovenskými správcovskými spoločnosťami. Zadávateľ uvádza, že v žiadnej marketingovej komunikácii nehovoril o tom, že spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s. je prvá, ktorá prináša tému ESG na Slovensko. V závere zadávateľ doplnil, že pri propagácii tohto fondu v spomínanom príspevku na Facebookovom profile Slovenskej sporiteľne prišlo k nepresnosti v textácii, ktorá bude bezodkladne upravená nasledovne:
Chceš aby sa zelenali nielen tvoje investície, ale aj planéta? Poď na to s prvým slovenským fondom, s ktorým investuješ do zodpovedných firiem s ohľadom na životné prostredie. Teraz so zľavou 20 % zo vstupného poplatku.
 
Popis reklamy:
Príspevok na Facebooku: 
Vizuál reklamy zobrazuje ikonu smartfónu z hliny, z ktorej vyrastá rastlina. Vizuál je doplnený zelenou krivkou naznačujúcou rast, symbolom služby „George“ a headlinom v znení: „Prinášame prvý spoločensky zodpovedný fond. Vizuál je doplnený textom v znení: „Chceš aby sa zelenali nielen tvoje investície ale aj planéta? Poď na to s prvým fondom na Slovensku, s ktorým investuješ do zodpovedných firiem s ohľadom na životné prostredie. Teraz so zľavou 20% zo vstupného poplatku. Zisti viac na:...“ 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa o.i. vyžaduje pri prezentácii alebo inom informovaní o charakteristikách produktu... (čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu). 
V danom prípade sa Komisia čiastočne stotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia produktu „ESG fondu“, ktorý je zameraný na zodpovedné investovanie, pričom významným momentom v prípade predmetného produktu je, že uvedený fond je prvým slovenským / domácim fondom tohto druhu. Je pravdou, že predmetný druh fondu s ESG stratégiou nie je na slovenskom trhu novinkou, nakoľko ako uvádza aj sťažovateľ, tento druh investovania ponúka aj konkurencia, ktorá ju priniesla na trh v podobe možnosti investovania do zahraničných fondov. Zadávateľ však na trhu vytvoril ako prvý domáci slovenský fond. Uvedená skutočnosť je zrejmá z komunikácie v rámci tlačovej správy, kde je o.i. explicitne uvedené, že spoločnosť prináša „prvý slovenský spoločensky zodpovedný fond“, kde „...môžu Slováci cez domáci fond prvýkrát investovať do akcií firiem spĺňajúcich prísne environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá...“ a takto komunikované informácie považuje Komisia s ohľadom na charakter produktu a poskytnutie informácie o produkte za jasné, zrozumiteľné, relevantné a dostatočné. 
Ako problematickú vo vzťahu k spôsobu akým zadávateľ komunikuje uvedený produkt však považuje práve príspevok na sociálnej sieti Facebook. Textácia reklamy v znení „Prinášame prvý spoločensky zodpovedný fond....“ a „....poď na to s prvým fondom na Slovensku, s ktorým investuješ do zodpovedných firiem s ohľadom na životné prostredie“ môže podľa Komisie oprávnene v priemernom spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že v danom prípade ide o prvý dostupný ESG fond na Slovensku, čo nie je pravda a reklamu preto v tomto znení Komisia vyhodnotila ako zavádzajúcu práve vo vzťahu k informáciám o charakteristikách a pôvode produktu.  
Komisia však ocenila, že zadávateľ reklamu upravil ešte pred vydaním arbitrážneho nálezu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internetová reklama ( príspevok na Facebooku): „Prvý spoločensky zodpovedný fond“, zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.
 
Nakoľko zadávateľ reklamu upravil pred vydaním rozhodnutia, Komisia v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, aby v budúcnosti upustil od šírenia reklamy vyhodnotenej ako v rozpore s Kódexom.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 27. 05. 2021 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.