21 (04-03) Slovenské divadlo tanca, s.r.o. - Predstavenie Carmen

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Slovenské divadlo tanca, s.r.o.
Médium: Poster
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava


Evid. č.: 21 (04-03)


Arbitrážny nález


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa čl.I./4.1 Etického kódexu reklamy ( ďalej len „Kódex“ ) platného na území Slovenskej republiky postupom podľa čl. III. Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu ( ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl.IV/1 a 2 Poriadku tento


n á l e z :


Poster: predstavenie Carmen  zadávateľa: Slovenské divadlo tanca, s.r.o.


nie je v rozpore


s ustanoveniami Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky.Dňa 04.03.2010 obdržala Rada sťažnosti dvoch fyzických osôb týkajúce sa reklamnej kampane na predstavenie Carmen zadávateľa Slovenské divadlo tanca, s.r.o.  Sťažovatelia reklame vytýkajú v prvom rade zobrazenie polonahej ženy na reklamnom billboarde, pretože ho považujú za neprístojné  a neakceptovateľné, slúžiace len na prilákanie pozornosti verejnosti.   Jeden zo sťažovateľov ďalej uvádza, že vystavanie motívu reklamnej kampane na nezmyselnom a nedopovedanom stvárnení násilia so sexuálnym podtextom na podujatie určené aj pre mládež má negatívny vplyv na spoločenskú hranicu únosnosti násilia a znižuje citlivosť verejnosti na negatívne javy v spoločnosti.

Zadávateľ reklamy, vo svojom stanovisku zo dňa 28.03.2010, uvádza, že sa nemôže stotožniť s názorom sťažovateľov. Kampaň bola podľa jeho tvrdenia vytvorená na základe objednávky najznámejším umeleckým fotografom a záujmom zadávateľa nebolo vulgarizovanie alebo podporovanie násilia. Obraz je v tomto prípade umeleckým výtvorom a podľa názoru zadávateľa reklamy nevyvoláva dojem ani vulgárnosti, ani násilia ani sexu. Zadávateľ teda nesúhlasí s označením vyobrazenia ženy v reklame ako vulgárnym. Taktiež sa nestotožňuje s tvrdením sťažovateľa, že na obraze je polonahá žena, pretože jej prsia sú prekryté vlasmi a je oblečená v krvavo červenej sukni.


Popis  reklamy:

Opis posteru: Vizuál zobrazuje polonahú ženu a muža, pričom muž drží ženu pod krkom. Žena má na hrudi stopy červenej farby (pravdepodobne znázornenie krvi) a rovnako stopy farby vidieť i na stenách za ženou. Cez oboch aktérov je veľkým červeným písmom zobrazený názov predstavenia „Carmen“. Ma začiatku posteru je uvedený nápis Slovenské divadlo tanca, pod názvom predstavenia je napísané „New performance by Ján Ďurovčík“, „Vstupenky už v predpredaji, ticketportal“, nižšie je umiestnené korporátne logo Heineken Tower Stage a pätu posteru doplňajú po oboch stranách webové adresy www.heinekentowerstage.sk a www.sdt.sk.


Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál (poster) a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

Poster, obsahujúci vizuálnu prezentáciu ženy, má v tomto prípade za cieľ propagovať umelecké predstavenie Carmen. Vzhľadom na to, že ide o umelecké predstavenie, je možné v tomto smere akceptovať, že autori sa snažili do reklamy, ktorá slúži prevažne na komerčné účely, vložiť expresívnejšie umelecké prvky.

Expresívnejší charakter zobrazenia, ktorý sťažovatelia vytýkali reklame v tomto prípade možno pripísať skôr samotnému príbehu Carmen, ako prvoplánovému zámeru zadávateľov reklamy. Z tohto dôvodu sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľov, podľa ktorého uvedená prezentácia popularizuje násilie.

Vyobrazenie ženy v reklame by v zmysle Kódexu malo mať určité opodstatnenie vo vzťahu k reklamovanej službe alebo produktu a zároveň by nemalo porušovať všeobecné normy slušnosti. V danom prípade možno jednoznačne povedať, že zobrazenie ženy, aj keď vo výrazne  emotívnom rozpoložení,  má relevanciu, vzhľadom na príbeh samotného predstavenia Carmen. Čo sa týka noriem slušnosti, to je pre každého recipienta reklamy subjektívna otázka, ale zo všeobecného pohľadu sa nemožno stotožniť s názorom, že uvedená reklama by ich porušovala, keďže vyobrazenie ženy nemá charakter ponižujúci alebo znevažujúci ženy vo všeobecnosti a zároveň nie je ani výzvou na negatívne alebo násilné správanie voči ženám.


Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že uvedená Billboardová reklama: predstavenie Carmen zadávateľa: Slovenské divadlo tanca, s.r.o. nie je v rozpore s Kódexom a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.


V Bratislave, dňa 15.04.2010


Ing. Jarmila Grujbárová
predsedníčka Komisie

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

2.7.2021

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 24. 06. 2021 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.