18 (04-02) Slovania

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: MAC TV s.r.o.
Médium: Internetová reklama (spot na YouTube)
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Internetová reklama (spot na YouTube): „Slovania“
Zadávateľa: MAC TV s.r.o. 
nie je v rozpore
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres  Bratislava, voči upútavke na seriál Slovania, zadávateľa MAC TV s.r.o., ktorá bola umiestnená na YouTube kanáli TV JOJ. Sťažovateľ poukazuje, na scénu, v ktorej muž zhodí ženu na zem a v prítomnosti inej ženy ju sexuálne zneužiť. Podľa sťažovateľa uvedená reklama nabáda k násilnému aktu, využíva motív strachu a propaguje násilnosť, vulgárnosť a sexuálne obťažovanie 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že v záujme zvyšovania sledovanosti programov vysielaných na programovej službe JOJ zadávateľ pravidelne analyzuje čísla divákov konkrétnej epizódy odvysielaného programu. V prípade programu Slovania sa zadávateľ v záujme zvyšovania sledovanosti potreboval zamerať na mužského diváka, a preto sa rozhodol pristúpiť k výrobe upútavky na program, ktorá bola následne sprístupnená verejnosti prostredníctvom youtube kanálu TV JOJ. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že sporný komunikát nikdy nebol odvysielaný na programovej službe JOJ (zadávateľ doložil aj k vyjadreniu aj oficiálnu upútavku na program, ktorá bola odvysielaná na programovej službe JOJ). Predmetná upútavka bola vyhotovená tak, aby spĺňala všetky požiadavky kladené na vysielanie upútavky v zmysle platnej legislatívy a ustanovení Opčného protokolu a Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej aj „Kódex“). Predmetný komunikát bol uverejnený na YouTube kanáli TV JOJ len pár hodín a v deň jeho nasadenia o 15.30 hod bol stiahnutý. V tejto súvislosti je možné skonštatovať, že komunikát nemal na relevantnú verejnosť žiadny resp. mal na relevantnú verejnosť zanedbateľný dosah. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že komunikát nebol vyhodnotený systémom YouTube ako sporný. Štandardne, ešte pred samotným uverejnením musí prejsť komunikát systémom YouTube v rámci, ktorého sa posudzuje obsah komunikátu s pravidlami YouTube. Youtube nevzniesol námietku voči uverejneniu komunikátu a preto mal zadávateľ za to, že komunikát splnil podmienky na jeho uverejnenie. Napriek uvedenému sa zadávateľ na základe vlastného rozhodnutia rozhodol pristúpiť k stiahnutiu komunikátu z YouTube kanálu TV JOJ. Zadávateľ uvádza, že v nadväznosti na citované znenie sťažnosti je nutné sporný komunikát vnímať v kontexte charakteru vysielaného programu s názvom „Slovania“. Tento program zobrazuje život ľudí v dávnej minulosti, ktorí sa označovali ako „Slovania“ a žili na území dnešného Slovenska, Poľska a Ukrajiny. So životom týchto ľudí boli neodmysliteľne spojené boje o územie ale aj násilne akty, ktoré pramenili z primitívnejšieho správania ľudí. Takéto správanie sa pokúsil do programu začleniť aj jeho producent, s cieľom poskytnúť divákovi zaujímavý, aj keď nie vždy optimálny obraz vtedajšej doby. Je potrebné uviesť, že komunikát žiadnym spôsobom priamo alebo nepriamo nepropaguje násilie ani nenabáda k násilnému aktu a nevyužíva motív strachu. Cieľom zadávateľa nebolo v žiadnom prípade propagovať násilnosť a vulgárnosť a sexuálne obťažovanie. Komunikát bol zameraný na prilákanie pozornosti mužského diváka k sledovaniu programu „Slovania“. Priemernému divákovi, ktorý sleduje program od jeho začiatku je známy jeho charakter a obsah, ktorý je opísaný vyššie v texte. V kontexte celého charakteru vysielaného programu Slovania nie je možné podľa názoru zadávateľa uzatvoriť, že komunikát propaguje násilie, vulgárnosť alebo sexuálne obťažovanie. Na záver si zadávateľ dovoľuje uviesť, že si je plne vedomý požiadaviek kladených na uverejňovanie reklamy (upútavky na program) aj prostredníctvom jeho YouTube kanálu. Napriek tomu sa usiluje vytvárať obsah, ktorý môže byť zaujímavý pre rôzne skupiny respondentov a takýto obsah môže byť vyhodnotený ako citlivý. V záujme ochrany všetkých respondentov, medzi ktorými sa nepochybne nachádzajú aj maloletí a ženy sa zadávateľ rozhodol pristúpiť k odstráneniu sporného komunikátu aj bez predchádzajúceho podnetu v podobe sťažnosti. Zadávateľ za každých okolností aj z vlastného podnetu vyhodnocuje obsah uverejnených komunikátov, ktoré v prípade ich nevhodnosti pre všetky skupiny respondentov stiahne, prípade vôbec neuverejní na svoj YouTube Kanál. Odstránenie komunikátu prakticky ihneď po jeho uverejnení považuje Klient v tomto prípade za dostatočný prostriedok samoregulácie.
 
V doplňujúcom vyjadrení zadávateľ uvádza, že upútavka bola nasadená na YouTube s vekom cielenia 18 – 64 rokov, pričom zadávateľ zabezpečil aj vylúčenie publika maloletých (osôb s rodičovským dohľadom). Možno teda skonštatovať, že upútavka bola na YouTube nasadená s reštrikciou „nevhodné pre vekovú skupinu do 18 rokov“, čím došlo k naplneniu sledovaného cieľa upútať pozornosť dospelého mužského diváka. Zadávateľ naviac zabezpečil aj reštrikciu pre cca 4000 umiestnení na YouTube cielenú na populárne kanály s detským programom. To znamená, že zadávateľ obmedzil sprístupnenie upútavky pred spustením videa s detským obsahom resp. s obsahom cieleným na detského diváka.
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu upútavky na konkrétnu časť seriálu Slovania. Upútavka obsahuje scénu, v ktorej muž čiastočne vyzlečie jednu zo ženských postáv a pred zrakom druhej ženskej postavy ju hodí na zem so slovami: „A teraz sa budeš pozerať, ako tuto s Ludmilkou spolu splodíme potomka“. Nasleduje voice-over, ktorý informuje o čase a termíne odvysielania seriálu. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 ods. 1 prvá veta Kódexu).  Predmetom posúdenia je v danom prípade reklama v podobe upútavky na seriál Slovania, ktorá bola umiestnená na YouTube kanáli zadávateľa. Je pravdou, že upútavka zachytáva scénu zo seriálu, v rámci ktorej je zobrazený aj moment správania sa muža voči žene, ktoré je možné považovať za násilné a v prípade komerčnej reklamy, bežne odvysielanej v rámci televízneho vysielania napríklad bez časovej opony by uvedený komunikát mohol byť vyhodnotený ako neetický. V predmetnom prípade však Komisia prihliadala na skutočnosť, že reklama je upútavkou na seriál, a teda využíva reálne zobrazenia a scénu, ktorá je v seriáli použitá a odvysielaná, čo je z upútavky zrejmé. Uvedené zobrazenie malo teda priamy súvis s propagovaným produktom, ktorým je v danom prípade konkrétna časť seriálu Slovania a Komisia sa nedomnieva, že by si priemerný spotrebiteľ túto skutočnosť napr. nevšimol, či neuvedomil, prípadne že by si reklamu interpretoval bez tohto kontextu. Komisia taktiež brala do úvahy, že uvedená upútavka bola zverejnená v rámci YouTube kanálu vysielateľa, pričom zadávateľ pri jej nasadení zabezpečil reštrikciu „nevhodné pre vekovú skupinu do 18 rokov“. Komisia s ohľadom na tieto skutočnosti vyhodnotila predmetnú reklamu ako neporušujúcu Kódex.    
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (spot na YouTube): „Slovania“, zadávateľa: MAC TV s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 27. 05. 2021
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.