37 (06-04) Sloboda dáta

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: WAN Mobile, a. s.
Médium: web stránka zadávateľa
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Web stránka zadávateľa: „Sloboda dáta“
zadávateľa: SWAN Mobile, a. s.  
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec, voči informáciám uvedeným na web stránke zadávateľa SWAN Mobile, a. s., k paušálu „Sloboda dáta“. Sťažovateľ uvádza, že na stránke je uvedená informácia v znení: „V rámci nového paušálu SLOBODA DÁTA získate nekonečné dáta v 4G sieti 4ky a 2 GB dát platný v celej SR.“ Sťažovateľ namieta, že nekonečné dáta nie sú v skutočnosti nekonečné, keďže po prečerpaní 300 GB sa zastavia a je potrebné mať dodatočný kredit, aby služba pokračovala. Informácia o nekonečných dátach je podľa sťažovateľa uvedená bez odvolania sa na iné zdroje, kde by bolo možné toto obmedzenie dohľadať.
 
Zadávateľ svoje stanovisko k sťažnosti v požadovanom termíne Rade nedoručil. 
 
Popis reklamy:
Na web stránke zadávateľa sú k predmetnému paušálu uvedené nasledovné informácie: „V rámci nového paušálu SLOBODA DÁTA získate nekonečné dáta v 4G sieti 4ky a 2 GB dát platný v celej SR. Po spotrebovaní predplateného objemu dát platného v celej SR, môžete naďalej dátovať iba za 1 cent za 1 MB. Mimo SR môžete v celej EÚ dátovať iba za 1 cent za 1 MB.
Potrebujete viac dát?
Ideálnou voľbou je dátový balík GIGA s obnovou. Získajte 1 GB dát len za 2 €/30 dní, poslaním bezplatnej  SMS v tvare GIGA na číslo 950 alebo aktivovaním v Moje zóne.
O stave nespotrebovaných dát pre jednotlivé balíky vás budeme priebežne informovať prostredníctvom SMS:
- pri zostávajúcom objeme dát vo výške 150 MB
- 1 hodinu pred ukončením platnosti paušálu
V prípade prekročenia obvyklej priemernej miery využívania služby nekonečné dáta v 4G sieti 4ky, vám môžeme účtovať 1 cent za 1 MB. Viac informácií nájdete v sekcii Často kladené otázky.“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Na web stránke zadávateľa boli uvedené informácie v znení: „Po spotrebovaní predplateného objemu dát platného v celej SR, môžete naďalej dátovať iba za 1 cent za 1 MB.“ Tieto jasne a zrozumiteľne definovali podmienky ponuky ako aj skutočnosť, že ponuka má svoje obmedzenia. Komisia sa preto nedomnieva, že priemerný spotrebiteľ by mohol byť uvedený do omylu a domnievať sa, že ponuka služby je neobmedzená. Navyše význam výrazu „nekonečný“ nepredstavuje synonymum napríklad k výrazu „neobmedzený“, ktorý by potenciálne mohol naznačovať, že ponuka nie je ničím, vrátane ďalších poplatkov, obmedzená. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama neobsahuje údaj, ani informáciu, ktorá by vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých je uvedená mohla uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Web stránka zadávateľa: „Sloboda dáta“, zadávateľa: SWAN Mobile, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 20. 06. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.1.2020

Raňajky s reklamou: O čom bol rok 2019 v reklame?

  Poďme troška bilancovať. Prehľad toho najlepšieho a najhoršieho z domácej aj zahraničnej reklamy za rok 2019....

7.1.2020

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 12. 2019 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.