04 (02-04) Sliders

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Pernod Ricard Slovakia s.r.o.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Jameson Irish Whiskey: Sliders  
zadávateľa: Pernod Ricard Slovakia s.r.o. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči spotu, ktorý je o.i. dostupný na Facebooku a YouTube, a ktorý propaguje alkoholický nápoj Jameson Irish Whiskey, zadávateľa Pernod Ricard Slovakia s.r.o. Sťažovateľ má za to, že reklama, v ktorej je využitý slogan nahovorený mužom v znení: „...dokonale jemná, pripravená spojiť najlepších priateľov v správny moment...“ v kontexte jej deja a vystupovania účinkujúcich vyvoláva dojem, že alkoholický nápoj predstavuje médium nevyhnutné k vytváraniu priateľstiev ako formy spoločenského, resp. iného osobného úspechu, pričom vizuálny kontext reklamy dotvára kontext tak, že prispieva aj k sexuálnemu úspechu mladého muža, ako jednej z postáv, ktorá v reklame účinkuje. 
Sťažovateľ poukazuje na konkrétnu situáciu, ktorá nastane medzi 21. a 27. sekundou, kedy mladý muž stojí sám pri barovom pulte v bare, napije sa z pohára s tmavým alkoholickým nápojom, pozrie sa do pohára a následne hlavou kývne a mierne sa pousmeje na mladú barmanku s tmavými vlasmi, pričom smerom k mladej barmanke pozdravne pozdvihne pohár s alkoholickým nápojom. Mladá barmanka sa na muža usmeje, pritom mierne pootočí hlavou a privrie oči. Pri barovom pulte stojí aj druhá mladá žena s blond vlasmi. Mladá žena s blond vlasmi sa hneď na to ako si mladý muž odpil z alkoholického nápoja, usmeje na mladého muža a iniciuje pozdrav kývnutím hlavou a pozdvihnutím pohára s alkoholickým nápojom. Mladý muž vzápätí opätuje toto gesto, pozdvihnutím pohára s alkoholickým nápojom, smerom k mladej žene s blond vlasmi. Mladý muž nadviaže kontakt s mladou barmankou s tmavými vlasmi a rovnako s mladou ženou s blond vlasmi pri barovom pulte iba vďaka tomu, že si odpil z pohára z pohára s alkoholickým nápojom. Z kontextu je zrejmé, že práve konzumácia alkoholického nápoja vyvolala ich vzájomný kontakt. Zároveň obe mladé ženy reagujú podľa sťažovateľa na mladého muža popíjajúceho alkoholický nápoj pozitívne a prinajmenšom priateľsky. Tieto okolnosti podľa sťažovateľa vytvárajú dojem, že požívanie alkoholického nápoja viedlo k pozitívnemu kontaktu mladého muža s dvoma mladými ženami v bare. Sťažovateľ ďalej uvádza, že mladá žena s blond vlasmi stojaca sama pri bare nadviaže priamy kontakt s mladým mužom prostredníctvom pozdvihnutia pohára s alkoholickým nápojom. Z kontextu je podľa sťažovateľa zrejmé, že práve skutočnosť, že mladý muž aj mladá žena s blond vlasmi obaja pijú tmavý alkohol, vedie k ich vzájomnému vzťahu. Z tohto dôvodu má sťažovateľ za to, že reklama je v rozpore s Kódexom a Opčným protokolom a to s ohľadom na porušenie ustanovenia čl. 35 ods. 3 písm. c), a teda, že reklama vytvára dojem, že konzumácia alkoholických nápojov je nevyhnutná pre sexuálny, spoločenský alebo iný osobný úspech. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza „...pre vysvetlenie kontextu reklamy uvádzame nižšie odôvodnenie reklamnej idey, ktorá v žiadnom prípade nezobrazuje ani nenaznačuje akúkoľvek asociáciu, že by alkohol podporoval sexuálny úspech, ale naopak, zdôrazňuje zdieľanie whiskey s priateľmi. Reklama bola vytvorená na posilnenie úlohy značky Jameson ako jemnej a veľmi chutnej whiskey, ktorá spája ľudí. Dej reklamy je umiestnený v bowlingovom klube a v bare tohto klubu počas dvoch dní. Táto reklama nezobrazuje maloletých ani nerozumné pitie alkoholu. Samotné zobrazenie rozumného pitia alkoholu v bare bowlingového klubu dospelými osobami nemožno považovať za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne. Reklama nie je určená maloletým, prístup k nej na internete vyžaduje najskôr kontrolu veku diváka, v televízii bola reklama uvedená v nočných hodinách. Reklama začína na širokej bowlingovej dráhe ako príkladu stále populárnejšieho „tretieho priestoru“ v bare, ktorý si vyberajú naši spotrebitelia ako miesto pre spoločenský styk s priateľmi. Toto usporiadanie scény bolo výrazným posolstvom „jemnosti“ značky, zobrazujúce vizuálne paralely medzi jemným kotúľaním sa bowlingovej gule v prítomnosti barmanky (v tom čase mimo služby) a pohárom whiskey jemne sa šmýkajúcim po barovom pulte, ktorý posunula tá istá barmanka klientovi nasledujúci deň. Je dôležité uvedomiť si, že barmanka mimo služby zobrazená v bowlingovej scéne je barmankou za barovým pultom. Zobrazením výmeny pohľadov medzi barmankou a zákazníkom sa chcel zvýrazniť fakt, že ide o tú istú osobu, ktorá videla jemne sa posúvajúcu guľou po bowlingovej dráhe a teraz rovnako jemne servíruje pohár s whiskey Jameson. Táto scéna tiež naznačuje, že sa títo ľudia navzájom poznajú. Pozdrav blondínky s pozdvihnutím pohára smerom k mužovi pri bare je ocenením jemnej hry s guľou aj s pohárom, nie sexuálnou výzvou mužovi pri bare. Nebolo našim úmyslom znázorňovať akékoľvek sexuálne narážky, ale demonštrovať úlohu whiskey Jameson pri spájaní priateľov (známych) aj neznámych ľudí. Preto tvrdenie sťažovateľa, že reklama zobrazuje pozitívny vplyv konzumácie alkoholu (ako média) na nadväzovanie spoločenských (či dokonca sexuálnych) vzťahov, nemá oporu v reklame zobrazenom stave (v skutkových okolnostiach). Sťažovateľom namietaná scéna trvá len šesť sekúnd z celkovo tridsaťjedensekundového spotu, a teda zjavne netvorí dominantnú časť reklamy, ktorou má byť podľa sťažovateľa údajná propagácia vplyvu alkoholu na nadväzovanie sexuálnych vzťahov medzi neznámymi osobami. Naopak, táto reklama upriamuje pozornosť diváka na celkový príbeh, ktorý sa odohráva v prostredí bowlingového klubu. Podpora zodpovedného konzumovania našich výrobkov a zabezpečenie toho, aby boli propagované zodpovedným spôsobom je kľúčovou súčasťou stratégie skupiny Pernod Ricard. Plne sa hlásime k zodpovednému marketingu našich výrobkov a máme vypracované striktné pravidlá, ktoré zabezpečujú, že všetky reklamné kampane sú navrhované so zmyslom pre spoločenskú zodpovednosť. Všetky naše reklamy musia byť v súlade s kódexom Pernod Ricard pre propagačnú komunikáciu. Aj tento reklamný spot bol preverený internou skupinou, aby bol zabezpečený jeho dôsledný súlad s týmto firemným kódexom, ako aj s Etickým kódexom reklamnej praxe na Slovensku.“ 
 
Popis reklamy:
Reklamný príbeh sa odohráva v podniku, kam sa ľudia prišli zabaviť a zahrať si bowling. Reklama sa začína zobrazením priestorov podniku a nasleduje záber na muža, ktorý v ruke drží bowlingovú guľu a sústredí sa na výkon na dráhe. Nasleduje záber na guľu, ktorá sa kotúľa po bowlingovej dráhe. Tesne pred zásahom do kuželiek sa záber spomalí a guľa zastaví. Muž sa otočí k svojim priateľom – spoluhráčom, ktorí pozdvihnú pohár aby si pripili na jeho výkon. Na scénu prichádza mladá žena (barmanka v civile, mimo práce), ktorá taktiež hodí guľu do dráhy. Nasleduje rýchly prestrih na ženu z predchádzajúcej scény - barmanku, tentokrát už za pultom, ktorá podobným spôsobom, akoby to bola bowlingová guľa na dráhe, posunie pohár s nápojom pozdĺž barového pultu. Pohár je zachytený rukou muža, ktorý si z neho odpije a v geste pozdvihnutia pohára sa na barmanku usmeje. Barmanka mu úsmev opätuje. Nasleduje záber, ktorý zobrazuje muža zozadu, ako si opäť dvíha pohár v geste pripitia si. Oproti nemu sedí žena, ktorá mu s úsmevom gesto opätuje. V záverečnom obraze je zachytený produkt, a dva poháre s alkoholom, ktoré sa k sebe priblížia, spolu s textom v znení: „Prečo? Lebo chuť. Preto.“ Dej reklamy je sprevádzaný voice-overom v znení:  „My v Jameson vieme, že to chce len trochu času a poriadnu dávku trpezlivosti získať do rúk dokonalý cit pre jemnosť. Ale keď sa vám to podarí, objavíte chuť írskej whisky Jameson. Dokonale jemná, pripravená spojiť najlepších priateľov v správny moment.“ 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V kontexte zobrazovania účinkov alkoholických nápojov, Kódex kladie na reklamu požiadavku, v zmysle ktorej neprípustnou je aj reklama naznačujúca, že konzumácia alkoholických nápojov je nevyhnutná pre pracovný, akademický, športový, sexuálny alebo iný osobný či spoločenský úspech, alebo môže k takémuto úspechu prispieť (čl. 35 ods. 3 písm. c) Kódexu), voči porušeniu ktorej namieta v prípade predmetnej reklamy aj sťažovateľ. Komisia sa s námietkami sťažovateľa nestotožnila. Cieľom reklamy je propagácia alkoholického nápoja – whiskey, ktorá je o.i. charakteristická svojou „jemnosťou“. Reklamný príbeh sa odohráva v prostredí bowligového klubu a baru v tomto klube, pričom zadávateľ využil určitú vizuálnu metaforu a pripodobenie základnej charakteristiky produktu - jemnosti, so zručnosťami, ktoré sú potrebné aj pre bowling. Táto vizuálna metafora je pritom jasne identifikovateľná a v súlade s komunikačným posolstvom reklamy. Správanie účastníkov je v kontexte deja reklamy a Komisia sa nedomnieva, že účinkujúci vystupujú v reklame spôsobom, ktorý by porušoval všeobecné normy mravnosti či slušnosti. Komisia nepovažuje za neetickú ani scénu, na ktorú poukazuje sťažovateľ, a to ani v kontexte časti voice-overu v znení: „Dokonale jemná, pripravená spojiť najlepších priateľov v správny moment.“. Naopak Komisia je toho názoru, že reklama zobrazuje prirodzené a slušné správanie priateľov, ktorí si určitým spôsobom vyjadrujú sympatie, napríklad tým, že sa pozdravia, pripijú si, či priateľsky sa na seba usmejú a ktorých spája o.i. aj samotný bowling a šikovnosť v tejto hre, čo bolo naznačené v úvode reklamy. Zo správania účinkujúcich však nevyplýva žiaden sexuálny kontext a reklama žiadnym spôsobom nenaznačuje, že konzumácia predmetného alkoholického nápoja je nevyhnutná pre sexuálny, spoločenský alebo iný osobný úspech, tak ako uvádza sťažovateľ, a preto ju Komisia vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Jameson Irish Whiskey: Sliders“, zadávateľa: Pernod Ricard Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 25. 02. 2021
 
 
   Mária Tóthová Šimčáková v.r.
         predsedníčka Komisie
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.