33 (07-03) Set energy nápojov

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: HELL ENERGY SK s.r.o.
Médium: Internetová reklama (príspevok na Facebooku)
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Internetová reklama (príspevok umiestnený na Facebooku): „HELL – set energy nápojov“
Zadávateľa: HELL ENERGY SK s.r.o.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči reklame, ktorá bola zverejnená ako príspevok na účte Emefka.sk na sociálnej sieti Facebook, a ktorá propaguje energetické nápoje značky HELL. Sťažovateľ uvádza, že existujú viaceré výskumné štúdie, ktoré dokladajú, že prehnaná konzumácia energetických nápojov môže viesť k výrazným fyziologickým komplikáciám (napr. kardiovaskulárneho systému). V konkrétnom príklade "meme" reklamy (product placement do kvázi vtipného internetového virálneho obrázku) - spoločnosť HELL - Energy Slovensko sa snaží vyvolať dojem, okrem iného aj u maloletých (fyziologicky a psychologicky ešte zrejúcich vyvíjajúcich sa ľudí), že popíjanie v noci (kedy biorytmus má regenerovať telo) energetických nápojov s cieľom vydržať hrať počítačové hry je "cool" a možno aj správne a zdravé. Sťažovateľ považuje predmetnú reklamu za potenciálne ohrozujúcu fyziologický a hlavne psychologický vývin maloletých, keďže môže viesť k ukotveniu maladaptívnych vzorcov správania (hrať sa celú noc počítačové hry a napájať sa nebezpečnými nápojmi). Takáto glorifikácia a normalizácia takýchto vzorcov správania je podľa sťažovateľa neetická a je v rozpore s právom dieťaťa na plnohodnotný vývin bez zásahu externých vplyvov, ktoré sa manipulatívne snažia prepojiť svoju značku s daným životným štýlom.  
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že s uvedenými názormi sťažovateľa nesúhlasí a odmieta ich, pričom poukazuje na to, že sťažnosť obsahuje len konštatovanie určitej skutočnosti bez bližšej špecifikácie dôvodov, pre ktoré by predmetná reklama mala porušovať konkrétne ustanovenia Kódexu alebo Smernice Európskej Komisie 2002/67/ES a Nariadenia č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu. Zadávateľ má najprísnejšiu a najvyššiu možnú certifikáciu bezpečnosti potravín v Európe, a to certifikáty IFS ( International food standardization ), BRC (British retail consortium ), Halal ( Halal Food Standards ) a FSSC22000, ktorý je schválený Globálnou iniciatívou pre bezpečnosť potravín (GFSI) ako štandard. FSSC 22000 je celosvetovo uznávaná norma pre audit, monitorovanie a certifikáciu všetkých potravín s cieľom zaistiť bezpečnosť potravín. Zadávateľ uvádza, že postupuje v plnom súlade s platnou legislatívou pre oblasť označovania energetických nápojov, podľa Nariadenia č. 1169/2011, ktoré vyžaduje dodatočné označenie pre nápoje obsahujúce viac ako 150 mg / l kofeínu, v rovnakom zornom poli ako je názov nápoja, v znení "Vysoký obsah kofeínu. Neodporúča sa deťom ani tehotným a dojčiacim ženám", za ktorým nasleduje odkaz v zátvorkách v súlade s čl. 13 ods. 1 tohto nariadenia na obsah kofeínu vyjadrený v mg/100 ml. Ďalej je to odporúčanie" 1 plechovka obsahuje približne rovnaké množstvo kofeínu ako 1 šálka kávy. Pite s rozumom." Zadávateľ ďalej uvádza, že príspevok na stránke Emefka využíva klasický a častý reklamný princíp – tzv. vizuálnu hyperbolu. To znamená, že fiktívne príbehy sú vystavané humorne, čím sa táto hyperbola ešte podčiarkuje, čo zostalo zo strany sťažovateľa zjavne nepochopené. Príspevky na stránke Emefka sú vytvárané s nadhľadom a sú vtipom, o čom sú jej sledovatelia patrične informovaní a vtip je poznať aj z ostatných príspevkov stránky. Na obrázku nie je postava, ktorá priamo konzumuje energetický nápoj, nie je zobrazená v nemravnej či zosmiešňujúcej pozícii a v reklame nie je znížená jej dôstojnosť. Vo vzťahu k námietke sťažovateľa, že publikum stránky Emefka tvoria prevažne maloletí ( ľudia pod 18 rokov ), zadávateľ uvádza, že v danom prípade je to práve naopak. Títo ľudia tvoria veľmi malé percento zloženia publika (zadávateľ prikladá štatistiky zo zloženia publika stránky Emefka na ich Facebooku a ich Instagrame).
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu príspevku na Facebooku, ktorý bol zverejnený na účte EMEFKA. Vizuál zobrazuje plyšovú opicu, ktorá sedí pred monitorom a hrá počítačovú hru. Na stole má položené tri plechovky s energetickým nápojom HELL. Súčasťou vizuálu je text v znení:
„Niekto: Dobré ráno...; Ja: To už je ráno?“ a logo emefka.sk. Text príspevku je v nasledovnom znení: „Ten pocit, keď si s kamošom o desiatej večer poviete, že fakt posledná hra a zrazu ani nevieš ako a je vonku svetlo. Práve pre gejmerov Hell prináša nový set energy nápojov, ktoré ti dodajú energiu na celú noc napínavých zápasov alebo ťa nakopnú po párhodinovom spánku, aby si znova podal pekelne dobrý výkon. Proste play with the devil.“ V spodnej časti je uvedené: „V spolupráci s HELL Energy Slovensko.“
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že uvedený komunikát bol komerčnou reklamou, ktorej cieľom bola komunikácia konkrétnej značky energetického nápoja HELL. A je tiež pravdou, že v danom prípade je predmetom propagácie výrobok, ktorý nie je primárne určený deťom, vzhľadom na o.i. obsah kofeínu. Komisia sa však nedomnieva, že predmetná reklama má negatívny dopad na deti, či maloletých a nie je ani toho názoru, že reklama je na tieto skupiny zameraná.  
Reklama mala podobu príspevku, ktorý bol umiestnený na Facebookovom účte Emefka.  Umiestnenie reklamy Komisia nepovažuje za neetické a pri posudzovaní vychádzala o.i. aj z oficiálnych štatistík publika daného  účtu na Facebooku, z ktorých vyplýva, že majoritnú časť jeho sledovateľov tvoria dospelé osoby nad 18 rokov, nie maloletí. Komisia má preto za to, že reklama nebola umiestnená v komunikačnom médiu určenom pre maloletých a tieto skupiny reklama cielene ani nezasahovala. 
Celkové spracovanie reklamy využíva určitú mieru humoru a reklamného zveličenia, ktoré je však z reklamy zrejmé. V reklame nie je zobrazená nadmerná konzumácia energetického nápoja. Reklama síce uvádza, že predmetný nápoj dodá človeku energiu na celú noc, prípadne „ho nakopne po pár hodinovom spánku“, avšak neprezentuje správanie v nej zobrazené – hranie napr. počítačových hier celú noc ako pravidelnú aktivitu, ktorú môže človek vďaka produktu vnímať ako súčasť zdravého životného štýlu.    
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (príspevok umiestnený na Facebooku): „HELL – set energy nápojov“, zadávateľa: HELL ENERGY SK s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 19. 08. 2021 
   Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.