21 (05-02) S iskrou v srdci

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Plzeňský Prazdroj Slovenska, a.s.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Šariš – s iskrou v srdci“
Zadávateľa: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres  Bratislava voči spotu, ktorý komunikuje alkoholický nápoj – pivo Šariš. Podľa sťažovateľa reklama zobrazuje alkohol ako stimulátor a zdroj zábavy, ktorý podľa sťažovateľa zmení nudu na veselosť a posúva alkohol do pozície „lieku na smutné životy“. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že reklama zobrazuje reálnu situáciu z bežného života, keď sa dospelí ľudia zabávajú spolu vonku pri ohni v chatovej oblasti. Ide o obvyklú aktivitu spoločenského života v takomto prostredí. Samotná zábava spočíva v medziľudskom kontakte speve, tanci a počúvaní hudby, pričom hudba je melodická , tanečná , “chytľavá“ a je zdrojom dobrej nálady. Zadávateľ zastáva názor, že pivo Šariš vystupuje len v pozícii doplnku a v žiadnom prípade nie stimulátora či zdroja zábavy. Ide o príležitostnú spoločensky akceptovateľnú konzumáciu piva vhodne zasadenú do prostredia a situačnej scénky. Podľa zadávateľa pivo môže byť prirodzenou súčasťou spoločenských udalostí pokiaľ ho dospelí konzumujú v rozumnej miere a zodpovedne, napríklad tak ako je to aj v tomto prípade. Scénka v chatke, v ktorej žena čaká či partner vonku vyjedná nápravu situácie, ale on naopak prinesie dovnútra dobrú náladu a atmosféru a vyzve ju do tanca, je nadsadenou ukážkou medzigeneračných rozdielov. Jej cieľom je ukázať, že mladšia i staršia generácia sa dokážu zabaviť podobným spôsobom a je sprevádzaná rovnakým hudobným motívom ako v prvej scéne. Pivo Šariš je tu opäť v pozícii doplnku, kedy dôjde k symbolickému štrngnutiu a pivo je následne odložené vedľa gramofónu, z ktorého znie hudba k tancu . Odhodlanie staršieho páru a zmena ich aktivity pramení z piesne , spoločnej radosti zo života a rozhodnutia nalomiť svoj stereotyp a zatancovať si pri notoricky známom slovenskom šlágri. V reklame sa nehovorí, že pokiaľ sa ľudia nenapijú piva Šariš, budú nudní alebo majú smutný život, ani to, že by bol alkohol liekom na ich problémy. Podľa názoru zadávateľa pivo nie je kľúčovým prvkom dejovej línie, ale v záberoch sa objavuje len okrajovo, čo podporuje tvrdenie o jeho doplnkovej funkcii pri zábave dospelých ľudí. V žiadnej zo scén nie je naznačené, že by niektorá postava pila nadmerne či nezodpovedne. Naopak, ide o zobrazenie zodpovednej konzumácie, ktorá je v rozumnej miere súčasťou zdravého životného štýlu (napr. reklama dodržiava pravidlo zobrazenia jedného piva na jednu osobu). Zadávateľ má za to, že reklama spĺňa etické požiadavky reklamnej praxe, ide o celkovo vhodnú prezentáciu piva ako alkoholického nápoja, so zasadením príbehu a takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za vhodné a sú súčasťou bežného života dospelých, neuvádza ani nenaznačuje účinky stimulácie k výkonom, ani nadmernú konzumáciu a spĺňa parametre prípustnosti reklamy. Zadávateľ zdôrazňuje, že v záujme posilnenia zodpovedného prístupu k reklame na pivo a jeho následnej konzumácii uvádza dobrovoľne a nad rámec Etického kódexu Rady pre reklamu na konci reklamy zodpovedné posolstvo Len pre osoby staršie ako 18 rokov Toto zodpovedné posolstvo používa vo všetkej komerčnej komunikácii rovnako ako na obale samotného produktu, čím zdôrazňujeme svoj prístup k marketingu alkoholických nápojov.
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnila zástupkyňa zadávateľa pani Pavlína Kalousová, riaditeľka firemných vzťahov a komunikácie. P. Kalousová na úvod priblížila cieľ reklamy a zdôraznila, že spot bol vytváraný ako s ohľadom na interné etické pravidlá spoločnosti tak aj s prihliadnutím na etické pravidlá zakotvené v Kódexe. Reklama využíva medzigeneračný kontext, oporné body ktorého sú zobrazené priamo v príbehu a prostredí. Pivo je v danom prípade zobrazené skôr okrajovo, na pozadí tohto príbehu, nie však spôsobom, ktorý by bol neetický. Spot zároveň zohľadňoval aj aktuálne spoločenské dianie vo vzťahu k pandémii, ktoré zadávateľ zvážil ako pri jeho nasadení v čase, kedy sa začalo s postupným uvoľňovaním opatrení, tak aj uvedením výzvy na zodpovedné správanie, ktorá bola priamo súčasťou spotu. 
 
Popis reklamy (TV spot):
Reklamný príbeh zachytáva ľudí, ktorí sa zabávajú pri ohni, pravdepodobne v chatovej oblasti a za zvuku známej slovenskej piesne, ktorú hrajú na gitare dvaja účinkujúci tancujú a spievajú. Nasleduje záber na staršieho muža, ktorý sa zabáva spolu s partiou mladých ľudí a tancuje s nimi. Muž sa zrazu zastaví a zadíva sa do okna svojej chatky, v ktorej je vidieť siluetu postavy jeho manželky. Muž zoberie dve fľaše piva Šariš z nádoby a ide za svojou ženou do chatky. Tá ho privíta so slovami: „Tak, čo! Budú už tichšie?“. Muž sa pozrie, ukáže žene dve fľašky s pivom a hovorí: “Nie! Ale my!“. Otvoria si pivko, muž zapne gramofón a začne hrať známa slovenská pieseň. Vyzve ženu do tanca, tá sa na neho usmeje a ponuku príjme. K páru sa pridávajú aj ľudia z vonku. Zaznie voice-over: „Hoci sme každý iný, iskra v srdci nás spája. Šariš - s iskrou v srdci.“ Súčasťou spotu je aj text v znení: „Ďakujeme, že spoločnou zábavou počkáte až do uvoľnenia opatrení“.  
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie tvrdiť, že alkoholický nápoj pôsobí ako stimulátor či sedatívum alebo má liečivé účinky, ani takéto účinky naznačovať. Predmetom reklamy je alkoholický nápoj – pivo Šariš. Komisia sa nestotožnila s názorom sťažovateľa, že reklama v danom prípade zobrazuje alkohol ako stimulátor a zdroj zábavy. Reklamný príbeh zachytáva scénu zo života, v rámci ktorej sa ľudia zabávajú. Moment zábavy však nie je v reklame zobrazený a zdôraznený  spôsobom, ktorý by bol nevhodný, či neetický. Alkoholický nápoj je v spote zachytený skôr okrajovo a reklama nevytvára dojem, že ľudia sa zabávajú kvôli tomu, že napríklad pili predmetný alkohol, resp. že práve alkohol je dôvodom ich zábavy. V reklame tiež nie je zobrazené správanie, ktoré by bolo vo vzťahu k pitiu alkoholu nezodpovedné. Reklama nezobrazuje nadmernú konzumáciu alkoholu, ani v nej nie sú zachytené osoby, ktoré by boli pod vplyvom alkoholu. Reklama taktiež podľa Komisie nenaznačuje, že predmetný alkohol je liekom, či má liečivé účinky a Komisia je preto toho názoru, že reklama nie je v rozpore s Kódexom.   
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Šariš – s iskrou v srdci“, zadávateľa: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 27. 05. 2021 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.