34 (06-01) S Birellom nenafúkaš

Sťažovateľ: fyzická sooba
Zadávateľ: Pllzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „S Birellom nenafúkaš“
zadávateľa: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres neznámy, voči spotu, ktorý komunikuje nealkoholické pivo značky Birell, zadávateľa Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že v reklame je viackrát uvedené tvrdenie „s Birellom nenafúkaš“ a zdôraznené, že „nikdy“. Zároveň sťažovateľ uvádza, že videl policajný test, kde je uvedené, že z niektorých nealko pív, vrátane Birellu sa dá nafúkať, pretože obsahuje určité množstvo alkoholu. Konkrétne podľa testu, link na ktorý sťažovateľ priložil, vyplýva, že z piva Birell sa dá nafúkať 0,07 gramu na liter, čo je približne 0,15 promile. Na Slovensku je nulová tolerancia alkoholu. Sťažovateľ taktiež poukazuje na to, že v reklame je spomínaná štúdia, pričom o štúdii nenašiel spotrebiteľ žiadne ďalšie informácie. Sťažovateľ taktiež namieta, že súčasťou reklamy sú osoby, prezlečené za policajtov v súdnej sieni. Podľa názoru sťažovateľa je reklama zavádzajúca. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že kampaň v žiadnom prípade nepovažuje za zavádzajúcu a so sťažnosťou nesúhlasí z nasledujúcich dôvodov. Existujú renomované štúdie, ktoré potvrdzujú, že konzumácia nealkoholického piva Birell nemá vplyv na množstvo alkoholu v dychu. Medicínska expertíza Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského potvrdila, že na základe rozsiahlych teoretických poznatkov a znalostí o nealkoholickom pive značky Birell „ľudský jedinec môže za prvú hodinu požívania nealkoholického piva BIRELL vypiť za prvú hodinu 4,44 až 6,64 litrov (8,86 až 13,26 pollitrových nápojov) nealkoholického piva zn. BIRELL bez toho, aby došlo k navýšeniu koncentrácie alkoholu v periférnej krvi nad nulovú hodnotu. ... z teoretického hľadiska [tak] nie je možné pri primeranej objemovej konzumácii nealkoholického piva BIRELL dosiahnuť v krvi ľudského jedinca akúkoľvek zvýšenú koncentráciu alkoholu, t. j. inú koncentráciu alkoholu v krvi než nulovú.“ (strana 14 vyššie citovanej štúdie). Štúdia však neanalyzovala iba dostupné teoretické znalosti o účinkoch nealkoholického piva Birell. Kolektív súdnych znalcov uskutočnil i sériu praktických testov na vzorke päťdesiatich (50) osôb rôzneho pohlavia, veku, hmotnosti, fyzickej zdatnosti, stavu chrupu, skúseností s alkoholom a aktuálneho stavu. Výsledky ukázali, že bezprostredne po dopití nealkoholického piva je síce možné namerať v priemere 0,08 mg/l etanolu v krvi, jedná sa však o tzv. falošnú pozitivitu skúšky. Už po piatich (5) minútach po dopití nealkoholického piva Birell totiž ani v jednom z 50 testovaných prípadoch neboli zistené pozitívne výsledky, t. j. množstvo etanolu v dychu bolo 0 mg/l. Vyššie spomenutá falošná pozitivita podľa súdnych
Znalcov "nastáva prítomnosťou alkoholu v ústnej dutine, ktorý sa pri dychovej analýze stane
prímesou vydychovaného vzduchu, a tak falošne narastie koncentrácia etanolu vo vydychovanom vzduchu ... Výsledok takejto dychovej analýzy je tak pre stanovenie koncentrácie etanolu v krvi ľudského jedinca a pre prípadné právne následky absolútne nepoužiteľný." (strany 22 a 23 vyššie spomínanej štúdie). Navyše nameraná falošná pozitivita ani nedosahuje požadovanú koncentráciu nad hraničnou hodnotou pre detekciu pozitivity alkoholu v dychu. Pri dychovej kontrole pracovníkom dopravnej polície má podľa vlastného nariadenia Polície Slovenskej republiky vodič právo na dodatočnú dychovú skúšku zhruba po 15 minútach od vykonania tej prvej práve preto, že niektoré potraviny, nápoje a chemické procesy v našom tele môžu spôsobiť falošnú pozitivitu. Môže sa jednať o vypitie nealkoholického piva Birell, ale tiež napríklad ovocného džúsu či požitie lieku alebo kvapiek. Patrí sem ale aj grgnutie či zvracanie krátko pred vykonaním dychovej skúšky. V ústnej dutine totiž zostáva malé množstvo alkoholu, ktorý sa pri "fúkaní" dostane do alkoholtesteru a falošne tak narastá koncentrácia etanolu v dychu. Štúdia v závere potvrdzuje, že: "požitie nealkoholického piva BIRELL v akomkoľvek množstve nespôsobí žiadne obmedzenie schopnosti a spôsobilosti užívateľov viesť a spoľahlivo riadiť dopravný prostriedok alebo vykonávať akúkoľvek inú činnosť, vylučujúcu prítomnosť alkoholu v organizme." (strana 26 vyššie spomínanej štúdie). Odkaz na túto štúdiu bol použitý v reklame, na ktorú bola podaná sťažnosť Rade pre reklamu. Ďalej zadávateľ upozorňuje na existenciu obdobnej štúdie, ktorú vykonal kolektív riešiteľov pod vedením prof. MUDr. Tomáša Zimy, DrSc. v Ústave klinickej biochémie a laboratórnej diagnostiky Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. V rámci štúdie boli taktiež vykonané praktické testy vplyvu konzumácie nealkoholického piva Birell na vzorke päťdesiatjeden (51) osôb. Závery preukázali, že "konzumácia 1,33 l nealkoholického piva Birell počas krátkeho časového úseku (15-20 min) nevedie k preukázaniu hladín etanolu metódou plynovej chromatografie v krvi ani orientačnou skúškou na alkohol. Možno konštatovať, že po konzumácii uvedeného množstva nealkoholického piva Birell nebola preukázaná prítomnosť alkoholu v krvi." (strana 6 vyššie spomínanej štúdie). Záverom zadávateľ poukazuje na súčasný právny rámec. Podľa § 4, odsek (2), písm. b), bodu 1 Vyhlášky č. 30/2014 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na nápoje sa za nealkoholické pivo považuje „pivo s obsahom alkoholu najviac 0,5 objemového percenta.“ Objemový obsah alkoholu sa v nealkoholickom pive Birell u nás vyrábanom pohybuje v rozmedzí 0,30 - 0,45 % obj. Jedná sa o reziduálne množstvo alkoholu. Pri výrobe sa totiž používa špeciálny druh kvasníc, ktorý pri skvasení cukrov produkuje oxid uhličitý a neprodukuje alkohol, iba v minimálnom množstve do vyššie uvedenej maximálnej hodnoty. Obsah alkoholu je preverovaný aj v akreditovanom laboratóriu
akreditovanou metódou, kde posledná nameraná hodnota z októbra roku 2017 bola 0,44% objemových alkoholu. Informácia o maximálnom množstve reziduálneho alkoholu je podľa platnej legislatívy deklarovaná na obale každého nealkoholického piva značky Birell (t. j. sklenenej fľaši, plechovke alebo plastovej fľaši). Zadávateľ si uvedomuje, že existuje viacero verejne dostupných reportáží a iných obdobných výstupov, ktoré sú zjednodušené a nepresné a môžu tak spotrebiteľov miasť v otázke, za akých okolností môžu nealkoholické pivo Birell konzumovať. Vyššie popísané expertné poznatky však zadávateľa  utvrdzujú v tom, že značka Birell preukázateľne reprezentuje nealkoholický nápoj.
 
Popis reklamy:
Spot sa začína na záberom na vodiča automobilu, ktorý šoféruje a v aute má položený nápoj – nealkoholické pivo Birell. Vodiča zastavuje policajt, ktorý sa mu prihovorí: „Dobrý deň, pán vodič, ste ochotný absolvovať dychovú skúšku?“ a podáva mu prístroj na meranie alkoholu v dychu. Nasleduje záber na vodiča, ktorý fúkne do testera, na ktorom sa objaví údaj 0,00. Vodič je následne obkolesený dychovou kapelou, členovia ktorej sú  prezlečení za policajtov. Na pozadí striedania záberov zo Slovenska (hory, mesto, bazén, futbalový štadión a i.) spieva skupina skladbu: „Či leto, či zima, či mesto, dedina, stále sa pitím núka. Či si v Novom meste, či len tak po ceste s Birellom nenafúkaš. S Birellom nenafúkaš, s Birellom nenafúkaš. Nech už to vie každý, odteraz až navždy s Birellom nenafúkaš. Vo veľkom office, pri páse, pri lise, niekto po tebe húka. Za volantom v Tatre, na skalách vo Fatre, s Birellom nenafúkaš. NIKDY. S Birellom nenafúkaš, s Birellom nenafúkaš. Nech už to vie každý, odteraz až navždy s Birellom nenafúkaš. Ak pochybnosti máš, na rozum spoliehaš, na všetko z dvoch strán kukáš. Tu len tak navyše, štúdia vraví, že s Birellom nenafúkaš (pozn. ženská predstaviteľka policajtky drží v ruke predmetnú štúdiu). JASNÉ! S Birellom nenafúkaš, s Birellom nenafúkaš.“ 
Nasleduje záber na policajta, ktorý si prezerá plechovku s Birellom, usmeje sa, plechovku podá vodičovi a vyprevadí ho na ďalšiu jazdu. Scéna je sprevádzaná textom piesne: „ A keď ťa zastaví, policajt  láskavý, s Birellom nenafúkaš.“ Na záver je v obraze umiestnené logo Birell a text: „S Birellom nenafúkaš.“
  
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). Cieľom predmetnej kampane bolo v danom prípade komunikovať produkt – nealkoholické pivo Birell. Ústredným motívom reklamy je tvrdenie „S Birellom nenafúkaš“, voči pravdivosti ktorého namieta aj sťažovateľ. Pri posudzovaní reklamy brala Komisia do úvahy skutočnosť, že predmetom reklamy je pivo. V tomto prípade však pivo nealkoholické, ktoré je aj v zmysle aktuálne platnej legislatívy definované ako „pivo s obsahom alkoholu najviac 0,5 objemového percenta“. Objemový obsah alkoholu v pive Birell sa pohybuje v rozmedzí 0,30 – 0,45 % obj., čo je uvedené aj na obale predmetného piva a produkt je teda možné označiť ako „nealkoholický“ aj v zmysle príslušnej legislatívy. Takéto množstvo alkoholu v nápoji s ohľadom na jeho účinky je zanedbateľné, čo potvrdili aj zadávateľom predložené štúdie. Z nich jasne vyplýva, že konzumácia nealkoholického piva Birell nemá vplyv na množstvo alkoholu v dychu. Vodiči sa preto nemusia obávať, že by  konzumáciou uvedeného nealkoholického piva „nafúkali“ a tvrdenie „S Birellom nenafúkaš“, použité v danej reklame je preto možné považovať za akceptovateľné a pravdivé, a to bez ohľadu na určité, v tomto prípade však zanedbateľné množstvo alkoholu, ktorý produkt obsahuje. Zároveň Komisia vzala do úvahy aj možnosť, že „nafúkať“ môže človek aj s ohľadom na určitú kombináciu potravín, prípadne liekov a biochemických procesov ľudského tela. Pre takéto prípady ale existuje možnosť vyžadovať opakovanú dychovú skúšku, ktorá by nemala takýto alkohol zaznamenať. Za zavádzajúce v reklame nepovažuje Komisia ani využitie „policajtov“, keďže zadávateľ chcel v rámci reklamy zdôrazniť, že uvedený produkt má vlastnosti nealkoholického nápoja, aj napriek tomu, že je pivom, konzumácia ktorého bežne v prípade šoférovania tolerovaná nie je. V tomto prípade však vodič môže piť uvedený nápoj a zobrazenie „policajtov“ v reklame je teda v kontexte komunikačného posolstva a možno ho považovať za akceptovateľné. Na záver Komisia zhodnotila, že samotný spot je koncipovaný spôsobom, ktorý oslovuje dospelých ľudí. V spote neúčinkujú maloletí, verbálna a ani obrazová časť reklamy neobsahuje odkazy na to, že tento produkt je zameraný na maloleté osoby a v reklame nie sú ani prvky, ktoré by maloletých ku konzumácii produktu nabádali. Komisia je toho názoru, že zadávateľ pristupoval k tvorbe reklamy s pocitom zodpovednosti, komunikácii svojho produktu venoval dostatočnú pozornosť a reklama nie je klamlivá. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „S Birellom nenafúkaš“, zadávateľa: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 20. 06. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.