43 (08-09) Rybacie nátierky

Sťažovateľ:
Zadávateľ: Orkla Foods Slovensko s.r.o.
Agentúra: fyzická osoba
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Rybacie nátierky“
zadávateľa: Orkla Foods Slovensko s.r.o.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Nitra, voči TV spotu, ktorý komunikuje rybacie nátierky od Hamé, zadávateľa Orkla Foods Slovensko s.r.o. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama je v rozpore s ustanoveniami o pravdivosti v reklame. Sťažovateľ poukazuje na záber reklamy, v rámci ktorého je vpravo dole na obrazovke vyobrazený rybársky lístok s výrazným znakom Slovenskej republiky. Nápis "rybársky lístok" je podľa sťažovateľa na obrazovke zobrazený veľmi malým písmom tak, aby ho spotrebiteľ nevedel zreteľne prečítať. Slovenský znak v podvedomí spotrebiteľa vytvára dojem, že novinky Hamé sú slovenským výrobkom, čo nie je pravda a sťažovateľ má za to, že výrobca zámerne použil grafické stvárnenie slovenského znaku z dôvodu záujmu nekalo ovplyvňovať spotrebiteľské správanie.
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. poukazuje  aj na čl. 52 Kódexu, v zmysle ktorého štátny symbol možno v reklame použiť len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a spôsobom, ktorý neznižuje alebo nezneužíva jeho vážnosť a dôstojnosť. Zadávateľ má za to, že štátny znak je v predmetnej reklame použitý v súlade so zákonom o štátnych symboloch a príslušným ustanovením Kódexu. V reklame je štátny znak vyobrazený na rybárskom lístku, ktorý je vyobrazený v jeho skutočnej podobe a veľkosti, tak ako to ustanovuje vyhláška. Podľa zadávateľa nie je pravdou, že by bol „rybársky lístok“, na ktorom je umiestnený štátny znak zobrazený veľmi malým písmom, tak aby ho spotrebiteľ z reklamy nevedel prečítať. Rybársky lístok je v reklame vyobrazený vo svojej skutočnej veľkosti, aj v porovnaní s veľkosťou a rozmermi výrobkov a nápis je zreteľne čitateľný. Zadávateľ uvádza, že použitie štátneho znaku v reklame nemalo v žiadnom prípade za cieľ zavádzať spotrebiteľa o pôvode výrobku. V uvedenej reklame zadávateľ neuvádza, že výrobky sú vyrobené na Slovensku a zobrazením štátneho znaku, podľa slov zadávateľa nie je sledovaný ani zámer vytvoriť u spotrebiteľa dojem, že ide o slovenské výrobky. Dôvodom pre vyobrazenie štátneho znaku v reklame, ktorý je vyobrazený ako súčasť rybárskeho lístka je  a nie izolovane bolo to, že rybársky lístok sa v danej reklame vyslovene spomína, keďže člen rybárskej stráže požadoval predloženie rybárskeho lístka od rybára.  
 
Popis reklamy:
Reklamný príbeh sa začína zobrazením rybára, ktorý chytá ryby na rybníku. K rybárovi pristúpi strážca, ktorý sa mu prihovorí: „rybársky lístoček máš?“. Rybár začne nervózne prehľadávať vrecká a hovorí? „Určite niekde bude“ a namiesto lístku mu podá jednu z nových rybích nátierok. Nasleduje záber na rybára a správcu ako spokojne sedia na brehu rybníka, jedia chlebík s nátierkou a správca hovorí: “Hm. Rybársky lístok nemáš. Ryby chytať nevieš, ale o proviante toho vieš celkom dosť.. tak tentokrát....“. Spot sa končí záberom na produkty – rybie nátierky, ku ktorým „priletí“ rybársky lístok (na lístku je označenie Slovenská republika, štátny znak a označenie „Rybársky lístok“).   
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa vyžaduje o.i. pri prezentácii alebo inom informovaní o charakteristikách produktu, vrátane jeho pôvodu (čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu). 
Cieľom reklamy je komunikácia nových rybích nátierok konkrétnej značky, čomu je prispôsobený aj reklamný príbeh, ktorý zachytáva rybára pri chytaní rýb a situáciu, kedy správca kontroluje, či rybár má povolenie – rybársky lístok. Je pravdou, že súčasťou reklamy je aj vyobrazenie štátneho znaku. Tento je však zobrazený výlučne v kontexte reklamného príbehu, práve ako súčasť rybárskeho lístka, o ktorom sa v reklame hovorí. Rybársky lístok je navyše v reklame zobrazený vo vernom prevedení tak ako jeho vizuál definuje samotná vyhláška a Komisia sa nedomnieva, že by na základe reklamy a zo spôsobu použitia štátneho znaku mohol priemerný spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že štátny znak je označením pôvodu výrobku, o ktorom sa reklama ani nezmieňuje. Slovné spojenie „rybársky lístok“ je v reklame jasne a zrozumiteľne čitateľné a Komisia má za to, že z reklamy je jasné jej komunikačné posolstvo ako aj to, čo je predmetom propagácie, a preto vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, TV spot: „Rybacie nátierky“, zadávateľa: Orkla Foods Slovensko s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.   
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 15. 10. 2020 
                                                                                                   Slavomíra Salajová
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.