50 (07-07) Royal Blue

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Laurea Company s.r.o.
Médium: Facebook
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl.33
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Facebook: „Royal Blue“
zadávateľa: Laurea Company s.r.o. 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 33 Kódexu.
 
Rade bola v rámci systému cezhraničného zasielania sťažností doručená sťažnosť fyzickej osoby z Veľkej Británie, voči vizuálu reklamy, ktorý bol umiestnený na sociálnej sieti Facebook. Sťažovateľ považuje za spoločensky nezodpovedné, propagovať alkohol na pozadí volantu v aute.  
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že nebolo jeho cieľom propagovať alkohol počas šoférovania vozidla, tak ako opisuje sťažovateľ. Myšlienka daného vizuálu spočíva v tom, že zákazník si zakúpil tovar a chcel sa ihneď podeliť o skúsenosti s inými ľuďmi. Na fotke je vidno, že auto stojí (na základe otáčkomeru). Zadávateľ tiež uvádza, že reklama bola zverejnená len dva dni a následne bola stiahnutá. V súčasnosti sa daná fotografia pri propagácii vôbec nepoužíva. 
 
Popis reklamy:
Dominantným je v danom prípade vyobrazenie produktu – fľaše šumivého vína, ktorú drží mužská ruka v interiéri auta  na pozadí volantu. Súčasťou príspevku je aj text v orig. znení: „As sweet as a love story. As adventurous as life can be. That's why we choose Laurea.“ („Tak sladké ako príbeh lásky. Tak dobrodružné ako len život môže byť. Preto sme si vybrali Laurea.“)
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Kódex kladie pomerne obsiahle požiadavky na komunikáciu alkoholických nápojov a v tomto kontexte reklama o.i. nesmie zobrazovať spotrebu alkoholických nápojov takým spôsobom alebo za takých okolností, ktoré sú všeobecne považované za nevhodné, nerozumné alebo protiprávne (čl. 33). V danom prípade sa Komisia stotožnila s názorom sťažovateľa. Predmetom propagácie je konkrétny alkoholický nápoj – šumivé víno, ktorý je vyobrazený na pozadí interiéru vozidla, a to spôsobom, kedy predmetný produkt drží v ruke pravdepodobne vodič auta. Komisia akceptuje  tvrdenie zadávateľa, že z vizuálu je zrejmé, že automobil stojí, avšak celková interpretácia reklamy môže byť v tomto prípade aj opačná, nakoľko bežný spotrebiteľ si detail tachometra všimnúť nemusí a v kontexte sloganu, konkrétne: „...tak dobrodružné ako len život môže byť..“ reklama môže navodiť dojem, že pitie alkoholu a šoférovanie je akceptovateľné, dokonca, že takýto životný štýl je takpovediac „dobrodružný“, čo nemožno považovať za súladné s Kódexom a Komisia má v danom prípade za to, že alkoholický nápoj je prezentovaný spôsobom, ktorý je všeobecne možné považovať za nevhodný. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Facebook: „Royal Blue“
zadávateľa: Laurea Company s.r.o., je v rozpore s ustanovením čl. 33 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
Komisia považuje za pozitívne rozhodnutie zadávateľa stiahnuť reklamu a v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku informuje zadávateľa, že reklamu ku ktorej bol vydaný pozitívny nález by mal zadávateľ zmeniť, upraviť alebo zamedziť jej ďalšiemu šíreniu. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 09. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.