09 (03-03) Ročná kontrola a čistenie komínov

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: AA Správa, s.r.o.
Médium: leták vhadzovaný do poštových schránok
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Leták vhadzovaný do poštových schránok: „Ročná kontrola a čistenie komínov“
zadávateľa: AA Správa, s.r.o.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Košice, voči letáku, ktorý bol vhadzovaný do poštových schránok. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama sa podobá úradnému tlačivu a v spotrebiteľovi tak navodzuje strach, že si nesplnil nejakú zákonnú povinnosť, čo ho vedie k okamžitému kontaktovaniu súkromnej firmy a následne využitiu jej služieb. Sťažovateľ uvádza, že vyvolanie takéhoto strachu u spotrebiteľa podľa jeho názoru nie je v poriadku. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o. i. uvádza, že v žiadnom prípade s tvrdením sťažovateľa nesúhlasí najmä z dôvodu obsahu letáku, kde sa jednoznačne vyskytujú nasledujúce informácie pre klienta: V prvej časti informujeme potenciálneho klienta, že mu budú k dispozícii kominárski majstri a servisní pracovníci na pravidelnú každoročnú kontrolu zariadení podľa príslušných paragrafov. V ďalšej časti informujeme kedy budú k dispozícii, akým spôsobom a do kedy nás môžu kontaktovať pre využitie tohto termínu. V tretej časti popisujem jednotlivé benefity a súčasne informujeme písomne a zvýraznené boldom: “Môžete si objednať oba úkony, realizujú sa po sebe, alebo len ten ktorý práve potrebujete.”. Zadávateľ uvádza, že slovo „objednať si“ podľa jeho názoru jednoznačne informuje klienta, že služba nie je povinná v jeho spoločnosti ale poskytovaná na základe objednávky. V poslednej časti - spodná veta, opäť zdôraznená je informácia o poskytovanej zľave vo výške 10% na kontrolu komínov, ktorú skutočne aj klienti dostávajú. Zadávateľ ďalej uvádza, že objednávku každý klient realizuje až po komunikácii s pracovníkmi spoločnosti alebo cez web, kde sú mu všetky otázky vysvetlené. Vo vzťahu k tvrdeniu sťažovateľa, že reklama vyvoláva strach z toho, že si spotrebiteľ nesplnil nejakú zákonnú povinnosť, zadávateľ uvádza, že pokiaľ spotrebiteľ nerealizoval kontrolu kominárom tak skutočne porušil zákonnú povinnosť a mal by mať oprávnene strach, nakoľko svojou ľahkovážnosťou môže ohroziť svoje zdravie, život a majetok ako aj majetok a zdravie spoluobčanov - susedov. Zadávateľ predpokladá, že nariadením príslušných orgánov SR vykonávať tieto kontroly sledovali tento záujem na ochrane zdravia a majetku občanov. K vyjadreniu, že vlastník musí okamžite kontaktovať firmu zadávateľa, tento uvádza, že letáky sú distribuované s dostatočným časovým predstihom pred posledným termínom objednania, a to 7 dní. Zadávateľ ďalej uvádza, že na letáku, je názov spoločnosti niekoľkokrát uvedený, je tam web spoločnosti, AA Správa s.r.o. (tu je jasné, že nejde o štátnu inštitúciu ale súkromnú spoločnosť) ako aj piktogram kominára, ktorý by si  nemohol dovoliť osadiť žiaden úrad.
 
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu letáku, ktorý je vhadzovaný do poštových schránok. Na žltom pozadí je umiestnený text v znení: “Ročná kontrola a čistenie komínov a plynových kotlov; Certifikovaní kominárski majstri a servisní pracovníci Vám budú k dispozícii na pravidelnú každoročnú kontrolu zariadení; podľa požiadaviek §20 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol v objekte; Úkony vo Vašej obci a na Vašej ulici budú vykonávať v dňoch od....2020 do .....2020. 
Pre využitie tohto termínu nás kontaktujte najneskôr do ......2020., 
Telefonicky na čísle 0918 859 946 v pracovné dni medzi 8.30 a 15.30, alebo 
Prostredníctvom web stránky: aasprava.sk/rodinnedomy/ objednať kominára alebo servis kotlov.  
Na kontrolu komínov si vyhraďte 30 minút, na odborný servis kotlov si vyhraďte 1 hodinu, prostredníctvom SMS vám bude zaslaný presný čas realizácie.
Môžete si objednať oba úkony, realizujú sa po sebe, alebo iba ten, ktorý práve potrebujete. 
Realizovanie úkonov je vyhláškou vyžadované každoročne, termín v nasledujúcom roku Vám automaticky zabezpečíme. 
Po realizácii úkonov Vám bude zaslané potvrdenie o realizácii a v prípade straty archivované našou spoločnosťou. 
Ceny služieb sú dostupné na našej web stránke www.aasprava.sk
Vyriešte si svoje povinnosti na rodinnom dome hneď na začiatku roka s využitím 10% zľavy na kontrolu komínov!“ 
V dolnej časti vizuálu je názov spoločnosti a piktogram kominára. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle kódexu reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť (čl. 12 ods. 1 Kódexu). Predmetom sťažnosti je v danom prípade leták, ktorý informuje spotrebiteľov o tom, že v konkrétnom termíne, ktorý je uvedený na letáku budú v obci k dispozícii „certifikovaní kominárski majstri a servisní technici“ za účelom pravidelnej kontroly zariadení. Komisia oceňuje, že zadávateľ, aj s ohľadom na predchádzajúce arbitrážne nálezy pôvodnú reklamu upravil a má za to, že v danom prípade je z letáku zrejmé, že predmetom reklamy je komerčná ponuka, a teda, že zadávateľ ponúka v rámci reklamy platené služby, ktoré zabezpečuje, a ktoré si zákazník, ak má o tieto služby záujem, môže, ale aj nemusí objednať. V rámci reklamy je uvedený názov spoločnosti, odkaz na jej webovú stránku, vrátane odkazu na cenník služieb, piktogram kominára a Komisia je v tomto prípade toho názoru, že reklama obsahuje dostatočné množstvo výrazových prostriedkov a formulácií, ktoré ju ako reklamu, a teda komerčnú ponuku jasne ako takú identifikujú a nemyslí si, že by si priemerný spotrebiteľ mohol v tomto prípade leták zameniť za napríklad úradnú zásielku, či tlačivo, tak ako to uvádza sťažovateľ. V danom prípade sa Komisia nestotožnila ani s názorom sťažovateľa, že reklama navodzuje v spotrebiteľovi strach, že si nesplnil nejakú zákonnú povinnosť. Súčasťou letáku je síce citácia konkrétnej vyhlášky, avšak táto nie je uvedená direktívnym spôsobom alebo tak, že môže v spotrebiteľovi vyvolať potrebu určitej naliehavosti objednania si služby u danej spoločnosti, a to čiastočne aj pod hrozbou nesplnenia si zákonnej povinnosti, ale je previazaná na konkrétnu službu, ktorú podľa tejto vyhlášky, pracovníci a kominári vykonávajú. Komisia má preto za to, že reklama nezneužíva dôveru priemerného spotrebiteľa, ani nevyužíva nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex a sťažnosť ako neopodstatnenú.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Leták vhadzovaný do poštových schránok: „Ročná kontrola a čistenie komínov“, zadávateľa: AA Správa, s.r.o.
nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je neopodstatnená.   
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 26. 03. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.