40 (08-06) Robíme to inak

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Corlonez a.s.
Médium: Vonkajšia reklama
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Vonkajšia reklama: „Robíme to inak“
Zadávateľa: Corlonez a.s.
 
je v rozpore 
 
s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trenčín, voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorá propaguje služby spoločnosti Corlonez, a.s. Sťažovateľ namieta, že reklama je umiestnená pred križovatkou, odvádza pozornosť a nakoľko je vizuál reklamy podobný dopravnému značeniu, človek sa môže pomýliť, resp. si ju s dopravným značením spliesť. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že si nie je vedomý porušenia. Podobným spôsobom sa v minulosti prezentovali viaceré nadnárodné spoločnosti pôsobiace v automotive segmente na SR a zadávateľ nemá vedomosť o tom, že by takýto druh prezentácie bol doteraz vyhodnotený ako nezákonný, či inak sankcionovateľný.   
 
Popis reklamy:
Vizuál reklamy je podobný dopravnému značeniu. Na modrom pozadí sa nachádza smerovník v podobe bielych šípiek, pri ktorých je v zelených obdĺžnikoch uvedený text v znení: „účtovníctvo“; „mzdy“, „kontroling“ a „robíme to inak“. V pravej časti je vyobrazené biele logo a názov spoločnosti, s odkazom na web stránku a telefónne číslo. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V predmetnom prípade Komisia uznala námietky sťažovateľa. Vizuál reklamy je spracovaný do podoby dopravného značenia, využívajúci farebnosť, grafické spracovanie a prvky, ktoré dopravné značenie bežne využíva a Komisia je toho názoru, že aj vzhľadom na umiestnenie reklamy, smerom k účastníkom cestnej premávky, pred križovatkou, môže reklama oprávnene zmiasť vodiča a ten si ju môže na prvý pohľad pomýliť s oficiálnym značením. Je pravdou, že reklama obsahuje aj logo, odkaz na web stránku a názov spoločnosti. Tieto však nie sú dostatočne odlíšené a zvýraznené tak, aby bolo z vizuálu bezprostredne zrejmé, že reklama prezentuje konkrétny subjekt, resp. že komunikát je reklamou a nie dopravným značením. Prvky, ktoré sú umiestnené v rámci reklamy, vzhľadom na jej celkové vizuálne stvárnenie a podobnosť s dopravným označením upriamujú pozornosť na značku, v prostredí, kde sa vyžaduje plná koncentrácia vodičov, a preto má Komisia za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „Robíme to inak“, zadávateľa: Corlonez a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 14. 10. 2021 
 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.