28 (06-13) Reklama na zásielkový predaj spoločnosťou INSTITUT Bio Pharma

Sťažovateľ: Súkromná osoba z Dunajskej Stredy
Zadávateľ: INSTITUT Bio Pharma, s.r.o., Nová Dubnica
Médium: print
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: V./ 5.3.1. a 5.3.2.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 05. 06. 2003 na základe podnetu súkromnej osoby na preskúmanie inzerátu na objednávku prípravku na chudnutie a jeho zásielkový predaj spoločnosťou INSTITUT Bio Pharma, s.r.o., pre porušenie Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) vydáva nasledovný


NÁLEZ:
Inzerát na objednávku prípravku na chudnutie
a jej zásielkový predaj spoločnosťou INSTITUT Bio Pharma, s.r.o.,
je v rozpore
s Etickými zásadami reklamnej praxe platnými na území SR.


ODÔVODNENIE:

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na základe podnetu súkromnej osoby z Dunajskej Stredy posúdila inzerát na objednávku prípravku na chudnutie a jej zásielkový predaj spoločnosťou INSTITUT Bio Pharma, s.r.o., A. Sládkoviča 72/661, 018 51 Nová Dubnica.

Sťažovateľ upozorňuje na reklamu na zásielkový predaj, uverejnenú v prílohe denníka SME s názvom TV OKO (s TV programom od 25.4. do 1.5.2003), kde na poslednej strane je inzerát na objednávku prípravku na chudnutie. Sťažovateľ podáva podnet na podľa neho porušenie Etického kódexu spoločnosťou Euro Direct Servis, s.r.o. Upozorňuje na inzerát objednávku prípravku na chudnutie a konštatuje, že v celej reklame je ako firma uvádzaný INSTITUT Bio Pharma a ako adresa je uvedený údaj len, že "Rezervačný kupón odošlite na adresu: INSTITUT Bio Pharma s.r.o., P.O. BOX 11, 01851 Nová Dubnica" čím podľa sťažovateľa táto reklama absenciou skutočnej adresy firmy porušuje bod 5.3.1. Kódexu. Sťažovateľ dodáva, že na rovnakom kupóne na odoslanie je malým písmom uvedená obchodná spoločnosť: Euro Direkt Servis s.r.o., SNP 60, 01851 Nová Dubnica a pokiaľ je ona skutočným inzerentom porušuje bod 5.3.2 o výraznom zobrazení názvu inzerenta.

Sekretariát navrhol Arbitrážnej komisii RPR preskúmať porušenie ustanovenia bodov 5.3.1.. a 5.3.2. Časti IV. Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky , v ktorých sa uvádza:

IV. Časť
Špecifické pravidlá reklamnej praxe
5. Reklama na zásielkový predaj
5.3.1. V základnom inzeráte musí byť uvedené meno alebo názov inzerenta spolu so skutočnou adresou sídla, nielen kontaktné adresy (napr. P.O.BOX), na ktorých môže byť inzerent kontaktovaný. V prípade, že inzerát zahrňuje kupón, musí byť uvedené meno alebo názov a úplná adresa inzerenta s uvedením ulice aj na kupóne. Prechodné adresy sa nesmú používať.
5.3.2. Meno alebo názov inzerenta musí byť v inzerovanej adrese zobrazené výrazne.

Sekretariát RPR požiadal spoločnosť INSTITUT Bio Pharma, s.r.o., o vyjadrenie k predmetnej sťažnosti.
Spoločnosť INSTITUT Bio Pharma, s.r.o., A. Sládkoviča 72/661, 018 51 Nová Dubnica., vo svojom stanovisku uvádza, že po preštudovaní celej záležitosti a podrobnom preštudovaní Stanov Rady pre reklamu musí konštatovať, že predmetný inzerát nespĺňa v celom rozsahu ustanovenia “Etických zásad reklamnej praxe platných na území SR”. V závere stanoviska sa obe spoločnosti: INSTITUT Bio Pharma, s.r.o. i spoločnosť Euro Direct Servis, s.r.o., zaviazali, že urobia potrebné kroky, aby sa v budúcnosti v nimi zverejňovaných inzerátoch neobjavovali skutočnosti uvádzané v rozpore s Etickými zásadami reklamnej praxe platných na území SR.

Keďže cieľom Arbitrážnej komisie ako aj samotnej Rady pre reklamu je obmedziť neetické ovplyvňovanie vedomia recipientov reklamy, takéto neúplné informácie v inzeráte možno pokladať za neetické, lebo neboli uskutočňované v súlade s právnymi, morálnymi a etickými zásadami.
Arbitrážna komisia sa zhodla, že absenciou skutočnej adresy firmy pokladá za neetickú, zadávatelia vo svojom stanovisku sami uznali, že predmetný inzerát nespĺňa princípy, ktoré sú deklarované v Kódexe a prisľúbili, že v budúcnosti urobia potrebné kroky, aby sa takáto situácia neopakovala.


Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom zasadnutí dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť na inzerát, objednávka prípravku na chudnutie a jej zásielkový predaj spoločnosťou INSTITUT Bio Pharma, s.r.o., je opodstatnená a jej šírenie je v rozpore s Kódexom v bodoch 5.3.1. a 5.3.2. Časti IV. Etických zásad reklamnej praxe, platných na území SR.


V Bratislave, dňa 04. júla 2003


Pavol Blahušiak
predseda AK RPR

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

5.10.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Keď ide o život

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.