85 (07-05) raj u Vás doma

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: PROMA
Médium: Billboard
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: Čl. 11 ods. 1 vo vzťahu k čl. 11 ods. 3
Vizuál:

Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava


Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :
Billboard: „raj u Vás doma“ zadávateľa: PROMA

je v rozpore

s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 vo vzťahu k čl. 11 ods. 3 Etického kódexu reklamnej praxe.Rada obdržala dňa 04. 07. 2012 sťažnosť fyzickej osoby z okresu Nitra na billboard propagujúci výrobcu nábytku a kuchynských liniek PROMA. Sťažovateľ je toho názoru, že spoločnosť v reklame zbytočne a prehnane použila sexuálny motív, ktorý žiadnym spôsobom nesúvisí s kuchynskými linkami. Reklama taktiež podľa sťažovateľa propaguje nadmierne podliehanie sexualite a je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti, navyše použité slovo „raj“ v spojitosti s vizuálom reklamy môže byť pre veriacich ľudí urážlivý.

Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 09. 07. 2012 uvádza, že sa vo svojich kampaniach snaží reklamou zaujať či pobaviť a tak vyvolať pozitívny vzťah k produktu, ktorý chce uviesť do povedomia. Dopĺňa, že nikdy nebolo zámerom ich reklamy na akýkoľvek produkt uraziť alebo pobúriť niekoho konkrétneho alebo širšiu skupinu spomedzi ľudí, ktorých reklama zasiahla. Aj v prípade reklamy, voči ktorej je namierená sťažnosť fyzickej osoby, nebolo zámerom zadávateľa dehonestovať alebo zneužiť vzťah medzi mužom a ženou, ale úsmevným a vtipným spôsobom osloviť cieľovú skupinu spoločnosti PROMA – mladých ľudí. Prepojením použitého motívu dvoch ľudí „majúcich sa radi“ chcela spoločnosť poukázať na absolútne dokonalú kuchynskú linku, ktorá je pevná, pekná a ešte aj veľmi pohodlná. Predstava raja je podľa zadávateľa veľmi všeobecná a každý si ju môže spájať s rôznymi/odlišnými činnosťami. Pocit, ktorý má človek z reklamy v okamihu jej zhliadnutia je vždy ovplyvnený rôznymi faktormi, ktoré často ani nesúvisia so samotnou reklamou, preto je podľa spoločnosti veľmi ťažké posudzovať čo negatívne pocity vyvolalo, ak sa dostavia, najmä ak nenastanú u každého a pri každom zhliadnutí.

Popis billboardu:
Na predmetnom billboarde je zobrazená kuchynská linka, na ktorej sedí žena obopínajúca stojaceho muža. Muž zvlieka nohavičky zo ženinej nohy. Zobrazenie páru budí dojem bozkávania sa v rámci sexuálnej polohy. Na billboarde sa nachádza text v znení: „proma KUCHYNSKÉ LINKY; www.promanabytok.sk“ a slogan: „raj u Vás doma“ v kontexte hada s jablkom. Ďalej billboard obsahuje aj šípku ukazujúcu smer, ako sa dostať k zadávateľovi a poznámku „150 m“.

Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy a zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti. Komisia pri takomto zobrazení vždy prihliada na celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolenú cieľovú skupinu a použité komunikačné médiá. V danom prípade Komisia vychádzala zo skutočnosti, že reklamným posolstvom je propagácia kuchynských liniek. Komisia je toho názoru, že vyobrazenia muža v objatí ženy evokujúce sexuálnu polohu nie je v kontexte s ponúkaným produktom a  vzhľadom na zvolené komunikačné médium, ktorým je billboard, dostupný širokej verejnosti, vrátane detí a mladistvých nie je možné považovať vizuál predmetnej reklamy za etický. Komisia uznala námietky sťažovateľa a vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že uvedený billboard: „raj u Vás doma“ zadávateľa: PROMA je v rozpore s ustanoveniami čl. 11 ods. 1 vo vzťahu k čl. 11 ods. 3 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.

V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto  vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)    vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)    namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)    namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť  na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave, dňa  10. 07. 2012
    
    Mgr. Slavomíra Salajová
    Podpredsedníčka Komisie

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

2.7.2021

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 24. 06. 2021 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.